Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2021

HEL 2020-011635
More recent handlings
§ 73

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti toimialan hinnastosta, palvelukokonaisuuskohtaisista alennusryhmistä ja henkilöstöetuuksista vuodelle 2021.

Päätöksen perustelut

Hinnoitteluperiaatteissa vuodelle 2021 (ltk 8.9.2020, § 123) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2021 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

Samalla lautakunta valtuutti toimialajohtaja päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.

Hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti peruutusehdot esitetään jatkossa toimialajohtajan vuosittaisen hinnastopäätöksen liitteenä kootusti.

Yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi vuosittaisen hinnastopäätöksen yhteydessä päätetään jatkossa palvelukokonaisuuskohtaiset alennusryhmät sekä henkilöstöetuudet. Lisäksi liitteissä esitetään hinnastoperiaatteissa päätetyt toimialayhteiset alennusryhmät sekä peruutusehdot.

Merkittävimmät hinnastomuutokset

Merkittävimmät hintamuutokset vuodelle 2021 koskevat liikuntapalveluita. Hinnoitteluperiaatteissa (ltk 8.9.2020, § 123) linjattiin, että maauimaloiden pääsymaksun hinta on jatkossa sama kuin uimahallilipun hinta, sisäänpääsyissä on jatkossa kaksi hintakategoriaa, perushinta (aikuiset) ja alennettu hinta ja ulkotekojääradat ovat maksuttomat. Hinnoitteluperiaatteissa päätettiin uudenlaisesta venepaikkahinnoittelusta. Jatkossa venesatamien palvelut on paketoitu yhdeksi hinnaksi ja maksukategorioita on aiempaa vähemmän. Venepaikka- ja talvisäilytyspaikkojen hinnat nousevat noin 7,5 %. Näiden hinnastomuutosten arvioitu tulovaikutus normaalitilanteessa olisi noin 210 000 euroa.

Venepaikkahinnoittelu uusittiin vuodelle 2021. Hinnoista on päätetty toimialajohtajan päätöksessä 23.10.2020 § 64. Tässä yhteydessä päätetään talvisäilytyksestä, ja venekerhojen hinnoista päätetään alkuvuonna 2021.

Muutetut hinnat ovat hinnastossa tummennetulla, ja talvisäilytyksen ja lisäpalveluiden hinnat ovat ohessa liitteenä.

Toimialayhteiset alennusryhmät

Hinnoitteluperiaatteiden (ltk 8.9.2020 §123) mukaan asiakaskäyntien, esitysten ja toimialan itse järjestämien tapahtumien subventoitavia henkilöasiakkaita toimialalla ovat seuraavat: alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat, lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan kanssa, Kuvan lautakunnan, kaupunginvaltuuston sekä jaostojen (kulttuuri- ja kirjasto, liikunta ja nuoriso) jäsenet ja varajäsenet, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat ja Helsingin kaupungin työntekijät.

Maksuttomia näistä ryhmistä ovat alle 7-vuotiaat, lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan kanssa sekä Kuvan lautakunnan, kaupunginvaltuuston sekä jaostojen (kulttuuri ja kirjasto, liikunta ja nuoriso) jäsenet ja varajäsenet.

Tilavuokrissa vuokra yhteisten alennusryhmien sijaan määräytyy käyttötarkoituksen/käyttäjän mukaan. Toimialan tietyissä palveluissa käytetään myös ryhmäalennuksia.

Toimialayhteiset alennusryhmät eivät koske Kaupunginorkesteria.

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät

Palvelukokonaisuudet ovat keskenään hyvin erilaisia, ja sen vuoksi niillä on toimialayhteisten ryhmien lisäksi myös omat alennusryhmät. Hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti toimialan yhteiset maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja toimialan tietyn palvelukokonaisuuden maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät sekä henkilöstön etuudet päättää toimialajohtaja. Valmistelu tapahtuu palvelukokonaisuuksien johtajien yhteistyönä.

Toimialajohtajan päätöksessä määritellään tarkemmin, mitä toimijat palvelukokonaisuuden omaan tehtävään liittyvät yhteisöt, joiden toiminta tukee kunnan tehtävän toteuttamista sekä yleishyödylliset toimijat kunkin palvelukokonaisuuden alennusryhminä tarkoittavat.

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät ovat ohessa liitteenä.

Henkilökunnan etuudet

Hinnoitteluperiaatteiden 8.9.2020 § 123 mukaan toimialalla on olemassa palvelukohtaisia ja kaupungin yhteisiä henkilöstöetuuksia. Toimialan yhteisiä henkilöstöetuisuuksia ei ole.

Henkilökunnan etuudet ovat ohessa liitteenä.

Peruutusehdot

Toimialan palvelujen peruutusehdot ovat hyvin kirjavat, ja ne perustuvat pitkälti aikaan ennen organisaatiouudistusta. Peruutusehtoja on pyritty koostamaan yhteen, ja niitä on tarkoitus yhdenmukaistaa lähitulevaisuudessa.

Peruutusehdot ovat ohessa liitteenä.

This decision was published on 26.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Lehtinen, projektisuunnittelija, puhelin: 09 310 28109

minna.h.lehtinen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja