Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2021

HEL 2020-011635
More recent handlings
§ 32

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastolisäykset ja -muutokset vuodelle 2021 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 23.11.2020 § 73 hinnastosta vuodelle 2021. Päätöksen jälkeen on tullut viranhaltijan päätöksiä ja muita muutoksia. Hinnastoon oli myös jäänyt joitain vanhoja hintoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuoden 2021 hinnoitteluperiaatteista 8.9.2020 § 123. Hinnoitteluperiaatteissa delegoidaan toimialajohtajalle oikeus päättää hinnastosta ja palveluiden päälliköille oikeus päättää yksittäisistä ja vähäisistä muutoksista.

Merkittävimmät hinnastomuutokset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon 2021 on päivitetty seuraavat muutokset:

Kirjaston asiakkaille on otettu käyttöön yhden euron suuruinen maksu, jos asiakas jättää varauksensa noutamatta. Maksua ei määrätä lapsiasiakkaille, kotipalvelun asiakkaille, joustoasiakkaille eikä yhteisöasiakkaille kuten kouluille ja päiväkodeille (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.12.2020 § 193).

Oodin lisäpalveluhinnaston 2021 hintoihin ei ole tullut muutosta, mutta hinnastoa on pyritty yksinkertaistamaan ja karsimaan palvelujen nimityksiä. Oodin lisäpalveluhinnasto on ohessa liitteenä (liite 1).

Taidemuseo HAM:n hinnastoon on lisätty uusina tuotteina etäopastukset ja -työpajat. Lisäksi on määritelty hinnat kesällä 2021 järjestettävän Helsinki Biennaalin opastusten, etäopastusten ja työpajojen osalta (taidemuseon johtaja 27.4.2021 § 14). Etäopastukset ja -työpajat lisätään myös vuoden 2022 hinnoitteluperiaatteisiin.

Venepaikkahintoja on korjattu ja tehty täydennyksiä nykyiseen hinnastoon. Laiturinpito-oikeusmaksu on palautettu vuoden 2020 tasolle, sillä hintaa ei ollut tarkoitus nostaa (TAJ 26.2.2021 § 12). Satamamaksut on muutettu saman hintaiseksi kuin telttapaikat (yöpymismaksu), koska käytäntönä on ollut, että asiakas maksaa saman hinnan riippumatta siitä, yöpyykö hän veneessä vai teltassa.

Muiden veneiden palveluiden hintoihin on vuodelle 2021 tullut korotusta. Korotus oli mukana 23.11.2020 hinnastopäätöksessä, mutta hinnastotaulukkoon oli jäänyt vuoden 2020 hinnat, joten nykyiset hinnat on päivitetty hinnastoon. Muut veneilyn lisäpalvelut-hinnasto on ohessa liitteenä (liite 2).

Kaunissaaren mökit nro 3 ja 5 on lisätty kuntalaisten vuokrauskäyttöön (TAJ 16.3.2021 § 18). Kaunissaaressa on ollut kolme mökkiä suoravuokrattavana kuntalaisille. Kaupungin lähisaariston matkailu- ja virkistyskäytön lisäämisen tavoitteena Ulkoilupalvelut halusi lisätä edellä mainitut mökit kaikkien kuntalaisten vuokrauskäyttöön.

Liikuntapalvelun hinnastoon on lisätty 30 % maankäyttömaksun alennusluokka, joka myönnetään, jos tapahtumalla on Ekokompassi-sertifikaatti (liikuntajohtaja 25.3.2021 § 13). Maankäyttömaksun alennusluokka Ekokompassi-sertifikaatilla lisätään myös vuoden 2022 hinnoitteluperiaatteisiin.

Liikuntapalvelun hinnastoon on lisätty myös valvontamaksu 100 euroa laiturin luvattomasta käytöstä. Laiturien luvattomaan käyttöön puuttuminen on kaupungin nykyisten käytäntöjen mukaan vaikeaa ja hidasta. Jos vene on hylätty, tulee sen poistamiseksi saada tuomioistuimen häätöpäätös. Jos käytössä olevaa venettä säilytetään luvatta kaupungin laiturissa, ei häätöpäätös yleensä ehdi tulla ennen kuin vene on viety pois. Ensisijaisesti tavoitteena on vähentää luvatonta käyttöä. Toimintamallina ainakin alkuvaiheessa on, että satunnaiseen luvattomaan käyttöön puututaan antamalla huomautus ja jatkuvasta/pitkäkestoisesta luvattomasta käytöstä määrätään valvontamaksu veneen omistajalle/haltijalle. Valvontamaksun periaate lisätään myös vuoden 2022 hinnoitteluperiaatteisiin.

Palvelukokonaisuuksien omiin alennusryhmiin ja henkilöstöetuuksiin on päivitetty pieniä muutoksia, jotka näkyvät liitteissä ohessa (liite 3 ja 4).

Pois päivityksestä jäävät nyt peruutusehdot. Samoin venekerhojen hinnoista on vuoden 2021 hinnastopäätöksessä maininta, että niistä päätetään alkuvuonna 2021. Venekerhot ovat kuitenkin kokonaisuus, jotka vaativat oman ajan sekä taloudelta että venepaikkojen palvelulta, joten ne jäävät päivitettäväksi myöhemmin.

Täydennetty hinnasto vuodelle 2021 on liitteenä (liite 5). Muutokset on merkitty hinnastoon lihavoituna.

This decision was published on 25.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Kinnaslampi, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 73316

pia.kinnaslampi@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja