Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Ravintola Gandhi / A.Hossain Oy

HEL 2020-012782
More recent handlings
§ 58

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen A. Hossain Oy:lle/Ravintola Gandhi

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

A.Hossain Oy, Toivonkatu 1-3, 00250 Helsinki, y-tunnus 2057986-5

Elintarvikehuoneisto

Ravintola Gandhi, Toivonkatu 1-3, 00250 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Elintarvikehuoneistolla tulee olla käytössään omavalvontajärjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Omavalvontajärjestelmän tulee olla ajan tasalla ja sitä tulee päivittää säännöllisesti.

2. Ravintolan keittiöön tulee asentaa erillinen käsienpesupiste.

3. Elintarvikkeiden jäähdytyksen tulee tapahtua hallitusti enintään neljässä tunnissa alle + 6°C. Jäähdytysmenetelmän toimivuus tulee varmistaa omavalvontajärjestelmän mukaisesti ja siitä tulee pitää kirjaa.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 31.1.2021 mennessä

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ravintola Gandhiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 25.8.2020. Tällöin on todettu, että ravintolan omavalvontajärjestelmä ei ollut tarkastettavissa. Ravintolan keittiössä oli yksi kaksialtainen vesipiste, jota käytettiin tarkastuksen aikana likaisten astioiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden käsittelyyn sekä samanaikaisesti myös käsienpesuun. Ravintolassa jäähdytetään säännöllisesti mm. riisiä. Jäähdytys aloitetaan huoneenlämmössä jonka jälkeen jäähdytystä jatketaan jääkaapissa. Jäähdytyksen omavalvonnan seurantakirjanpitoa ei ollut esittää. Edellisen tarkastuksen Oiva-raportti oli sijoitettu ravintolan keittiöön johtavan oven viereen, jolloin asiakkailla ei ole mahdollisuutta tutustua siihen ennen ravintolassa asiointia. Lisäksi havaittiin muita puutteita mm. puhtaanapidossa. Korjaavat toimenpiteet edellytettiin tehtäväksi 31.10.2020 mennessä. (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Ravintola Gandhiin on tehty uusintatarkastus 17.11.2020, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Ravintola Gandhiin vuosina 2014-2018 tehdyillä tarkastuksilla jäähdytyksen seurantakirjanpitoa ei ole ollut esittää. Myös ravintolan vesipisteiden määrästä on huomautettu ja todettu, että käsienpesupiste tulee asentaa viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön tietojen mukaan A. Hossain Oy:lle on toimitettu vuonna 2017 elintarviketurvallisuusyksikön omavalvontamalli.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 2.12.2020 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3)

Toimija on ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta A. Hossain Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska A.Hossain Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Toimija ei ole asentanut keittiöön erillistä käsienpesupistettä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liitteen II luvussa I todetaan, että elintarvikehuoneistossa tulee olla riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Ravintola Gandhin keittiössä on vain yksi kaksialtainen vesipiste.

Elintarvikelain 19 §:ssä todetaan, että elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Lisäksi toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. A. Hossain Oy:llä ei ole ollut tarkastuksilla esittää ajantasaista omavalvontajärjestelmää ja lisäksi omavalvonnan seurantatuloksia ei ole ollut esittää kaikilta osin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 5 §:ssä todetaan, että omavalvonnan kirjausten tulee sisältää tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Tallenteiden on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. A. Hossain Oy:llä ei ollut esittää jäähdytyksen omavalvonnan kirjauksia.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 9 §:n mukaan kylmässä säilytettäväksi tarkoitettu elintarvike on välittömästi valmistuksen jälkeen ja enintään neljässä tunnissa jäähdytettävä 6 °C:n lämpötilaan, tai sen alle. Jos elintarvikehuoneistossa säännöllisesti harjoitettavaan toimintaan kuuluu kuumentamalla valmistettujen elintarvikkeiden jäähdyttäminen, siihen käytettävän kylmälaitteiston kapasiteetin ja tehon on oltava tuotantoon nähden riittävä. Ravintola Gandhissa ei varmistettu, että ruuat jäähtyvät asianmukaisesti enintään neljässä tunnissa alle + 6 °C:n lämpötilaan.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 25.8.2020
2. Tarkastuskertomus 17.11.2020
3. A. Hossain Oy:n kuuleminen 2.12.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 19 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5 §, 9 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona A. Hossain Oy:lle.

This decision was published on 18.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anni Karreinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31523

anni.karreinen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Ravintola Gandhi 25.8.2020
2. Tarkastuskertomus Ravintola Gandhi 17.11.2020
3. A. Hossain Oy:n /Ravintola Gandhi kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, allekirjoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.