Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Case 2. / 823 §

V 7.12.2022, Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01
Kasvatus- ja koulutus
576 000 euroa
3 10 01
Kaupunkirakenne
22 000 euroa
4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
34 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää 132 000 euroa määrärahaa sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
+ 132 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
- 132 000 euroa

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi vuoden 2022 talousarviossa

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamista on jatkettu vuonna 2022. Vuoden 2022 palkkakehitysohjelma on laadittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia, sekä käytiin keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Vuonna 2022 palkkakehitysohjelmalla on haluttu erityisesti parantaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kelpoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön saatavuutta tietyissä varhaiskasvatuksen päiväkodeissa. Korotuksia suunnataan myös kelpoisuusehdot täyttäville erityisluokanopettajille ko. toimialalla. Sosiaali- ja terveystoimialalla korotuksia suunnataan lastensuojelun laitoshoidon vaativissa ja erityistason yksiköissä sekä lasten ja nuorten vastaanotossa ja ympärivuorokautisessa perhearvioinnissa työskenteleville henkilöille. Lisäksi palkkakehitysohjelmasta kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialalle määrärahaa, joka käytetään kertakorvauksena sitouttamistarkoituksessa erikseen määriteltäville lääkäriryhmille.

Korotuksia kohdennettiin myös palvelukeskuksen palveluvastaaville ja ruokapalveluvastaaville sekä taloushallintopalveluiden palvelukoordinaattoreille, palkkasihteereille ja palkkakirjanpitäjille. Kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksessa, rakennusvalvonnassa ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa korotuksia saavat erilaisissa vaativimmissa arkkitehtitehtävissä tai vastaavissa asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotuksia kohdistuu nuoriso-ohjaajille (amk) sekä tilapalveluiden ja museoiden arkkitehdeille. Lisäksi korotuksia on kohdistettu myös kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveystoimialan tilapalveluiden arkkitehdeille.

Kunta-alan pitkittyneestä työmarkkinaratkaisusta johtuen palkkakehitysohjelman valmistelu siirtyi loppuvuoteen 2022 ja siksi palkankorotukset tulivat voimaan vasta marraskuussa. Vuoden 2022 palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset 1.11.2022 lukien on kohdennettu noin 2600 tehtävälle toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksityiskohtainen lista tehtävänimikkeistä on liitteessä 1. Päätöksen mukainen määrärahan siirto koskee kahden kuukauden palkankorotuksia vastaava summaa vuodelta 2022. Vuonna 2023 ja siitä eteenpäin vuoden 2022 palkkakehitysohjelmassa päätetyt korotukset toimialojen tulee rahoittaa kokovuotisesti talousarvionsa mukaisista määrärahoista.

Palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset ovat vuositason kustannukseltaan viisi miljoonaa euroa. Koska vuoden 2022 palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, talousarvioon varatusta määrärahasta jää käyttämättä lähes neljä miljoonaa euroa vuonna 2022. Jäljellä jäävä osuus, 3 996 000 euroa, kohdennetaan henkilöstölle myönnettävään kulttuuri- ja liikuntaetuun, joka edistää osaltaan palkkakehitysohjelmalle asetettuja tavoitteita parantaen henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Joulukuussa 2022 myönnettävällä edulla halutaan lisäksi hyvittää palkanmaksun ongelmista henkilöstölle aiheutunutta harmia ja ongelmia. Tämän määrärahan kohdentamisesta tehdään vuoden 2022 aikana erillinen päätösehdotus kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2022 palkkakehitysohjelman toteuttamista varten määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa talousarviokohdille 2 10 01, Kasvatus ja koulutus 576 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 22 000 euroa, 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 34 000 euroa, 5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 372 000 euroa.

Määrärahan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen

Kansliapäällikkö on 22.12.2021 § 274 päätöksessään siirtänyt kaksi aikuisten ehkäisevän päihdetyön tehtävissä olevaa työntekijää varsinaisine palkkoineen nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla sosiaali- ja terveystoimialalta (ta-kohta 5 10 01) kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle (ta-kohta 4 10 01) 1.1.2022 lukien. Työntekijöiden siirto sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on osa toimintojen uudistamista, jonka tarkoituksena on muodostaa eheämpi ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka huomioi kaikki ikäryhmät. Tällä päätöksellä siirretään vakanssien siirrosta aiemmin sosiaali- ja terveystoimialle aiheutuneet palkkakustannukset, 132 000 euroa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Close

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 809

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369

teemu.heinila@hel.fi
Close

This decision was published on 08.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi