Vuokraus, maa-alue, ulkopadel-kentät, Kurkimäki

HEL 2021-005330
More recent handlings
§ 15

Maa-alueen vuokraus Kurkimäen liikuntapuistosta Padelton Oy:lle padel-toiminnan harjoittamista varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja vuokraa Padelton Oy:lle (Y-tunnus 3156968-9) Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevan Kurkimäen liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn, 2 500 m²:n suuruisen maa-alueen ajalle 1.4.2022 - 31.12.2027 padel-toiminnan harjoittamista varten.

Vuosivuokrana peritään 25 000 euroa (alv. 0 %).

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Tällä päätöksellä vs. liikuntajohtaja kumoaa aiemman 19.10.2021, § 38 tekemänsä päätöksen maa-alueen vuokrauksesta SuperPadel Oy:lle.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus haki asiakastarpeisiin vastatakseen toimijoita rakentamaan ulkopadel-kenttiä liikuntapuistoihin ja -paikoille Kurkimäkeen, Latokartanoon, Paloheinään ja Siltamäkeen ilmoittautumis- sekä neuvottelumenettelyä käyttäen.

Liikuntajohtaja päätti 19.10.2021, § 38 tekemällään päätöksellä saatujen tarjousten ja neuvottelujen pohjalta vuokrata Kurkimäen liikuntapuistosta maa-alueen SuperPadel Oy:lle padel-toiminnan harjoittamista varten. SuperPadel Oy:lle vuokrattiin myös Siltamäen ja Latokartanon liikuntapuistoista maa-alueet padel-toimintaan.

SuperPadel Oy:n edustajat ilmoittivat liikuntajohtajan päätöksen ja harkinta-ajan jälkeen, ettei heillä ole tällä hetkellä resursseja rakentaa myös Kurkimäkeen padel-kenttiä, joten liikuntapaikka-palvelut kävi neuvottelut toiseksi sijoittuneen Padelton Oy:n kanssa padel-kenttien toteuttamisesta ja -toiminnasta Kurkimäen liikuntapuistoon.

Padelton Oy:n kanssa solmitaan 2 500 m²:n maa-alueen vuokraamisesta sopimus padel-toimintaa varten ajalle 1.4.2022 - 31.12.2027.

Vuosivuokrana peritään 25 000 euroa (alv. 0 %). Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta kun rakennustyöt alkavat, kuitenkin viimeistään 1.9.2022. Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Maa-alueen vuokran suuruus perustuu ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä saatuun korkeimpaan voimassa olevaan tarjoukseen. Vuokran voidaan katsoa vastaavan markkinaperusteista vuokraa, joten vuokrasopimuksella ei anneta taloudellista etua vuokralaiselle. Näin ollen valtiontukisäännökset eivät tule sovellettaviksi tässä tapauksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 12.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimusluonnos, Kurkimäen liikuntapuisto, Padelton Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.