Vuokraus, maa-alue, ulkopadel-kentät, Kurkimäki

HEL 2021-005330
More recent handlings
§ 44

Kurkimäen liikuntapuistosta Padelton Oy:lle vuokratun maa-alueen vuokrauksen päättäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja merkitsee Padelton Oy:lle (Y-tunnus 3156968-9) Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevan Kurkimäen liikuntapuiston alueelta ajalle 1.4.2022 - 31.12.2027 vuokratun 2 500 neliömetrin suuruisen maa-alueen ajalle 1.4.2022 - 31.12.2027 solmitun vuokrasopimuksen päättyneeksi 30.9.2022 vuokralaisen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokranmaksuvelvollisuus alkoi viimeistään 1.9.2022. Maa-alueen vuokrana ajalta 1. - 30.9 2022 peritään 2 083,33 euroa (alv. 0 %).

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Padelton Oy vuokrasi Kurkimäen liikuntapuiston alueelta 2 500 neliömetrin suuruisen karttaliitteeseen merkityn maa-alueen padel-toimintaa varten ajalle 1.4.2022 - 31.12.2027. Sopimuksen mukainen vuokranmaksuvelvoite astui voimaan 1.9.2022 alkaen. Vuosivuokra on 25 000 euroa (alv. 0 %).

Sopimuksen osapuolet ovat syyskuussa 2022 keskustelleet vuokrasopimuksen muuttamisesta Padelton Oy:n aloitteesta. Padelton Oy on keskusteluissa ilmoittanut halukkuutensa päättää sopimus 30.9.2022 mennessä, sillä yhtiö ei pidä padel-kenttien rakentamista Kurkimäen liikuntapuistoon mielekkäänä nykyisillä taloudellisilla ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Liikuntapalvelukokonaisuus hyväksyi vuokrasopimuksen päättämisen ennenaikaisesti sopimusehdoissa olevasta yhden vuoden irtisanomisehdosta poiketen ottaen huomioon vuokralaisen perustelut sekä sen, ettei alueella oltu aloitettu maanrakennus- tai vastaavia töitä padel-kenttien rakentamiseksi.

Padelton Oy:n tulee suorittaa vuokranmaksuvelvoitteet vuokrasopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Yritykseltä on laskutettu maa-alueen vuokra 2 083,33 euroa (alv. 0 %) ajalta 1. - 30.9.2022.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntapaikkapäälliköllä on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään neljäksi (4) vuodeksi.

This decision was published on 26.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimus, 1.4.2022 - 31.12.2027
3. Vuokrausmuutos, Padelton Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.