Vuokraus, maa-alue, ulkopadel-kentät, Kurkimäki

HEL 2021-005330
More recent handlings
§ 38

Maa-alueen vuokraus Kurkimäen liikuntapuistosta Superpadel Oy:lle padel-toiminnan harjoittamista varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Superpadel Oy:lle (Y-tunnus 3198322-2) Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevan Kurkimäen liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn, 2 500 m²:n suuruisen maa-alueen ajalle 1.3.2022 - 31.12.2027 padel-toiminnan harjoittamista varten.

Vuosivuokrana peritään 30 000 euroa (alv. 0 %).

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista Superpadel Oy:n tulee osoittaa, että yrityksellä on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset vastata vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista. Jos vuokrasopimusta ei voida allekirjoittaa Superpadel Oy:n kanssa, pyritään kohteeseen löytämään korvaava toimija. Toimija valitaan aiemmin hakemuksen jättäneiden toimijoiden joukosta jätettyjen hakemusten perusteella.

Tämä päätös ei anna Superpadel Oy:lle oikeutta rakennus- tai muiden töiden aloittamiseksi Kurkimäen liikuntapuistossa ennen vuokrasopimuksen voimaantuloa.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Hakumenettely

Palloilulaji padelin suosio on kasvanut Helsingissä voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Tämän seurauksena pelivuorojen ja kenttien saavutettavuudessa on merkittäviä aluekohtaisia eroavaisuuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus haki asiakastarpeisiin vastatakseen toimijoita rakentamaan
ulkopadel-kenttiä liikuntapuistoihin ja -paikoille Kurkimäkeen, Latokartanoon, Paloheinään ja Siltamäkeen ilmoittautumis- sekä neuvottelumenettelyä käyttäen.

Padel-kenttien hakuilmoitus sekä kohteiden kuvaukset julkaistiin Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Liitteinä hakuilmoitus ja Kurkimäen kohteen kuvaus. Hakuaika oli 10. - 24.5.2021.

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaanotti Kurkimäen liikuntapuistoon toteutettaviin padel-kenttiin liittyviä hakemuksia viisi (5) kappaletta. Kaikki tarjoukset täyttivät kaupungin asettamat vähimmäisvaatimukset ja olivat laadullisesti riittävän korkeatasoisia.

Kurkimäen liikuntapuiston osalta hakemuksen jättivät:
Nordic Padel Oy (Y-tunnus: 2950899-1)
Padelton Oy (Y-tunnus: 3156968-9)
Private Padel Oy (Y-tunnus: 2375599-1)
Superpadel Oy (Y-tunnus: 3198322-2)
Silvia Henriksson & Carl Hietala

Kurkimäen kohteen osalta Superpadel Oy jätti korkeimman tarjouksen 30 0000 euroa (alv. 0 %) kaupungille maksettavasta maanvuokrasta. Tällä perusteella liikunnan palvelukokonaisuus aloitti sopimusneuvottelut yhtiön kanssa kesäkuussa 2021 hakuilmoituksessa ja kohdekuvauksessa esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Neuvotteluiden perusteella liikunnan palvelukokonaisuus vakuuttui Superpadel Oy:n osaamisesta ja suunnitelmista.

Valtiontukilausunto

Maa-alueen vuokran suuruus perustuu ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä saatuun korkeimpaan tarjoukseen. Vuokran voidaan katsoa vastaavan markkinaperusteista vuokraa, joten vuokrasopimuksella ei anneta taloudellista etua vuokralaiselle. Näin ollen valtiontukisäännökset eivät tule sovellettaviksi tässä tapauksessa.

Toimivalta vuokrausasiassa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 21.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.