Toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet vuonna 2021, Helsingin kaupunki

HEL 2021-013148
More recent handlings
Case 3. / 124 §

V 2.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, liikennelaitoksen johtokunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 2021 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämisestä.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kaupunkitasolla (toimialat, liikelaitokset ja virastot) sitovia toiminnan tavoitteita oli yhteensä 35 kappaletta, joista 16 tavoitetta ei toteutunut. Yhdellä tavoitteella voi olla yksi tai useampia tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria. Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on, että tavoitetaso saavutetaan kaikissa mittareissa.

Kaupunginkanslia, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta, työterveysliikelaitoksen johtokunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, pelastuslautakunta, liikennelaitoksen johtokunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2021 talousarvion sitovat toiminnan tavoitteet eivät toteutuneet.

Keskushallinto

Kaupunginkanslia

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kumpikaan ei toteutunut.

Ensimmäinen mittari, palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hankesuunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä, ei toteutunut. Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta (1.1.2022), koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. Aloitusta on siirretty huhtikuulle 2022.

Toinen mittari, HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä, ei toteutunut. HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta päätettiin siirtää eteenpäin vuodelle 2022, koska Sarastian palkkajärjestelmän käyttöönotto on vielä kesken.

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen
ja palvelujen vakiinnuttaminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä), ei toteutunut. Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopimuksen nojalla. Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta tehtiin vuoden 2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu kattaa ympärivuorokautiset valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin Helnet-verkkoon kytketyille laitteille.

Tavoitteen mittari, loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla, ei toteutunut. Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, johon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan ratkaisua, joka poistuu käytöstä vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä myös Sote-toimiala siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tavoite: Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua

Toteuma: Tavoitteen mittari, taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyys on vähintään 3,99 (asteikolla 1-5), ei toteutunut. Toteuma
oli 3,68.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyys laski hieman vuoden 2020 tuloksesta (3,78) ja jäi alle asetetun tavoitteen. Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskysely toimitettiin 4 317 henkilölle, joista 1 368 vastasi siihen. Kyselyn vastausprosentti oli 32.

Vuoden 2021 kyselyn tulosten perusteella kaikki palvelut onnistuivat lähes saman tasoisesti kuin vuonna 2020. Kyselytuloksissa ei ole palveluiden välillä osastoittain juurikaan eroja, mutta onnistuminen asiakkaiden välillä vaihtelee suuresti. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten perusteella (3,25) tavoitettavuus on selkeä kehityskohde.

Työterveysliikelaitos

Tavoite: Asiakaskokemus paranee

Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteluindeksin (NPS) taso 69, ei toteutunut. Toteuma oli 66. NPS kuvaa todennäköisyyttä, jolla asiakas suosittelisi tai käyttäisi palvelua uudelleen.

Vaikka sitovaa tavoitetta ei saavutettu, on tulos hyvä, kun huomioidaan pitkittyneen koronapandemian vaikutukset. Pitkittynyt koronapandemia on muuttanut työterveysliikelaitoksen toimintaa ja aiheuttanut merkittäviä muutoksia palveluiden suunnitteluun, sisältöön ja tuotantoon. Koronatilanteesta johtuvat toistuvat kiirehuiput eri palvelukanavissa ovat vaikuttaneet asiakkaiden palvelukokemukseen ja palveluiden saatavuuteen. Vaje henkilökuntaresurssissa yhdistettynä lisääntyneeseen sekä muuttuneeseen kysyntään ovat vaikuttaneet NPS arvon laskuun. Asiakokemusta parantavia toimenpiteitä ovat muun muassa resurssien kohdentaminen kuormitushuippujen mukaan, resurssien lisääminen, toimintojen uudelleen organisointi sekä ostopalvelujen käyttö.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tavoite: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kolmessa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ja vapaassa sivistystyössä tavoitetaso toteutui. Lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen osalta mittarit jäivät toteutumatta.

Lukiokoulutuksen mittari, vähintään 75 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuella, ei toteutunut. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista 41,7 % suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opintokamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Koronatilanne ei keväällä 2021 mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyttämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmänohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtuvia ajankohtaisia asioita. Tavoite suunniteltiin ja päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian optimistiseksi.

Ammatillisen koulutuksen mittari, negatiivinen keskeyttäminen pysyy tavoitetasolla 7,4 %, ei toteutunut. Negatiivisesti keskeyttäneitä opiskelijoita oli 1034, joka on 11,6 % opiskelijamäärästä.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suhteessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on pienentynyt. Vuonna 2020 heitä oli 1142, joka oli 12,7 % opiskelijamäärästä.

Vuonna 2021 oppilaitoksesta riippumattomilla tekijöillä oli edelleen vahva vaikutus nuorten negatiiviseen keskeyttämiseen. Nuorten aikuisten opintoihin kiinnittymiseen vaikuttaa paljon esimerkiksi itsenäistymiseen liittyvät haasteet. Aikuisten (yli 30-vuotiaiden) osalta esimerkiksi taloudellisen tilanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä.

Tavoite: Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mittaria, joista kahdessa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tavoitetaso toteutui. Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön osalta mittarit jäivät toteutumatta.

Nuorten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat), ei toteutunut. Opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista.

Aikuisten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 30 %:ssa lukion kursseja toteutetaan opetussuunnitelman mukainen opintokäynti (korkeakoulut, yritykset, työpaikat), ei toteutunut. Opintokäynti järjestettiin13,8 %:ssa kursseista.

Keväällä 2021 etäopetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailuina. Etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. Alkusyksystä 2021 koronarajoitusten hetkellisesti lievennyttyä opintokäyntejä toteutettiin myös fyysisesti, mutta loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahennuttua vierailujen toteutuminen jälleen vaikeutui. Korkeakoulut, yritykset ja työpaikat eivät koronatilanteesta johtuen halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukiot ovat halunneet minimoida lähiopetukseen liittyvät riskit pitkien etäopetusjaksojen jälkeen.

Ammatillisen koulutuksen mittari, työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020, ei toteutunut. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli 337 346 päivää, joten tavoite vuodelle 2021 oli 347 346 päivää. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuma vuonna 2021 oli 313 584 päivää, joka jäi 33 762 päivää tavoitteesta. Se on myös 23 762 päivää vähemmän kuin vuonna 2020.

Korona on vähentänyt merkittävästi työpaikoilla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia. Työnantajat ovat pyrkineet maksimoimaan oman henkilöstönsä koronaturvallisuuden, mikä on vaikuttanut siihen, että opiskelijat eivät päässeet suunnitelman mukaisille työelämäjaksoille. Pääkaupunkiseudun työpaikkojen siirtyminen laajasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työnantajien kanssa.

Vapaa sivistystyön mittari, kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020, ei toteutunut.

Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vuonna 2020 kurssilaisten määrä oli 18 069, jolloin tavoite vuodelle 2021 oli 18 972 kurssilaista. Vuoden 2021 toteuma oli 15 455 kurssilaista.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan etä- ja verkko-opetuksena paitsi maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutettiin osittain lähiopetuksena. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja koronarajoitusten takia. 1.10.2021 jälkeen alkaneiden kurssien kurssikoot palautettiin normaaleiksi. Kurssilaisten määrä kasvoi loppuvuodesta, mutta kasvu ei ollut riittävää tavoitteen saavuttamiseksi.

Kaupunkiympäristön toimiala

Tavoite: Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m², ei toteutunut. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli noin 251 000 k-m².

Alustavan tiedon mukaan kaupungin luovuttamilla tonteilla alkoi vuonna 2021 yhteensä vain noin 3 700 asunnon rakentaminen, kun AM-ohjelman mukainen taustatavoite on ollut 4 900 asuntoa (7 000 asunnon tuotantotavoitteesta 70 % toteutuu kaupungin luovuttamille tonteille). Sitovaa tavoitetta vastaavaa määrää asuntohankkeita ei siirtynyt vuoden 2021 aikana eri syistä tontinluovutusvaiheeseen, mikä vaikuttaa luovutetun rakennusoikeuden määrään.

Yhtenä keskeisenä syynä voidaan pitää vuoden 2021 aikana alkanutta selkeää rakennuskustannusten nousua ja säännellyn asuntotuotannon heikkoa urakkatarjoustilannetta, jonka johdosta mm. useat Helsingin Asuntotuotantotoimiston Ara-hankkeet eivät edenneet toteutus- ja sen myötä tontinluovutusvaiheeseen. Myös yksityisten toimijoiden hankkeiden liikkeelle lähdössä havaittiin edelleen varovaisuutta, johon lienee vaikuttanut koronapandemian jatkuminen ja sen vaikutukset asuntokysyntään.

Lisäksi täydennysrakentamisalueilla luovutusten edellyttämät yhä monimutkaisemmat järjestely- ja valmistelutoimet vaikuttavat tonttien luovutusprosessiin. Rakennettuun ympäristöön sovitettavan hankkeen luovutus vie kokonaisuudessaan enemmän aikaa muun muassa yhteisjärjestelyjen, autopaikkajärjestelyjen, olemassa olevan infran ja vuokrasopimusmuutosten vaatimien valmistelutöiden vuoksi.

Tavoitteen mittari, asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa, ei toteutunut. Vuonna 2021 asuntotuotantopalvelu käynnisti 913 uudisasunnon rakentamisen.

Tavoitteen toteutumattomuutta selittää ennen kaikkea asuntohankkeiden urakkakilpailut, joihin ei saatu riittävästi tarjouksia. Tämä aiheutti sen, ettei asuntoaloituksia saatu käynnistymään tavoitetta vastaavaa määrää vuonna 2021.

Asiaa selittää muun muassa erittäin nopeasti tapahtunut rakentamisen hinnan nousu, mikä on nostanut hankkeiden kustannusarviot ARA:n hyväksymän hintatason yläpuolelle. Mikäli hanke vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa liian kalliilta suhteessa ARA:n hyväksymään hintatasoon, urakoitsijat eivät jätä ARA-tuotantoon lainkaan tarjousta. Lisäksi rakentamisen alalla kärsitään pääkaupunkiseudulla ammattitaitoisen työvoimaan saatavuudesta ja kilpailu osaavista ammattilaista on kovaa. Urakoitsijoilla on myös haasteita saada rekrytoitua hankkeisiin osaavaa työnjohtoa. Tällaisessa tilanteessa kohtuuhintaisen ja hintasäännellyn, mutta silti vaativan tuotannon julkinen rakennuttaja ei välttämättä ole ensisijaisesti houkutteleva tarjoamisen kohde.

Yksittäisissä rakennushankkeissa on myös ollut rakentamista hidastavia tekijöitä, jotka eivät ole olleet ennalta tiedossa, kuten rakennustontilla olevat maanalaiset siilorakenteet, HSY:n viemäreiden siirtäminen sekä uudisrakentamisen tieltä purettavan rakennuksen asbestitöiden ennakoitua suurempi laajuus.

Tavoite: Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle, ei toteutunut.

Vuonna 2021 alkaneissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa lämpöpumppujen kannattavuustarkastelut on tehty tai ovat käynnissä yhteensä 16 hankkeessa. Viidessä hankkeessa päälämmitysjärjestelmäksi on valittu lämpöpumpputekniikka ja yhdeksässä hankkeessa kannattavuus- ja toteutettavuustarkastelut ovat vielä kesken. Kahdessa hankkeessa on valittu muu lämmitysmuoto kuin lämpöpumppuratkaisu, vaikka se olisi teknisesti ollut mahdollista ja takaisinmaksuaika olisi ollut 15 vuotta tai alle.

Tavoitteen mittari, kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat korjausrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa siten, että rakennuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähintään 20 %-yksikköä enemmän kuin kansallinen määräystaso edellyttää (ympäristöministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokittain), ei toteutunut.

Tavoite on toteutunut 15 hankkeessa 16:sta. Päiväkoti Pihlajan perusparannus- ja käyttötarkoituksen muutoshankkeessa yhteisesti sovitusta toimintaprosessista poiketen projektitiimissä ei ollut hankkeen alkuvaiheessa mukana energia-asiantuntijaa. Täten E-lukutavoitteen asettaminen ja E-luku-laskenta jäivät toteutumatta.

Tavoite: Asiakaskokemuksen parantaminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää mittaria, joista yksikään ei toteutunut.

Tavoitteen mittari, ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen läpimenoaika (mediaani viisi arkipäivää), ei toteutunut. Läpimenoajan toteuma oli kuusi arkipäivää.

Syynä tavoitteen toteutumattomuuteen oli koronan aiheuttama epävarmuus tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumailmoituksia jätettiin vireille normaalisti, mutta koska tapahtumien järjestäjät eivät pystyneet vahvistamaan tapahtuma-aikoja, ei tapahtumapäätöksiä pystytty tekemään tavoiteajassa. Tapahtumajärjestäjät ja ilmoitusten käsittelijät joutuivat useassa kohtaa odottamaan päivitettyä tietoa tapahtumarajoituksiin liittyvistä määräyksistä.

Tavoitteen mittari, asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa (viisi arkipäivää), ei toteutunut. Toteuma oli keskimäärin 5,68 arkipäivää.

Asiakaspalautteita tuli vuonna 2021 verkkopalvelun kautta ennätysmäärä, 45 764 kappaletta. Määrä kasvoi vilkkaaseen vuoteen 2020 verrattuna 13 prosenttia. Palautteet lisääntyivät erityisesti lumisen alkuvuoden seurauksena sekä ihmisten aktiivisesta puistojen ja yleisten alueiden käytöstä, mikä taas johtui lämpimistä vuodenajoista.

Tavoitteen mittari, Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toimivuutta koskevan asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 (asteikolla 1-5), ei toteutunut. Kyselytutkimuksen toteuma oli 2,7.

Katutöiden liikennehaittojen vähentämiseksi on pyritty lyhentämään työmaajärjestelyihin käytettävää aikaa, pienentämään yhdellä kertaa työlle varattuja alueita ja parantamaan työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Asukkaiden ja yrittäjien työmaakokemuksen parantamiseksi on kiinnitetty erityisesti huomiota viestintään, työmaiden opastamiseen ja aitaamiseen, alueiden siisteyteen ja parannettu kulkureittejä.

Useat tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ovat sellaisia, että niiden vaikutus katutöiden haittojen vähenemiseen ja asukaskokemukseen näkyvät viiveellä. Katutöiden haittojen vähentäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ennen kuin ne saadaan vastaamaan odotuksia, joita kaupunkilaisilla on kaupunkitilan käytettävyydelle.

Pelastuslaitos

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää mittaria, joista toinen ei toteutunut.

Mittari, ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään 8 min 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä, ei toteutunut. Tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 58 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.

Koronapandemia on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa tavoittamisviiveettä. Lisäksi luminen talvi pidensi ajoaikoja.

Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden

Toteuma: Tavoitteen mittari, tulosbudjetti ei ylity, ei toteutunut.

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha mukaan lukien kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset oli 61 361 000 euroa, joka ylittyy noin 500 000 eurolla. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin irtaimen investointien määrärahoilla tehtyjä hankintoja toteutetaan käyttötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Liikennelaitos (HKL)

Tavoite: Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää mittaria, joista toinen ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselytutkimuksesta saatavalla liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5), jonka osatekijöinä ovat kuljettajan ajotapa ja vaunun siisteys. Lisäksi raitioliikenteessä arvioidaan kuljettajan palvelu- ja neuvontakykyä ja metroliikenteessä aikataulussa pysymistä sekä opasteiden toimivuutta asemilla.

Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosanaa kuvaava mittari, raitioliikenne 4,04 (2019: 4,04), ei toteutunut. Toteuma oli 3,97.

Koronan vuoksi raitioliikenteen kuljettajien asiakaspalvelutehtävät ovat olleet keskeytettynä lähes koko vuoden. Lisäksi asiakkaiden siisteyden ja hygieenisyyden odotukset ovat nousseet. Näiden vuoksi palvelun ja neuvonnan arvosanat ovat koronaa edeltäviä vuosia alhaisemmalla tasolla.

Metroliikenteen mittari, liikennöitsijäarvosana on vähintään 4,08, toteutui. Toteuma oli 4,16.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tavoite: Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella

Toteuma: Tavoitteen mittari, tuotetaan ennen valtuustokauden päättymistä konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta sekä luodaan yhteiset avustamisen ja palvelutuotannon hankinnan käytännöt. Jokaisen palvelukokonaisuuden kuvaukset ovat valmiit ennen valtuustokauden loppua ja avustamisen ja hankinnan käytännöt on luotu, ei toteutunut.

Tavoitteen alkuperäisen aikataulun mukaan toimialan palvelukokonaisuuksien (kulttuuri, liikunta, kirjasto, nuoriso) kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta tuli olla valmiina ennen valtuustokauden loppua. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti iltakoulussaan 4.5.2021 muuttaa aikataulua niin, että palvelukokonaisuuksien kuvaukset tuli olla valmiina vuoden 2021 aikana. Vaikka tavoite ei aikataulun osalta toteutunut, päätökset palvelustrategioista tehtiin toimialan lautakunnassa talousarviovuoden aikana marras-joulukuussa.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialalla siirryttiin vaiheittain vuoden 2021 aikana asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Apotin raportointiominaisuuksien kehitystyö jatkuu vuonna 2022, jonka vuoksi sitovien tavoitteiden toteumatiedot eivät olleet kaikilta osin saatavilla tarvittavalla tarkkuustasolla vuoden 2021 tilinpäätösaikataulussa. Käyttöönoton vuoksi useat sitovien tavoitteiden mittarit eivät ole vertailukelpoisia aiemmasta tietokannasta poimittujen tietojen kanssa. Tästä syystä vuoden 2021 suoritetietoja ei pystytä raportoimaan entisellä tavalla eikä kaikkien sitovien tavoitteiden toteumista arvioimaan riittävän luotettavasti.

Tavoite: Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteutumista määrittelevää mittaria, joista yksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus), ei toteutunut. Toteuma oli 69,5 %. Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu, koska koronaepidemia on vaikuttanut henkilöstön poissaoloihin ja sijaisten saatavuuteen.

Tavoite: Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä

Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja psykiatria- ja päihdepalvelussa vuoteen 2020 verrattuna, ei toteudu.

Asiakaspalautelaitteet otettiin pois käytöstä koronaepidemian vuoksi 16.3.2020. Asiakaspalautelaitteita on otettu käyttöön vaiheittain 1.8.2021 jälkeen. Saatu tieto ei ole vertailukelpoista, koska asiakaspalautelaitteita on otettu käyttöön vaiheittain ja vastaajamäärä on jäänyt vähäiseksi.

Tavoite: Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteutumista määrittelevää mittaria, joista kolme jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, terveysaseman hoitotakuun toteutuminen (ensikontaktissa toteutunut hoito, kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana arkipäivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuorokauden aikana), ei toteutunut.

Mittarin kolmesta osa-alueesta seuraavat kaksi eivät toteutuneet:

- mittari: ensikontaktissa toteutunut hoito, tavoite 75 %
- mittari: kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuorokauden aikana, tavoite 70 %

Ensikontaktissa toteutunut hoito-osa-alue toteutui ennen Apotin käyttöönottoa (4/2021) 83 prosenttisesti. Apotti-tietojärjestelmään siirtymisen jälkeen tietoja ei ole saatavilla luotettavasti.

Kiireettömän hoidon osa-alue toteutui ennen Apotin käyttöönottoa (4/2021) hoitajilla 99 prosenttisesti ja lääkäreillä 84 prosenttisesti. Apotin käyttöönoton jälkeen kiireetön hoito toteutui 10 vuorokaudessa hoitajilla 78 prosenttisesti ja lääkäreillä 52 prosenttisesti.

Tavoitteen mittari, suun terveydenhuollossa välitön yhteydensaanti toteutuu (mittari 1: kiireettömän hoidon takaisinsoittolinja on käytössä koko virka-ajan, mittari 2: kiireettömän hoidon takaisinsoittoon vastataan samana päivänä), ei toteutunut.

Mittarin kahdesta osa-alueesta seuraavat molemmat jäivät toteutumatta:

-mittari: kiireettömän hoidon takaisinsoittolinja on käytössä koko virka-ajan
-mittari: kiireettömän hoidon takaisinsoittoon vastataan samana päivänä 90 %

Takaisinsoittolinja jouduttiin viimeksi katkaisemaan 21.5.2021. Samana päivänä kiireettömän hoidon takaisin soittoon vastattiin 61 prosenttisesti. Takaisinsoiton puhelinruuhkaa purettiin syksyllä eikä takaisinsoittojonoa ole ollut 22.9.2021 jälkeen. Loppuvuoden aikana 90 % takaisinsoiton vastaustavoitetta ei ole saavutettu viitenä päivänä.

Suun terveydenhuollon yhteydensaannin haasteet ovat johtuneet henkilöstön saatavuudesta, sähköisten palvelujen heikosta saatavuudesta asiakkaille, puheluiden suuresta määrästä per vastaaja sekä teknisistä ongelmista.

Tavoitteen mittari, 20 % kotihoidon asiakkaista on kuvallisen etähoidon asiakkaita, ei toteutunut. Toteuma oli 14,5 %.

Koronaepidemian ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton vuoksi henkilökunnalla ei ollut riittävästi resursseja etähoidosta tiedottamiseen ja opettamiseen säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Sijaisia ei ole saatu rekrytoitua tarvetta vastaavaa määrää. Lisäksi koronaepidemia on vaikeuttanut maailmanlaajuisesti laitteiden saatavuutta, eikä asiakkaille tarjottavia etälaitteita (tietokonetabletteja) saatu suunnitellussa aikataulussa.

Close

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2021 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela@hel.fi

Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen@hel.fi

Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 15284

mirka.saarholma@hel.fi

Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen@hel.fi

Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantopäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17

Päätös

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien tavoitteiden toteumatiedot kansliaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi@hel.fi

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kaupunginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.

Päätöksen perustelut

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen

Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyttä mitataan

Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopimuksen nojalla.
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta tehtiin vuoden 2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon tapahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.

Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, johon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimerkiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan ratkaisua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä myös Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja palvelujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan johtuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn hallinnan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmäärittelyt ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tarjoaminen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten toimialojen Soten ja Kaskon osalta.

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä

Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta (1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty huhtikuulle 2022.

Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin, koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivästyttämään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkkajärjestelmän käyttöönotossa.

Lisätiedot

Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuoden 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoitetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa.

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavuttaminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei toteutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys kaikkien mittareiden toteutumisesta.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen arviointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä.

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu.

Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käytiin arviointikeskustelu.

Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044 (Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuella. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Kaikki materiaalit ovat sähköisiä. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opintokamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit (6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Koronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyttämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmänohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtuvia ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin etäopetusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeuttanut kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankohtaisiin asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin ja päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti keskeyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valma-opiskelijoista.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suhteessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti keskeyttäneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä.

Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä vuonna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdalta negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä. Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen tilanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työväenopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi -verkon oppimisalustoja

Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin 41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja lisännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät, mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä mainitussa ensimmäisessä mittarissa.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväkotiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa.

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin.  Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:  
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa
1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa
1-9 seitsemän vuosiluokkaa

Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lukuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteuttavat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22.

Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22 vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuripolkua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. Peruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimintaa oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki peruskoulut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäistavoitteen vuoden 2021 aikana.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vuxenstudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).

Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion kursseja toteutetaan em. opintokäynti.

Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Aikuislukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etäopetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailuina, mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. Rajoitusten lievennyttyä opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteutettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahennuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanottajat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää, joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää

Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkittävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työnantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laajasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työelämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suorittaminen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erillisellä luvalla.

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020.

Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutettiin osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja koronarajoitusten takia.

Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilaisten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kasvu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on lisäksi tavoitettu 1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koillishelsinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan tavoitetta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi

Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz@hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi työterveysliikelaitoksen sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot

Lena Meyer, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054079

lena.meyer@hel.fi
Close

This decision was published on 28.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi