Hankesuunnitelma, talotekninen peruskorjaus, väestönsuoja, Lapinmäentie 3, Niemenmäki

HEL 2022-006555
More recent handlings
Case 20. / 20 §

Niemenmäen väestönsuojan taloteknisen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Lapinmäentie 3)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Niemenmäen väestönsuojan taloteknisen peruskorjauksen liitteenä 1 olevan hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 915 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 290 000 euroa tammikuun 2022 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarve

Hankesuunnitelma koskee Munkkiniemessä osoitteessa Lapinmäentie 3 sijaitsevan Niemenmäen väestönsuojan taloteknistä peruskorjausta. Väestönsuojan talotekniikka on pääosin alkuperäistä ja saavuttanut teknisen ja taloudellisen käyttöikänsä eikä se vastaa enää nykyisiä vaatimuksia. Väestönsuojaa on aiemmin normaaliaikana käytetty varastona. Vanhentuneen LVISA-talotekniikan vuoksi väestönsuojan käyttö on kuitenkin epätaloudellista, mistä johtuen suoja on tällä hetkellä käyttämättömänä.

Suoritetuissa tarkastuksissa on havaittu, että väestönsuojan kriisiajan käyttöön tarkoitettujen teknisten laitteiden, kuten hengitysilman suodatinjärjestelmän toimintaa ei voida enää taata. Mittauksissa on myös todettu, että suojaan saatava ilmamäärä ei riitä suojaan lasketulle henkilömäärälle ilmanvaihtolaitteiston heikon kunnon vuoksi.

Niemenmäen väestönsuojan peruskorjauksesta laadittiin hankesuunnitelma vuonna 2011. Peruskorjausta on toteutettu vaiheittain hankesuunnitelmasta ilmenevin toimenpitein muun muassa uusimalla väestönsuojakäyttöä varten oleva jäähdytyslaitteisto ja peruskorjaamalla lattiaviemäröinti.

Taloteknisen peruskorjauksen jälkeen suojaa voidaan normaaliaikana vuokrata esimerkiksi varastointiin ja muihin vastaaviin toimintoihin.

Hankkeessa parannetaan myös huoltohenkilökunnan työturvallisuutta mm. ruiskubetonoimalla poistoilmakuilun nousutorni ja sen vaakatunneli sekä uusimalla tunnelin valaistus ja sähköjärjestelmät.

Rahoitus

Hankkeelle on varattu 5,29 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa siten, että hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2023-2032.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on arvonlisäverottomana yhteensä 5 290 000 euroa eli 1 815 euroa/brm² tammikuun 2022 kustannustasossa.

Vuokravaikutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta alkaen pelastuslaitos ei vuokraa enää yhteisväestönsuojia eivätkä väestönsuojat ole siirtymässä hyvinvointialueelle pelastustoimen käyttöön. Pelastusviranomainen vastaa pelastuslain ja valmiuslain mukaisista tehtävistä, joihin suojien ylläpito ei kuulu. Ylläpito kuuluu omistajan eli kunnan vastuulle. Pelastuslaitos on huolehtinut Helsingin kaupungin omistamista kallioväestönsuojista ja se tulee jatkossakin tuottamaan tämän palvelun. Kaupunki vastaa väestönsuojien huollosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Tämän johdosta kohteelle ei ole tulevaa vuokralaista ja kohde jää kaupunkiympäristön toimialan ylläpitovastuulle.

Tilalle pyritään löytämään rauhan ajan käyttöä kustannusten kattamiseksi. Perusparannuksen jälkeen suojaa on suunniteltu käytettävän mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi varastointiin tai muihin vastaaviin toimintoihin.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian ja työn arvioitu valmistumisajankohta on lokakuussa 2023.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Lopuksi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.08.2022 § 91

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Niemenmäen väestönsuojan taloteknisen peruskorjauksen 1.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 915 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 290 000 euroa tammikuun 2022 kustannustasossa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Tuomo Kinnunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39610

tuomo.kinnunen@hel.fi

Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen@hel.fi
Close

This decision was published on 18.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Kirsi Remes

Ask for more info

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi