Avustuksen hakeminen, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-009786
More recent handlings
§ 38

Perusopetusjohtajan päätös koronaepidemian (Covid-19) vaikutusten tasoittamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen jakamisesta perusopetuksessa ajalle 1.1.2024–31.7.2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2023–2024 määrärahaa 3 258 867 € (+ omavastuuosuuden 171 570 €). Omavastuuosuus katetaan koulun omasta määrärahasta. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2023–31.7.2024. Ensimmäinen määrärahaosuus jaettiin vuodelle 2023 päätöksellä 162§/21.12.2022; HEL 2022-009786. Tässä päätöksessä jaetaan jäljellä oleva määräraha vuoden 2023 tilinpäätöskirjauksien jälkeen. Jäljellä oleva määräraha ajalle 1.1.2024–31.7.2024 on 1 600 082 euroa. Tämä määräraha jaetaan koulukohtaisesti kevätlukukaudelle 2024 liitteenä olevan taulukon mukaisesti oppilasmäärän prosenttiosuuksien perusteella. Liitteeseen on jäljellä olevan määrärahan lisäksi myös lisätty koulujen vuoden 2023 käyttämättömiä määrärahaosuuksia.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 26.10.2022(OKM/1137/520/2022) myöntää Helsingin kaupungille 4 699 000 € erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi, perustuen Helsingin kaupungin hakemukseen 14.9.2022. Omavastuuosuus on 5 % eli 247 316 euroa, joka jakaantuu palvelukokonaisuuksittain ja Helsingin yliopiston normaalikouluun ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden sekä Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen määrärahoista. Koulutusten suunnitteluista ja hankinnoista sekä tarvittavista kilpailutuksista vastaavat kehittämispalveluiden asiantuntijat.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti §100/23.11.2022 avustuksenjakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: Varhaiskasvatukseen saadun avustuksen määrä on 657 860 euroa, esiopetukseen 281 940 euroa, perusopetukseen 3 542 247 euroa ja Helsingin yliopiston normaalikouluille 75 983 euroa. Lisäksi täydennyskoulutukseen kohdennetaan 140 970 euroa, jonka käytöstä tehdään erillinen hankintasuunnitelma kehittämispalveluissa ja suunnitelma hyväksytetään palvelukokonaisuuksien johtajilla. Perusopetuksen osuus avustuksesta eli 3 542 247 euroa jaetaan suomenkieliseen perusopetukseen 92 % (3 258 867 euroa) ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 8 % (283 380 euroa).

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti lautakunnan vuoden 2020 rahoitusmallin perusteella. Toimialajohtaja päätti oikeuttaa myös varhaiskasvatusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen avustuksen alueellisesti. Avustuksen käytön seurannasta vastaa kukin palvelukokonaisuus.

This decision was published on 01.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elin Karlsson, Taloussuunnittelija, puhelin: 0931038884

elin.m.karlsson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja