Avustuksen hakeminen, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-009786
More recent handlings
§ 132

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2023-2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta 6 900 000 euroa varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi käytettäväksi ajalla 1.1.2023 - 31.07.2024. Omarahoitusosuus on 5 % eli 345 000,00 euroa, joka maksetaan kunkin palvelukokonaisuuden käyttörahoista. Esi- ja perusopetuksen hakemukseen on liitetty mukaan Helsingin yliopiston normaalikoulut. Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö Taina Torniaisen toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 58 000 000 euroa varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Avustus myönnetään vuoden 2022 II lisätalousarvion lisämäärärahasta opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30. Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen. Valtionavustuksella tuettavan toiminnan keskeiset tavoitteet kuvataan liitteenä olevassa opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksessa (Liite 1).

Valtionavustusta voidaan varhaiskasvatuksessa käyttää varhaiskasvatuksen tukitoimien vahvistamiseen niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve on lisääntynyt tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty riittävästi vastaamaan koronaepidemian aikana. Lisäksi sitä voidaan käyttää suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen lisäämiseksi tai tehostamiseksi koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi.

Valtionavustusta voidaan esi- ja perusopetuksessa käyttää tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen sekä muun tuen järjestämiseen ja oppilaanohjauksen vahvistamiseen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaepidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta. Lisäksi avustusta voidaan käyttää suomi/ruotsi toisena kielenä -opetukseen vieraskielisille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaepidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta sekä valmistavan opetuksen oppilaiden tukemiseen niille oppilaille, joiden valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joilla opetuksen järjestäjä arvioi olevan riittämättömät valmiudet siirtyä perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten vuoksi. Avustusta voidaan käyttää myös koronaepidemiasta aiheutuneiden lisääntyneiden koulupoissaolojen seurauksien lieventämiseen ja koulupudokkuusriskissä olevien oppilaiden tukemiseen.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 21.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja