Avustuksen hakeminen, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-009786
More recent handlings
§ 162

Perusopetusjohtajan päätös koronaepidemian (Covid-19) vaikutusten tasoittamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen jakamisesta perusopetuksessa vuosille 2023 - 2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2023-24 määrärahaa 3 258 867 € (+ omavastuuosuuden 171 570 €). Omavastuuosuus katetaan koulun omasta määrärahasta. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2023-31.7.2024. Tässä päätöksessä jaetaan rahoitusosuudesta 50%, eli 1 629 434 € vuodelle 2023. Toinen 50% jää jaettavaksi ajalle 1.1-1.7.2024. Koulukohtaisesti jaetaan vuoden 2023 määräraha liitteenä olevan taulukon mukaisesti oppilasmäärän %-osuuksien perusteella.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 26.10.2022 (OKM/1137/520/2022) myöntää Helsingin kaupungille 4 699 000 € erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (Covid-19) vaikutusten tasoittamiseksi, perustuen Helsingin kaupungin hakemukseen 14.9.2022. Omavastuuosuus on 5 % eli 247 316 euroa, joka jakaantuu palvelukokonaisuuksittain ja Helsingin yliopiston normaalikouluun ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden sekä Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen määrärahoista. Koulutusten suunnitteluista ja hankinnoista sekä tarvittavista kilpailutuksista vastaavat kehittämispalveluiden asiantuntijat.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten
tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten
parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti §100/23.11.2022 avustuksenjakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen palvelu-kokonaisuuksien välillä seuraavasti: Varhaiskasvatukseen saadun avustuksen määrä on 657 860 euroa, esiopetukseen 281 940 euroa, perusopetukseen 3 542 247 euroa ja Helsingin yliopiston normaalikouluille 75 983 euroa. Lisäksi täydennyskoulutukseen kohdennetaan 140 970 euroa, jonka käytöstä tehdään erillinen hankintasuunnitelma kehittämispalveluissa ja suunnitelma hyväksytetään palvelukokonaisuuksien johtajilla. Perusopetuksen osuus avustuksesta eli 3 542 247 euroa jaetaan suomenkieliseen perusopetukseen 92 % (3 258 867 euroa) ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 8 % (283 380 euroa).

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan
kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti lautakunnan vuoden 2020 rahoitusmallin perusteella. Toimialajohtaja päätti oikeuttaa myös varhaiskasvatusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen avustuksen alueellisesti. Avustuksen käytön seurannasta vastaa kukin palvelukokonaisuus.

This decision was published on 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 0931037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja