Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnoittelu vuodelle 2023

HEL 2022-010170
More recent handlings
§ 31

Muutos oppilaitosten liikuntasalien itsenäisen käytön avainperinnän hintaan

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti oppilaitosten liikuntasalien itsenäisen käytön avainperinnän hinnan korottamisesta 150 euroon.

Muutos astuu voimaan 10.08.2023 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan delegointipäätöksen (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.9.2022, § 158) mukaan toimialajohtaja päättää toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2023 sekä hinnaston päivityksestä tarvittaessa.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi oppilaitosten liikuntasalien vapaa-ajan käyttöä. Liikuntapalvelu luovuttaa yksityisen palveluntuottajan kautta asiakkaille avaimia itsenäisen käytön periaatteella toimiviin liikuntasaleihin. Liikuntapalvelu perii ja laskuttaa asiakkailta palautumattomat avaimet sekä niihin liittyvät lukitus- ja koodaustoimet.

Aikaisemmin palautumattomista avaimista ja mainituista toimista on veloitettu enintään 100 euron suuruinen korvaus. Korotuksen perusteena on, että kyseinen summa ei nykyisen arvion mukaan riitä kattamaan palautumatta jääneen avaimeen liittyviä kokonaiskustannuksia, joihin sisältyy uuden avaimen tilaaminen, kadonneen avaimen deaktivointi sekä tarvittavat lukitusmuutokset.

This decision was published on 11.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miika Kyllönen, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 38320

miika.kyllonen@hel.fi

Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja