Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnoittelu vuodelle 2023

HEL 2022-010170
More recent handlings
§ 68

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti toimialan hinnastosta, palvelukokonaisuuskohtaisista alennusryhmistä, peruutusehdoista sekä henkilöstöetuuksista vuodelle 2023.

Päätöksen perustelut

Hinnoitteluperiaatteissa vuodelle 2023 (ltk 13.9.2022 § 158) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään päätöksen toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2023 sekä päivittämään hinnaston tarvittaessa.

Samalla lautakunta valtuutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstön etuuksista.

Yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi vuosittaisen hinnastopäätöksen yhteydessä päätetään palvelukokonaisuuskohtaiset alennusryhmät, henkilöstöetuudet sekä lisäksi myös peruutusehdot.

Merkittävimmät hinnastomuutokset

Lautakunta delegoi toimialajohtajalle toimivallan päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoista tai hinnoitteluväleistä. Hinnoitteluväliä käytetään tilanteissa, jolloin se palvelee joustavaa hinnoittelua sekä mahdollistaa tarvittavan harkinnanvaran.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti (13.9.2022, § 158), että toimialajohtajan on hinnoista ja hinnoitteluväleistä päättäessään tehtävä hintoihin peruspalvelujen hintaindeksin mukaiset hinnantarkistukset tai muun suuruinen hinnantarkistus. Hinnantarkistukset on mahdollista tehdä kohdennetusti. Hinnoittelussa on kuitenkin huomioitava mahdolliset, esim. myös arvonlisäveron aiheuttamat hinnanpyöristystarpeet. Kustannustason noususta aiheutuvalla hintojen tarkistuksella pyritään kattamaan toimialan tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta ja hankinnasta aiheutuvien kulujen kasvu. Hinnantarkistuksissa huomioidaan sopimuksiin liittyvät rajoitteet.

Merkittävimmät hinnanmuutokset vuodelle 2023 palvelukokonaisuuksittain:

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden hintojen indeksikorotuksista vuodelle 2023 (Taj §60 7.11.2022). Päätöksessä toimialajohtaja päätti seuraavista korotuksista, jotka koskevat: Liikuntapalvelun tiloja ja kenttiä sekä koulujen liikuntasalien tilavarauksia, kaupungin vene- ja talvisäilytyspaikkoja, venekerhoille vuokrattuja venepaikkoja, laiturinpito-oikeusmaksuja sekä Rastilan leirintäaluetta.

Liikuntapalvelun tilojen ja kenttien sekä koulujen liikuntasalien tilavarausten hinnat nousevat noin 5 %. Myös Rastilan leirintäalueen hinnat nousevat noin 5 %. Kaupungin vene- ja talvisäilytyspaikkojen, venekerhoille vuokrattujen venepaikkojen ja laiturinpito-oikeusmaksujen osalta korotus on noin 10 %. Liikuntapalvelun tilojen ja kenttien sekä koulujen liikuntasalien tilavarausten hintojen muutos astuu voimaan sisätiloissa 29.5.2023 alkaen. Ulkotiloissa sekä Pallomyllyssä ja Talin jalkapallohallissa hintojen muutos astuu voimaan 1.5.2023 alkaen. Venepaikkojen ja Rastilan leirintäalueen hintojen muutos astuu voimaan 1.1.2023 alkaen. Veneiden talvisäilytyspaikkojen hintojen muutos astuu voimaan kaudelle 2023–2024.

Liikuntapalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2023 lisäksi seuraavat muutokset:

Liikuntapalvelukokonaisuuden erilaisten vuokrattavien liikuntavälineiden ja liikuntatiloihin liittyvien erilaisten laitteiden hinnat nousevat n. 5%. Tämän lisäksi erilaisten pysäköintilupien ja ajolupien, myynti- ja mainoslupien sekä esittelylupien hinnat nousevat n. 5%. Kalastusluvat ja erilaiset kalastusmaksut puolestaan nousevat 5-25%.

Liitteenä myös venekerhojen hinnat (liite 2)

Nuorisopalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2023 seuraavat muutokset:

Studioiden hinnoissa tapahtuu ikäluokittelumuutos: jos 2/3 osallistujista on alle 25-vuotiaita, maksua ei peritä lainkaan - aikaisemmin alle 29-vuotiaiden osalta maksu oli 60 euroa. 25-vuotta täyttäneiden maksu nousi 260 euroon per päivä (max 6 tuntia). Nuorisopalvelukokonaisuuden tapahtumatila Tiivistämön osalta hinnat nousevat yksityistilaisuuksissa 6-8% ja muiden osalta 2-3%.

Kirjastopalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2023 seuraavat muutokset:

Keskustakirjasto Oodin Maijan-salin tilavuokrien hinnat nousevat 7,7%-12,5% riippuen varatusta ajasta. Keskustakirjasto Oodin lisäpalveluhinnasto löytyy liitteenä (liite 3)

Kulttuuripalvelukokonaisuuteen tulee vuodelle 2023 seuraavat muutokset:

Kaupunginmuseon Hakasalmen huvilan sisäänpääsymaksu nousee 16,7%. Kaupunginmuseon opastusten, tilavuokrien, kokoelmiin liittyvien lainojen, kokoelmakuljetuksien, kokoelmakuvauksien, asiantuntijapalkkioiden, luento- ja esitelmäpalkkioiden ja kuvakokoelmien hinnat nousevat n.4-12%. Tämän lisäksi Kaupunginmuseon kuvatulosteisiin tulee 6,7-8%:in korotus.

Kaupunginorkesterin kausikorttien hinnat nousevat riippuen katsomopaikasta ja ikäryhmästä n. 0-6% ja kertalippujen hinnat nousevat 0-18,8% riippuen katsomopaikasta ja ikäryhmästä. Opiskelija- (ml. lapsi, työtön, varusmies) kertalippujen hinnat kuitenkin laskevat katsomolohkossa V (5) 37,5%.

Kulttuurin edistämispalvelun hinnoissa muutoksia tulee kulttuurikeskus Caisan tilavuokriin. Kulttuurikeskuspalveluiden (Annantalo, Malmitalo, Stoa, Vuotalo, Kanneltalo, Maunula-talo, Savoy) ja Espan lavan hinnankorotukset liittyvät myös tilavuokriin.

Hinnastoon on lisäksi tehty yksittäisiä hinnantarkistuksia, lisätty joitakin uusia hintoja, tarkennettu toimipaikkoja ja tehty tuotetarkennuksia. Myös kahdesti esiintyviä ja tarpeettomia hinnastokohteita on poistettu.

Koko kulttuuri- ja vapaa ajan toimialan päivitetty hinnasto vuodelle 2023 on liitteenä (liite 1). Muutokset on merkitty hinnastoon lihavoituna.

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät

Palvelukokonaisuudet ovat keskenään hyvin erilaisia, ja sen vuoksi niillä on toimialayhteisten ryhmien lisäksi myös omat alennusryhmät. Hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti toimialan yhteiset maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja toimialan tietyn palvelukokonaisuuden maksuttomuuteen/alennukseen oikeutetut ryhmät sekä henkilöstön etuudet päättää toimialajohtaja. Valmistelu tapahtuu palvelukokonaisuuksien johtajien yhteistyönä.

Toimialajohtajan päätöksessä määritellään tarkemmin, mitä palvelukokonaisuuden omaan tehtävään liittyvät yhteisöt, joiden toiminta tukee kunnan tehtävän toteuttamista sekä yleishyödylliset toimijat kunkin palvelukokonaisuuden alennusryhminä tarkoittavat.

Palvelukokonaisuuksien omiin alennusryhmiin on tehty seuraavat muutokset: Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta on tarkennettu niitä yhteisöjä ja muita toimijoita, joille tilojen käyttö on joko maksutonta, subventoitua tai markkinaehtoisesti hinnoiteltua.

Tämän lisäksi on keskusta-alueen aluekirjastojen (Pasila, Rikhardinkatu, Kallio ja Töölö) osalta otettu käyttöön yhdenmukaistettu tilan käytön alennusprosentti (=60%) niissä tiloissa joissa sovelletaan subventoitua maksua.

Muiden aluekirjastojen osalta subventoidusta alennusryhmästä on luovuttu kokonaan: jatkossa tilan käyttö on vain joko maksutonta tai markkinaehtoisesti hinnoiteltua.

Lisäksi kirjastopalvelukokonaisuuden alennusryhmään on vuoden 2023 hinnastoon lisätty, ettei alle 18-vuotiaiden lainaamasta aineistosta mene myöhästymismaksua.

Palvelukokonaisuuksien omat alennusryhmät ovat liitteenä (liite 4).

Henkilökunnan etuudet

Hinnoitteluperiaatteiden (ltk 13.9.2022 § 158) mukaan toimialalla on palvelukokonaisuuskohtaisia ja kaupungin yhteisiä henkilöstöetuuksia. Toimialayhteisiä henkilöstöetuuksia ei ole.

Henkilökunnan etuuksiin tulee seuraava muutos vuodelle 2023: Kaupunginmuseon tuntityöntekijät saavat museokaupasta 30%:in alennuksen museon itse tuottamista julkaisuista ja kalentereista.

Henkilökunnan etuudet ovat liitteenä (liite 5)

Peruutusehdot

Peruutusehtoihin on liikuntapalvelukokonaisuuteen tullut seuraavat muutokset: peruutusehtoja on täsmennetty ohjatun toiminnan osalta. Lisäksi suurtapahtumiin (Kaisaniemen kenttä) liittyvät peruutusmaksut ja -ehdot on nostettu uutena peruutusehtoihin.

Kaikkiin palvelukokonaisuuksiin on lisätty tilavarauksiin liittyen varaamohankkeen tilat ja niihin liittyvät peruutusehdot ja samalla yhdenmukaistettu näitä.

Peruutusehtoihin on lisätty myös Helsingin kaupungin tilojen laitteiden varaamisen (kh 13.6.2022) mukaan kaupungin oikeus peruuttaa varaus tietyissä tilanteissa.

Peruutusehdot ovat ohessa liitteenä (liite 6)

This decision was published on 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja