Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnoittelu vuodelle 2023

HEL 2022-010170
More recent handlings
§ 38

Muutos venekerhojen vuoden 2023 hinnastoliitteeseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti muuttaa toimialan vuoden 2023 hinnastopäätöstä (Taj 19.12.2022 §68) siten, että oheiseen venekerhojen venepaikkojen vuoden 2023 hinnastoliitteeseen (Taj 19.12.2022 §68 liite 2) tehdään vuoden 2023 hinnaston (Taj 19.12.2022 §68 liite 1) mukaiset oikaisut, koskien hintojen tarkempia erittelyitä, pyöristyksiä sekä virheellisten hintojen korjauksia. Päätös on voimassa takautuvasti ja sitä sovelletaan keväällä 2023 tehdyn ennakkolaskutuksen täydentävässä loppulaskutuksessa.

Päätöksen perustelut

Venekerhojen venepaikkojen laskutus tapahtuu siten, että keväisin laskutetaan ns. ennakkolasku ja syksyllä tehdään koko vuotta koskeva eritelty loppulaskutus, josta vähennetään keväällä tehty könttäveloitus. Hinnastopäätöksen venekerhojen venepaikkojen hintoja koskevassa liitteessä huomattiin virheellisyyksiä ja pyöristys- ja erittelytarpeita, kun syksyllä tapahtuvaa loppulaskutusta ryhdyttiin toteuttamaan.
Hinnastoliitteen muutokset yksityiskohtaisesti:

Laiturinpito-oikeuden hinta pyöristetään 29,00 euroon (alv 0 %) (aikaisemmin 29,26 eur)

Vartiokojun sijoitusoikeus (m2/vuosi) (alv0 %) korjataan 20,00 euroon (aikaisemmin 18,54 eur)

Telakointi- säilytysalue (m2) hinta korjataan 2,20 euroon (sis.24 %) (aikaisemmin 1,33 eur)

Varustelaituri hinta korjataan 72 euroon (aikaisemmin 57,66 eur) per laiturisivumetri

Jollapaikan hinta korjataan 68,00 euroon (sis. alv 24 %) (aikaisemmin 51,45 eur)

Venekerhojen poijun hinta korjataan 158 euroon (sis. alv 24%) (aikaisemmin 118,87 eur). Samalla hinnastoon lisätään Kaupungin rakentaman poijun hinta, joka on sieltä aiemmin puuttunut: 362 eur (sis. alv 24 %).

Mastonosturin vuokra poistetaan hinnastosta kokonaan, koska se peritään maa-alueen vuokrassa.

Samalla hinnaston liitteeseen lisätään kaikista venepaikoista myös verottomat hinnat vuodelle 2023

This decision was published on 03.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Tanninen, Erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja