Liikenteenohjaussuunnitelma, Esplanadin ja lähialueen katujen kokeilu

HEL 2022-011847
More recent handlings
§ 5

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö- ja valvonta -yksikön johtavan tarkastajan päätöksestä 12.04.2023 § 4

Johtava tarkastaja

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö- ja valvonta -yksikön johtava tarkastaja päätti jättää tutkimatta johtavan tarkastajan päätöksestä 12.04.2023 § 4 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö- ja valvonta -yksikön johtava tarkastaja on päätöksellään 12.04.2023 § 4 hyväksynyt tilapäiset liikennejärjestelyt Pohjoisesplanadille, Eteläesplanadille ja Erottajankadulle ajalle 12.4.2023−31.12.2024.

Oikaisuvaatimus

14.4.2023 saapuneessa oikaisuvaatimuksessa oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii johtavan tarkastajan päätöksen 12.04.2023 § 4 kumoamista kokonaisuudessaan lainvastaisena.

Perustelut

Tieliikennelain (729/2018) 193 §:n mukaan tieliikennelain nojalla tehtyyn päätökseen saa vaatia oikaisua, ja saman säännöksen mukaan oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Tieliikennelain nojalla annettuun päätökseen vaaditaan siis oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Tieliikennelaissa ei ole erityissäännöksiä siitä, ketkä ovat asianosaisia lain 71 §:n mukaisessa liikenteenohjauslaitteen asettamista koskevassa päätöksessä ja 187 §:n mukaisessa tien tilapäistä sulkemista koskevassa päätöksessä.

Hallintolain (434/2003) 49 b §:n mukaan oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hallintolain esitöiden (HE 72/2002 vp, s. 68–69) mukaan asianosaisasema määräytyy asian oikeudellisten vaikutusten perusteella, eivätkä pelkästään asiaan liittyvät tosiasialliset intressit riitä tuottamaan laissa tarkoitettua asianosaisasemaa. Asianosaisaseman määräytyminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Tieliikennelain mukaisilla päätöksillä voi olla laajoja ja monipuolisia vaikutuksia eri tienkäyttäjien toimintaan. Kaikki näistä oikeusvaikutuksista eivät kuitenkaan ole niin välittömiä ja oikeudellisesti merkittäviä, että ne perustaisivat asianosaisaseman.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on 25.4.2023 tiedusteltu sähköpostitse, mihin hänen näkemyksensä mukaan hänen asianosaisasemansa kyseisessä päätöksessä perustuu. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 4.5.2023 sähköpostitse ilmoittanut vastauksena tiedusteluun, että hän on kirjoilla Helsingissä, kustantaa vuosittaisilla veroillaan myös kaupunkiympäristön toimialan kustannuksia sisältäen Esplanadia koskevien päätösten kustannukset sekä käyttää Esplanadia lähes päivittäin ajoneuvoliikennöintiin.

Oikaisuvaatimuksen tekijän antaman selvityksen perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole päätöksen välittömien oikeusvaikutusten kohde. Päätöstä ei ole kohdistettu oikaisuvaatimuksen tekijään eikä päätös vaikuta oikaisuvaatimuksen tekijän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun hallintolain 49 b §:n tarkoittamalla tavalla pelkästään sillä perusteella, että hän asuu Helsingissä, maksaa veroja Helsinkiin ja käyttää Esplanadia ajoneuvoliikennöintiin. Oikaisuvaatimus on siten jätettävä tutkimatta.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan asiakkuusjohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää tieliikennelain mukaisesta tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteenohjaajan määräämisestä tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn, tutkimuksen tai pitkäkestoisen liikennehäiriön vuoksi.

Asiakkuusjohtaja on päätöksellään 14.12.2022 § 41 delegoinut edellä mainittua toimivaltaansa palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden katutyö- ja sijaintipalveluiden johtavalle tarkastajalle siltä osin, kun tilapäinen liikennejärjestely liittyy muuhun kuin yleisellä alueella tehtävään kaivutyöhön.

Tieliikennelain 193 §:ssä viitataan oikaisuvaatimuksen osalta hallintolakiin. Hallintolain 49 d §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen.

Sovelletut oikeusohjeet

Tieliikennelaki (729/2018) 71 §, 187 §, 193 §

Hallintolaki (434/2003) 49 b §, 49 d §

This decision was published on 15.05.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Katri Lindman, lakimies, puhelin: 09 310 28693

katri.lindman@hel.fi

Decisionmaker

Aija Aflecht
johtava tarkastaja