Liikenteenohjaussuunnitelma, Esplanadin ja lähialueen katujen kokeilu

HEL 2022-011847
More recent handlings
§ 4

Liikennejärjestelyt Pohjoisesplanadille, Eteläesplanadille ja Erottajankadulle

Johtava tarkastaja

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö- ja valvonta -yksikön johtava tarkastaja päätti

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset tilapäiset liikennejärjestelyt Pohjoisesplanadille, Eteläesplanadille ja Erottajankadulle ajalle 12.4.2023−31.12.2024
  • määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.11.2022 päätöksellä § 635, että kaupunkiympäristön toimialalla valmistellaan Esplanadeille ja niihin liittyville kaduille liikennejärjestelyiden ja katuympäristön kokeilut alkaen vuodesta 2023. Kokeilun aikana Pohjoisesplanadilla, Eteläesplanadilla ja Erottajankadulla suljetaan tilapäisesti yksi ajokaista ja jalkakäytäviä levennetään. Lisäksi Eteläesplanadille toteutetaan tilapäinen pyörätie.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä edellytettiin valmistelulta yhteistyössä tehtävää suunnittelua keskusta- alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi päätöksen perusteluissa on kokeilua ohjeistettu siten, että Pohjoisesplanadilla kävelyaluetta levennetään väliaikaisin rakentein. Eteläesplanadilla ajoradalla vapautuvaa tilaa hyödynnetään pääosin pyöräliikenteelle. Molemmille Esplanadeille jätetään tarvittavat lastauspaikat, taksipaikat ja CD-autojen pysäköintipaikat. Eteläesplanadilla voidaan mahdollisesti säilyttää osa nykyisistä pysäköintipaikoista. Valmistelua koskevan päätöksen liitteenä oli hankkeesta laadittu yritysvaikutusten arviointi.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä seuranneessa valmistelussa on järjestetty laaja-alaista vuorovaikutusta ja tehty yhteissuunnittelua sekä alueen toimijoiden että kaupunkilaisten kanssa. Yhteissuunnittelun kautta osallistujien näkemys on nähtävissä sekä toteutettavan kokonaisuuden kalusteissa, kasvillisuudessa ja visuaalisessa ilmeessä, että myös käytännön tarpeiden ja toiminnallisuuden kuten huoltoliikenteen ja pyöräteiden järjestelyissä.

Kokeilun liikenteellisten vaikutusten osalta toteutettiin jo ennen kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä liikennemallinnuksia, joiden mukaan kokeilu on liikenteellisesti toteutettavissa ilman kohtuutonta haittaa. Pysäköintipaikkoja on hyvin saatavilla alueen pysäköintilaitoksissa. Kokeiluun liittyvän liikenteellisen ratkaisun yksityiskohtia on käsitelty suunnittelun yhteydessä sekä pelastuslaitoksen että poliisin kanssa ja varmistettu, että kokeilu ei haittaa pelastustoimintaa. Lisäksi kokeilun ratkaisuissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin esteettömyys. Eteläesplanadilla säilyy myös muutama pysäköintipaikka.

Nyt hyväksyttävillä määräaikaisilla liikennejärjestelyillä mahdollistetaan yhteisvalmistelun tuloksena syntyneen suunnittelun toteutus. Tilapäisten liikennejärjestelyjen tarkoituksena on kieltää määräajaksi Pohjoisesplanadilla, Eteläesplanadilla ja Erottajankadulla yksi ajokaista ja osoittaa ne yleiseksi jalankulku- ja oleskelutilaksi. Järjestelyssä on kyse kokeilusta, jonka tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä, vetovoimaa ja jalankulkijamääriä kokeilun aikana. Samalla kokeilulla kerätään kokemuksia ja tietoa Esplanadien ja niihin liittyvien katujen pysyvien ratkaisujen suunnittelua varten.

Päätettävien tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuutta ja soveltuvuutta Pohjois- ja Eteläesplanadille sekä Erottajankadulle arvioidaan päätöksen voimassaoloaikana muun muassa liikenteen sujuvuuden, liikennemäärien, elinkeinoelämän vaikutusten sekä viihtyvyyden osalta. Kokeilun välituloksia arvioidaan kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2023.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan asiakkuusjohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää tieliikennelain mukaisesta tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteenohjaajan määräämisestä tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn, tutkimuksen tai pitkäkestoisen liikennehäiriön vuoksi.

Asiakkuusjohtaja on päätöksellään 14.12.2022 § 41 delegoinut edellä mainittua toimivaltaansa palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden katutyö- ja sijaintipalveluiden johtavalle tarkastajalle siltä osin, kun tilapäinen liikennejärjestely liittyy muuhun kuin yleisellä alueella tehtävään kaivutyöhön.

Sovelletut oikeusohjeet

Tieliikennelaki (729/2018) 71 §, 187 §, 193 §.

Tiedoksianto

Päätös annetaan hallintolain 55 §:n mukaisesti tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä päätös on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle.

This decision was published on 13.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16.00.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiakirjan nähtäville asettamista koskeva ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarmo Talvasto, vs. johtava tarkastaja, puhelin: 09 310 38817

jarmo.talvasto@hel.fi

Aija Aflecht, johtava tarkastaja, puhelin: 09 310 38978

aija.aflecht@hel.fi

Pihla Kuokkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 34301

pihla.kuokkanen@hel.fi

Decisionmaker

Jarmo Talvasto
vs. johtava tarkastaja