Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1.1.2023 lukien

HEL 2022-014769
More recent handlings
§ 32

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintasääntö 1.9.2023 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 1.9.2023 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön. Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu muutoksen taloudelliset vaikutukset, vaikutukset tietojärjestelmiin ja yhteistoimintaan sekä muutostarpeet henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointiin.

Toimialajohtaja toteaa, että toimintasäännön muutokset on käsitelty kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Vs. toimialajohtaja päättää nyt tehtävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulevat muutokset:

1. Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelut

Toimintasäännön selkiinnyttämiseksi avataan tarkemmin mitkä kirjastot ovat yksöis-, kaksois- tai kolmoiskirjastoja. Uutena kirjastona aloittaa Kalasatama, joka toimii kaksoiskirjastona Kallion kanssa.

Tiimitasovastuut ovat poistuneet aluekirjastopalvelussa. Palveluesimiehen tehtävänimike muuttuu palvelupäälliköksi.

Keskustakirjasto Oodi

Keskustakirjaston toiminta organisoidaan siten, että kolme yksikköä tulevat hoitamaan yleisön palvelun tehtäviä sekä kumppanuuksia. Tarkoitus on keskittää repaleinen tukitoiminta.

2. Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kaupunginorkesteri

Perustetaan uusi esihenkilövakanssi, jolloin intendentti ei enää toimi samaan aikaan sekä suuren yksikön että koko palvelun esihenkilönä.

Kulttuurikeskukset -palvelu

Lisätään kulttuuritalojen yksikköluetteloon, että Kanneltalon yksikökköön kuuluu Maunula-talon kulttuuripalvelut. Kulttuurikeskukset -palvelut liitettiin Maunula-talon palveluihin talon muiden toimijoiden pyynnöstä. Maunula-talon kulttuuripalvelut ohjattiin 1.1.2020 lukien hoidettaviksi Kanneltalon yksiköstä

3. Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntaan aktivointi –palvelu Kohdennetut liikuntapalvelut

Uusi määräaikainen tiimivastaavan tehtävä, jonka tarkoituksena on tukea alueen esihenkilöiden jaksamista. Tiimivastaava toimii kesätyöntekijöiden esihenkilönä. Tiimivastaava tukee liikuntakoordinaattoreita päivittäisessä työssä ja toimii työnjohdollisena esihenkilönä kulloisenkin tarpeen mukaan.

Liikuntapaikat -palvelu

Liikuntapaikat-palvelussa tehdään 2 vuoden pilottikokeilu, jossa perustetaan 3 määräaikaista kokovuotista tiimivastaavaa työnjohdolliseen rooliin alueyksiköihin. Tavoite on tukea liikuntapaikkahenkilöstöä paremmin päivittäisen toiminnan järjestämisessä. Liikuntapaikat-palvelussa kausi- ja kesätyöntekijöiden määrä on erityisen suuri, joka lisää tarvetta perehdytykselle, koulutukselle ja työnohjaukselle.

4. Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntinen nuorisotyö

Lisätään kirjaus harrastamisen Suomen mallista, joka on kirjattuna Nuorisolakiin (955/2022) 12 a §. Harrastamisen Suomen malli tuottaa lasten ja nuorten toiveisiin perustuvia, maksuttomia, laadukkaita harrastuksia kaikille Helsingin 3–9 luokkalaisille lapsille ja nuorille.

5. Toimialan hallinto

Hallintojohtajan alaisuuteen määräajaksi perustetun keskitetyt hyvinvoinnin edistämisen palvelut -yksikön määräaikaa jatketaan 30.4.2024 asti.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluihin perustetaan uusi yksikkö ja vakanssimuutoksella uusi palvelussuhdepäällikkö. HR:n henkilöstömäärä on kasvanut parin vuoden aikana (nyt 21 työntekijää). Henkilöstöpäällikön työaika ei riitä lähiesihenkilötyöhön ja palvelupäällikön rooliin kuuluvaan työhön. Henkilöstöpalveluiden uuden yksikön toiminnalla on tarkoitus tukea toimialaa ja esihenkilöstöä ja varmistaa mm. työnantajatoiminnan toteuttamista.

This decision was published on 25.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja