Rakennuksen purkaminen, kalustovaja, Fallkullan kotieläintila, Malminkaari 24, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-014985
More recent handlings
§ 23

Fallkullan kotieläintila, kalustovajan purkaminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Fallkullan kotieläintilan kalustovajan purkamisen osoitteessa Malminkaari 24, 00730 Helsinki.

Päätöksen perustelut

Kalustovaja on rakennettu vuonna 1956. Rakennus on ollut tyhjillään vuosia. Purettavan rakennuksen laajuus on 400 brm². Rakennus on alkuperäisessä kunnossaan ja huonokuntoinen. Tämän vuoksi ka-lustovaja on päätetty purkaa.

Kohteen purkamislupa

Lupa on myönnetty ja on lainvoimainen 31.12.2022 alkaen.

Kustannukset

Fallkullan kotieläintilan kalustovajan purkamisen urakkavaiheen (UKA 13.12.2022) kokonaiskustannus on kustannustasossa 10/2022 arvonlisäverottomana 59 000 euroa. Purkutyön suorittaa Stara.

Rahoitus

Hanke toteutetaan esirakentamishankkeena ja rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8010301, Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen.

Aikataulu

Työ on suunniteltu aloitettavaksi 2/2023 ja valmistuvaksi 4/2023.

This decision was published on 22.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Holopainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 09 310 42117

tarja.m.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Kustannusarvio (UKA) 13.12.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.