Rakennuksen purkaminen, kalustovaja, Fallkullan kotieläintila, Malminkaari 24, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-014985
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Fallkullan kotieläintila, kalustovajan purkaminen

Lokalchef

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Fallkullan kotieläintilan kalustovajan purkamisen osoitteessa Malminkaari 24, 00730 Helsinki.

Päätöksen perustelut

Kalustovaja on rakennettu vuonna 1956. Rakennus on ollut tyhjillään vuosia. Purettavan rakennuksen laajuus on 400 brm². Rakennus on alkuperäisessä kunnossaan ja huonokuntoinen. Tämän vuoksi ka-lustovaja on päätetty purkaa.

Kohteen purkamislupa

Lupa on myönnetty ja on lainvoimainen 31.12.2022 alkaen.

Kustannukset

Fallkullan kotieläintilan kalustovajan purkamisen urakkavaiheen (UKA 13.12.2022) kokonaiskustannus on kustannustasossa 10/2022 arvonlisäverottomana 59 000 euroa. Purkutyön suorittaa Stara.

Rahoitus

Hanke toteutetaan esirakentamishankkeena ja rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8010301, Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen.

Aikataulu

Työ on suunniteltu aloitettavaksi 2/2023 ja valmistuvaksi 4/2023.

Detta beslut publicerades 22.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tarja Holopainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 09 310 42117

tarja.m.holopainen@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö

Bilagor

1. Kustannusarvio (UKA) 13.12.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.