Aukioloajat, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelu, tilapäiset sulkemiset vuonna 2023

HEL 2023-001047
§ 97

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun toimipisteiden tilapäiset sulkemiset syksyllä 2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että alla mainituissa toimipisteissä ei ole avoterveydenhuollon vastaanottotoimintaa seuraavasti:

Suljettava toimipiste
Sulkuaika
Toimipiste, jonne akuuttipotilaat ohjataan
Idän terveysasema
 
Idän terveysasema
Myllypuro28.9.2023Vuosaari
Vuosaari14.9.2023Myllypuro
Kivikko
7.9.2023
Kontula
Kontula21.9.2023Kivikko
 
 
 
Keskisen terveysasema
 
Keskisen terveysasema
Laajasalo
22.9.2023
Laajasalo
 
 
 
Keskustan terveysasema
 
Keskustan terveysasema
Lauttasaari3.10.2023 Kivelä ja Viiskulma
Kivelä
21.9.2023
Lauttasaari ja Viiskulma
Viiskulma12.10.2023Kivelä ja Lauttasaari
 
 
 
Koillisen terveysasema
 
Koillisen terveysasema
Jakomäki6.9.2023Puistola
Suutarila12.9.2023Jakomäki
Malmi24.8.2023Suutarila, Puistola ja Jakomäki
 
 
 
Lännen terveysasema
 
Lännen terveysasema
Malminkartano
1.9.2023 
Pitäjänmäki
Pitäjänmäki
6.10.2023 klo 8-12
Haaga
Haaga
24.10.2023
Munkkiniemi
 
 
 
Keskitetyt palvelut
 
 
Laakso
11.10.2023 klo 12-16
 
Keskitetty ehkäisyneuvonta
26.10.2023
Kiireellinen hoito omilla terveysasemilla
Jalkaterapia
14.9.2023
 
Haavavastaanotto
8.9.2023
 
Ravitsemusterapeutit
20.9.2023
 
Lastentautien vastaanotto
9.11.2023
 

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on henkilökunnan koulutus.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 23.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja