Aukioloajat, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelu, tilapäiset sulkemiset vuonna 2023

HEL 2023-001047
§ 48

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun toimipisteiden tilapäiset sulkemiset

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että alla mainituissa toimipisteissä ei ole avoterveydenhuollon vastaanottotoimintaa seuraavasti:

Suljettava toimipiste
Sulkuaika
Toimipiste, jonne akuuttipotilaat ohjataan
Idän terveysasema
 
Idän terveysasema
Myllypuro11.5.2023 klo 8-12Vuosaari
Vuosaari16.5.2023 klo 12-16Myllypuro
Kontula24.5.2023 klo 12-16Kivikko
 
 
 
Keskustan terveysasema
 
Keskustan terveysasema
Lauttasaari25.4.2023 klo 12-16Kivelä ja Viiskulma
Kivelä27.4.2023Lauttasaari
Viiskulma12.5.2023Kivelä ja Lauttasaari
 
 
 
Koillisen terveysasema
 
Koillisen terveysasema
Jakomäki25.4.2023 klo 12-16Malmi
Puistola4.5.2023 klo 12-16Suutarila
Jakomäki9.5.2023 klo 12-16Puistola
Suutarila23.5.2023Jakomäki
Malmi25.5.2023Suutarila, Puistola ja Jakomäki
 
 
 
Lännen terveysasema
 
Lännen terveysasema
Munkkiniemi
9.5.2023 klo 8-12
Pitäjänmäki
Malminkartano
11.5.2023 klo 8-12
Pitäjänmäki
Pitäjänmäki
12.5.2023
Haaga
Haaga
7.6.2023
Munkkiniemi

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkua.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on henkilökunnan koulutus.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 08.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja