Aukioloajat, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelu, tilapäiset sulkemiset vuonna 2023

HEL 2023-001047
§ 141

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun toimintojen väliaikainen supistaminen ja sulkeminen vuodenvaihteessa 2023 - 2024

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti vuodenvaihteen 2023 - 2024 terveysasemien aukioloajoista seuraavasti:

Idän terveysaseman Kivikon, Kontulan ja Myllypuron toimipisteet ovat avoinna 27. - 29.12.2023 ja 2. - 5.1.2024 ma-pe klo 8–16.

Keskisen terveysasema Kalasataman toimipiste on avoinna 27. - 29.12.2023 ja 2. - 5.1.2024 ma-pe klo 8-16.

Keskitetty ehkäisyneuvonta suljettuna 27. - 29.12.2023.

Keskustan terveysaseman Kivelän, Lauttasaaren ja Viiskulman toimipisteet ovat avoinna 27. - 29.12.2023 ja 2. - 5.1.2024 ma-pe klo 8-16.

Koillisen terveysaseman Jakomäen, Malmin, Puistolan ja Suutarilan toimipisteet ovat avoinna 27. - 29.12.2023 ja 2. - 5.1.2024 ma-pe klo 8-16.

Lännen terveysaseman Haagan, Malminkartanon, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen toimipisteet ovat avoinna 27. - 29.12.2023 ja 2. - 5.1.2024 ma-pe klo 8-16.

Pohjoisen terveysaseman Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen toimipisteet ovat avoinna 27. - 29.12.2023 ja 2. - 5.1.2024 ma-pe klo 8-16.

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja kehotti tiedottamaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä aukioloaikojen tilapäisen supistamisen syynä ovat henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 15.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja