Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallinen Sport Event Management Finland -hanke 2023

HEL 2023-005175
More recent handlings
§ 16

Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallinen Sport Event Management Finland -hanke 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin ja Lahti Region Oy:n välisen sopimuksen vuodelle 2023 koskien urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallista Sport Event Management Finland -hanketta.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kaupunginkanslian viestintäosasto vastaavat hankeyhteistyöstä. Hankeyhteistyön vuoden 2023 arvonlisäveroton kokonaisarvo Helsingin kaupungille on 10 000 euroa. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus kokonaisarvosta on 5 000 euroa, joka maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, sisäinen tilaus tapahtumatuotantojen määrärahasta (sisäinen tilaus 2980000014). Kaupunginkanslian viestintäosaston osuus on myös 5 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien
alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit muodostavat kaupunkiverkoston hankkeelle, jolla yhdistetään kaupunkien erilaista asiantuntijuutta ja vahvistetaan Suomen mainetta kansainvälisten urheilun suurtapahtumien järjestäjänä. Hankkeen hallinnoijana toimii Lahti Region Oy. Hankkeen rahoittajina ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä viisi suurtapahtumakaupunkia. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ovat mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö sekä Business Finland. Lisäksi yhteistyössä on mukana myös urheiluopistoja omalla erityisosaamisellaan.

Urheiluun ja liikuntaan linkittyvä tapahtumateollisuus on globaalisti merkittävää ja kasvavaa liiketoimintaa. Urheilu-, liikunta- ja hyvinvoinnin suurtapahtumat toimivat varsinaisen asiasisältönsä lisäksi alustana monenlaiselle toiminnalle ja innovaatioille, joilla voidaan edistää niin yhteiskunnan, kaupunkien, urheilun ja liikunnan kuin yritystenkin erilaisia tavoitteita. Näitä ovat mm. elinkeinotoiminta, maakuvatyö, liikunnan olosuhdekehitys ja matkailu, työllisyys sekä yhteisöllisyys.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten urheilu- ja liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Kansainväliset tapahtumat kasvattavat Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Kansainväliset tapahtumien vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat myös, että urheilutapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Vuonna 2019 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Business Finlandin ja suurtapahtumakaupunkien kanssa toteutettu ”Kansallinen liikunnan ja urheilun suurtapahtumien selvitys- ja strategiatyö” osoittivat, että Suomi tarvitsee kansainvälisten urheilun arvokilpailujen ja suurtapahtumien hakemista ja järjestämistä koordinoivan yksikön. Yksikön tehtävänä olisi huolehtia valtion, kaupunkien ja urheilujärjestöjen yhdessä asettamien kansainvälisten urheilun arvokilpailujen ja suurtapahtumien strategisten tavoitteiden täyttämisestä, kansallisesta koordinaatiosta ja osaamisen kehittämisestä sekä kansantaloudellisten vaikuttavuuksien mittaamisesta ja saavuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta rakennettiin keväällä 2020 yhteistyössä suurtapahtuma-kaupunkien (Helsinki, Lahti, Tampere, Turku ja Jyväskylä) sekä Urheiluopistosäätiön ja Urheiluopistoyhdistyksen kanssa kansallisen yhteistyön Sport Event Management Finland -hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa kansallista liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategiaa sekä synnyttää pitkäjänteistä ja pysyvää osaamista ja toimintamallia, jota voidaan jatkossa skaalata laajemmallekin tapahtumateollisuuden alalle.

This decision was published on 20.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, Johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Sport Event Management Finland -sopimus 2023
2. Sopimusliite 1, Rahoituspäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.