Tilinpäätös vuodelta 2023, Helsingin kaupunki

HEL 2023-014385
Case 4. / 16 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2023 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2023 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2023 tilinpäätöstiedot.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Tulosbudjetin 2023 toteutuminen on liitteenä 1.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä tarkastusviraston tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2023 toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot on toimitettu kaupungin tilinpäätöstä varten Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitokselle tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti. Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 ovat liitteenä 2.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on osa tilinpäätöstä. Viraston johtoryhmä on ennen selonteon laatimista suorittanut sisäisen valvonnan itsearvioinnin. Arvioinnin pohjalta todettiin, ettei vuonna 2023 ole realisoitunut merkittäviä riskejä ja että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt toimivat hyvin. Arvioinnissa ei ole kuluneella tilikaudella havaittu merkittäviä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan epäkohtia. Virasto on pääosin saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tarkastusjohtaja esittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Close

This decision was published on 12.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi