Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, starttiavustukset 2024

HEL 2023-016059
More recent handlings
Case 7. / 17 §

Maunula-Seura r.y.:n nuorisojaoston starttiavustus vuodelle 2024

Youth Sub-committee of the Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Maunula-Seura r.y.:lle 2 900 euron starttiavustuksen nuorisojaoston perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2024.

Ohjeita avustuksen käytöstä

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2025 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2025 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta sekä nuorisojaoston erittelyt).

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (www.hel.fi/nuorisoavustukset) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan yhteisiä avustusperiaatteita.

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Virpi Talasmäki, Tuulia Saves ja Matteus Pellikka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Toimintansa käynnistävä varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Maunula-Seura r.f. perustaa yhdistykselle nuorisojaoston, jonka tarkoituksena on olla yleishyödyllinen jaosto, joka toimii vipuvartena nuorten ideoiden toteuttamisessa ja edistää maunulalaisen nuorison mahdollisuuksia vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja toimintaan. Nuorisojaoston perustamisen tarve syntyi maunulalaisille nuorille heidän osallistuessaan Maunula-Seuran tapahtumiin. Nuoret halusivat järjestää omaa paikallistoimintaa, joka perustuu alueen nuorten toiveisiin ja tarpeisiin.

Nuorisojaosto haluaa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja järjestää toimintaa, johon uusienkin jäsenten on helppo osallistua. Tavoitteena on, että erilaisilla ja eri taustoista tulevilla nuorilla on aito mahdollisuus osallistua toimintaan. Nuorisojaoston tarkoituksena on olla aktiivisesti yhteistyössä alueella toimivien muiden paikallisyhdistysten, nuorisotoimijoiden, sekä julkisten tahojen kanssa. Se haluaa toimia tiiviisti alueen koulujen, järjestöjen, viranomaisten sekä nuorisotalon kanssa.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan nuorisojaosto osallistuu Maunula-Seura r.y.:n erilaisiin paikallistapahtumiin tuoden näihin mukaan alueen nuorten näkemykset ja äänen. Tarkoituksena on päästä osaksi alueen toimijaverkkoa ja profiloitua aktiiviseksi vaikuttajaksi sekä toimijaksi.

Nuorisojaosto järjestää myös täysin uutta nuorisotoimintaa, jonka tavoitteena on luoda uusia alueellisia perinteitä ja vahvistaa näin nuorten alueidentiteettiä sekä elävöittää positiivista kaupunginosa- ja lähiökulttuuria. Suunnitteilla on esimerkiksi: tavaranvaihtopäivä, musapäivä nuorille esiintyjille ja Rubikin kuution ratkaisukilpailu. Jaosto järjestää säännöllisiä hengailuiltoja sekä retki- ja leiritoimintaa. Jaosto lähtee myös mukaan koko kaupunkia koskeviin tapahtumiin, kuten Helsinki-päivä ja Helsinki-Pride.

Vuoden 2024 aikana nuorisojaosto keskittyy myös vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, jäsen- ja toimijahankintaan sekä oman muistettavan profiilin ja ilmeen luomiseen. Toimintaa pyritään järjestämään Maunula-talolla, Asukastalo Saunabaarissa sekä Maunulan nuorisotalolla.

Maunula-Seura r.y.:n nuorisojaostoa on tavattu valmisteluvaiheessa. Toiminnassa on mukana 22 helsinkiläistä nuorta ja toimintaan sekä tapahtumiin toivotaan jatkossa osallistuvan yli kolmesataa nuorta. Toimintavuoden menoarvio on noin 4 000 euroa ja kulut koostuvat tapahtuma-, retki-, vuokra- ja markkinointikuluista. Tuloja nuorisojaosto aikoo saada haetun avustuksen lisäksi muun muassa tukijäsenmaksuista ja omavarainhankinnasta.

Maunula-Seura r.y. haki 26.4.2024 saapuneella hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta yhdistyksen nuorisojaoston käynnistämiseen vuodelle 2024.

Toimivalta ja avustukseen liittyvät päätökset

Hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet.  Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita.  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten tasa-arvoa, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, sitoudutaan noudattamaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen toteutumista, edistetään fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta, edistetään kaikkien mahdollisuutta toimia ja harrastaa turvallisemmassa tilassa, kunnioitetaan kaiken elävän hyvinvointia, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, torjutaan ilmastonmuutosta sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa ja tehdään toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla suojataan tiedot ja järjestelmät hyvin, toimitaan vastuullisesti, avoimesti ja hyvän osallistavan hallintotavan mukaisesti, ei sallita rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2023, § 178)

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen starttiavustuksista (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2021)

Close

This decision was published on 04.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Ask for more info

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi