Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, starttiavustukset 2024

HEL 2023-016059
More recent handlings
Case 3. / 8 §

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry, Finlands Autismspektrumförening rf:n nuorisojaoston starttiavustushakemus vuodelle 2024

Youth Sub-committee of the Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Suomen Autismikirjon Yhdistys ry, Finlands Autismspektrumförening rf:lle 2 900 euron starttiavustuksen yhdistyksen nuorisojaoston perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2024.

Ohjeita avustuksen käytöstä

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2025 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2025 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta (www.hel.fi/nuorisoavustukset) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan yhteisiä avustusperiaatteita.

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves ja Matteus Pellikka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Rekisteröimättömältä varhaisnuorisoyhdistykseltä ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Nuoriso-osastolla tms. pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry, Finlands Autismspektrumförening rf perustaa vuoden 2024 aikana yhdistykseen nuorisojaoston, jonka tarkoituksena on vastata pääosin yhdistyksen autismikirjon helsinkiläisille nuorille suunnatun vapaa-ajan nuorisotoiminnasta.

Nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus mielekkääseen ja autismiystävälliseen vapaa-ajan viettoon ja vahvistaa autismikirjon nuorten kykyä olla aktiivisia toimijoita sekä arjessa että yhdistystoiminnassa. Vertaistuen lisäksi nuorille pyritään tarjoamaan myös autismikirjon aikuisten kokemustietoa.

Vuoden aikana perustetaan kaksi ryhmää: Teinit (13–19-vuotiaat) ja Nuoret aikuiset (18–28-vuotiaat). Ryhmissä järjestetään vertaistapaamisia, toimintatuokioita ja retkiä ja työpajoja osallistujien toiveet huomioiden. Toimintaan osallistuu tarvittaessa vanhempia, henkilökohtaisia avustajia tai muita tukijoita sellaisten nuorten kanssa, jotka eivät pysty osallistumaan täysin itsenäisesti. Lisäksi eri toimintamuotoihin palkataan tarpeen mukaan ammattilaisvetäjiä, esimerkiksi sarjakuvataiteilijoita, taideterapeutteja, luonto-ohjaajia, vaikuttamistoiminnan asiantuntijoita ja muita kouluttajia ja vetäjiä.

Nuorisojaoston toimintaa koordinoimaan asetetaan 3-7 jäsenen nuorisotoimikunta, jonka yhdistyksen hallitus nimittää. Toimintaan osallistuu noin 30 helsinkiläistä alle 29-vuotiasta nuorta. Menoarvio vuodelle 2024 on 4 000 euroa ja se koostuu tila- ja toimintakuluista. Haetun avustuksen lisäksi nuorisojaosto saa pientä rahallista tukea muun muassa Sivikseltä sekä Pluralismisäätiöltä.

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry, Finlands Autismspektrumförening rf on perustettu vuonna 2005 Suomen Asperger-yhdistyksen nimellä. Sen tavoitteena on muun muassa yhdistää autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa ja tukea autismikirjon henkilöiden omiin aloitteisiin ja osallistumiseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista.

Yhdistystä on tavattu valmisteluvaiheessa.

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry, Finlands Autismspektrumförening rf hakee 15.3.2024 saapuneella hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta nuorisojaoston toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2024.

Toimivalta ja avustukseen liittyvät päätökset

Hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet. Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten tasa-arvoa, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, sitoudutaan noudattamaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen toteutumista, edistetään fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta, edistetään kaikkien mahdollisuutta toimia ja harrastaa turvallisemmassa tilassa, kunnioitetaan kaiken elävän hyvinvointia, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, torjutaan ilmastonmuutosta sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa ja tehdään toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla suojataan tiedot ja järjestelmät hyvin, toimitaan vastuullisesti, avoimesti ja hyvän osallistavan hallintotavan mukaisesti, ei sallita rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2023, § 178)

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen starttiavustuksista (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2021)

Close

This decision was published on 09.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Ask for more info

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi