Kokoonpanon muutos, kaupunginvaltuusto, kokoonpano ja valtuuston 2. varapuheenjohtajan valinta

HEL 2023-004671
More recent handlings
Case 5. / 229 §

V 26.4.2023, Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Pilvi Torstille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta,
  • toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Thomas Wallgren kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 13. varavaltuutetun kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  • sekä valitsee toisen varapuheenjohtajan toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Pilvi Torstin (SDP) 24.8.2022 § 197 kaupunginvaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että Pilvi Torsti on 5.4.2023 pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston toisen varapuheenjohtajan tehtävästä työhön liittyvistä syistä johtuen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti SDP:n valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Thomas Wallgren.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston myönnettyä Pilvi Torstille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään SDP:n valtuustoryhmälle 13. varavaltuutetun.

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Close

This decision was published on 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Attachments

1. Eronpyyntö 5.4.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.