Kokoonpanon muutos, kaupunginvaltuusto, kokoonpano ja valtuuston 2. varapuheenjohtajan valinta

HEL 2023-004671
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 229 §

V 26.4.2023, Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Pilvi Torstille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta,
  • toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Thomas Wallgren kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 13. varavaltuutetun kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  • sekä valitsee toisen varapuheenjohtajan toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Pilvi Torstin (SDP) 24.8.2022 § 197 kaupunginvaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että Pilvi Torsti on 5.4.2023 pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston toisen varapuheenjohtajan tehtävästä työhön liittyvistä syistä johtuen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti SDP:n valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Thomas Wallgren.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston myönnettyä Pilvi Torstille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään SDP:n valtuustoryhmälle 13. varavaltuutetun.

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1. Eronpyyntö 5.4.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.