Kokoonpanon muutos, kaupunginvaltuusto, kokoonpano ja valtuuston 2. varapuheenjohtajan valinta

HEL 2023-004671
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 229 §

V 26.4.2023, Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Pilvi Torstille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta,
  • toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Thomas Wallgren kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle 13. varavaltuutetun kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  • sekä valitsee toisen varapuheenjohtajan toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Pilvi Torstin (SDP) 24.8.2022 § 197 kaupunginvaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että Pilvi Torsti on 5.4.2023 pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ja kaupunginvaltuuston toisen varapuheenjohtajan tehtävästä työhön liittyvistä syistä johtuen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti SDP:n valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Thomas Wallgren.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston myönnettyä Pilvi Torstille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään SDP:n valtuustoryhmälle 13. varavaltuutetun.

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eronpyyntö 5.4.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.