Asemakaava ja asemakaavan muutos, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asemakaavan nro 12330

HEL 2011-004059
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 221 §

Kruunuvuoren asemakaavan muutoksen nro 12330 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Laajasalo, Kruunuvuorenranta)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12330 tulemaan voimaan Koirasaarentien ja sen eteläpuolisten alueiden osalta liitekartan 1 mukaisesti.

Käsittely

Teknisenä korjauksena liite 1 päivitettiin siten, että voimaan määrättävä alue käy selkeämmin ilmi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018, 334 § hyväksynyt 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kruunuvuori) korttelien 49316–49326 sekä lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueiden asemakaavan ja 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelin 49277 sekä lähivirkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueiden asemakaavan muutosehdotuksen 3.11.2015 päivätyn ja 19.4.2016 muutetun piirustuksen numero 12330 mukaisena.

Laajasalo–Degerö Seura ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ovat hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta koskien Helsingin hallinto-oikeuden 8.3.2019 antamaa päätöstä 19/0149/5, jolla hallinto-oikeus kumosi yhdistysten kyseistä asemakaavaa koskevat valitukset. Hallinto-oikeudessa käsitellyt valitukset olivat pääosin saman sisältöiset kuin millä muutoksenhakijat ovat hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Helsingin kaupungilta on pyydetty valituslupahakemuksista ja valituksista vastaselitystä 20.3.2020 mennessä.

Sulje

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettavapäätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Laajasalo–Degerö Seura ry perustelee valitustaan sillä, että:

  • kaavaehdotuksessa ei toteudu 50/50% suhde kerrostaloalueiden ja pientaloalueiden välillä
  • Kruunuvuorenlammen valuma-alue ei tule suojelluksi
  • esitetyt rakennuskorkeudet eivät toteuta maisemallisia vaatimuksia
  • asemakaavoituksen pitää perustua tosiasioihin.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry katsoo valituksessaan, että kaavamuutos ei perustu riittäviin luontoselvityksiin. Riittämättömästi selvitettyjä ovat yhdistyksen mielestä korttelien 49316 ja 49317 vaikutukset Kruunuvuorenlammen suojelualueen luonnontilaan, Aaltokoron mereen laskeutuva kalliorinne, lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat Kruunuvuoren kahdessa rauniohuvilassa ja muualla kaava-alueen luonnonympäristössä sekä ulkoilu- ja huoltotie Kruunvuorenlammen eteläpuolella.

Helsingin kaupungin käsityksen mukaan valitukset eivät kohdistu voimaan saatettavaan osaan kaavasta.

Kaavamuutos on perusteltua saattaa voimaan Koirasaarentien ja sen eteläpuolisten alueiden osalta. Voimaan kuulutettavaan alueeseen kuuluvat:

  • Koirasaarentien, Horisontin, Baneerikujan, Kruunausviitan, Kruunulaiturikujan, Haakoninlahdenlaiturin ja Wirma –katualueet
  • Kruunulaiturin torialue
  • korttelit 49322-49326 ja 493277
  • Baneeripuisto
  • Haakoninlahden ja sen viereiset vesialueet
  • Haakoninlahden ja Kruunuvuorenrannän läntinen venelaituripaikka (LV-1).

Lisäksi Koirasaarentien varressa oleva aukiotila, jolle on osoitettu muuntamoa ja sähkönsyöttöasemaa varten varattu alueen osa (el-m) sekä osittain sen viereistä puistoaluetta, on mukana lainvoimaiseksi kuulutettavassa alueessa. Sähkönsyöttöaseman alueen osaa ollaan tulevan Hopealaakson asemakaavamuutoksen yhteydessä kääntämässä enemmän kadun suuntaiseksi, jolloin se istuu paremmin kallioiseen maisemaan.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään tärkeänä Kruunusillat-raitiotien rakentamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Kruunusillat-raitiotie luo toimivan ja nopean joukkoliikenneyhteyden osittain jo rakentuneen ja parhaillaan rakentuvalle Kruunuvuorenrannan asuinalueelle. Kruunusillat raitiotien tavoiteaikataulu käyttöönotolle on vuonna 2026.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 182

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) kortteleiden 49316–49326, lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueiden asemakaavaehdotuksen ja korttelin 49277, lähivirkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueiden alueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 49316–49326) 3.11.2015 päivätyn ja 26.4.2016 muutetun piirustuksen numero 12330 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi