Miten päätökset syntyvät?

Kaupungin päätöksentekoa voidaan hahmottaa viiden vaiheen kautta, jotka ovat:

  • asian vireilletulo
  • valmistelu
  • päätöksenteko
  • tiedoksianto
  • täytäntöönpano

Vireilletulo on ensimmäinen vaihe päätöksenteossa. Asia tulee vireille, kun sitä koskevat asiakirjat toimitetaan kaupungille ja asia kirjataan diaariin. Diaariin kirjaaminen tarkoittaa sitä, että asia kirjataan johonkin kaupungin asianhallintajärjestelmistä. Jos viranomainen alkaa työnsä puolesta valmistella asiaa, kuten sisäistä organisaatiomuutosta, ei silloin edellytetä vireillepanoasiakirjoja.

Vireilletulon jälkeen alkaa valmisteluvaihe, jossa asia selvitetään ja siitä muodostetaan ratkaisuehdotus. Tämä vaihe voi asian luonteesta ja laajuudesta riippuen olla lyhyt ja yksinkertainen tai pitkä ja monipuolinen.

Valmistelun jälkeen asiasta päätetään joko toimielimessä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan toimesta. Toimielinkäsittelyjä voi samassa asiassa olla useita. Kaikki kaupunginvaltuuston asiat käsitellään ensin kaupunginhallituksessa, ja monissa asioissa tätä edeltää vielä käsittely toimialalautakunnassa.

Päätöksenteon jälkeen päätös annetaan tiedoksi asianosaisille. Toimielinten pöytäkirjat ja sellaiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätökset, josta on tehty pöytäkirja, julkaistaan lisäksi päätökset-palvelussa. Keskeisimmistä päätöksistä viestitään myös muuten kaupungin eri kanavissa, kuten hel.fi-sivujen uutisissa. Tämän jälkeen alkaa päätösten toimeenpano.

Kaupunkilaiset voivat osallistua päätöksentekoon

Helsingin asukkailla sekä palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Kaupunkilaiset valitsevat kuntavaaleissa kaupunginvaltuutetut, joiden joukosta valitaan pormestari sekä apulaispormestarit.

Kaupunkilaiset voivat halutessaan olla yhteydessä valtuutettuunsa. Valtuutettujen yhteystiedot löytyvät kaupunginvaltuuston sivuilta.

Toimielinten esityslistat julkaistaan pääsääntöisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätökset ovat näkyvissä verkossa kokouksen päätyttyä päätöstiedotteena ja pöytäkirjana sen allekirjoittamisen jälkeen.

Joissain tapauksissa päätöksiin voi hakea muutosta. Lisätietoja Muutoksenhausta.