Näin haet muutosta kaupungin päätökseen

Tällä sivulla

Muutoksenhausta kerrotaan jokaisessa päätöksessä

Helsingin asukkaana voit useimmiten hakea muutosta kaupungin tekemään päätökseen. Voit hakea muutosta päätökseen myös, jos olet asianosainen, eli päätös on kohdistettu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi johonkin oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Siitä, voitko hakea päätökselle muutosta, kerrotaan tällä sivustolla jokaisen päätöksen tiedoissa, kohdassa Muutoksenhaku.

Et voi hakea muutosta päätökseen, jos:

  • päätös koskee vain asian valmistelua tai sen täytäntöönpanoa. Tällöin päätöksessä kerrotaan, että sille on muutoksenhakukielto.
  • päätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt. Muutoksenhakuaika lasketaan päätöksen nähtäväksitulosta, joka kerrotaan päätöksessä.

Muutoksenhaku on helpointa aloittaa sen päätöksen kohdalla, johon haet muutosta. Etsi päätös haulla, selaa päätöstä alaspäin kohtaan Muutoksenhaku ja seuraa ohjeita.

Ota huomioon koska päätös on tullut nähtäväksi, sillä muutoksenhakuaika sulkeutuu määräajan kuluttua. Tarkemmat tiedot nähtäväksi tulosta, muutoksenhakuajasta ja muutoksenhaun kulusta löydät kustakin päätöksestä.

Kunnallisvalitus ja oikaisuvaatimus

Muutoksen hakemistapa vaihtelee päätöksentekijän mukaan. Kuntalain nojalla tehdyissä päätöksissä tapoja on kaksi: kunnallisvalitus valtuuston päätökselle ja oikaisuvaatimus muille toimijoille. Erityislainsäädännön nojalla tehtyjen päätösten muutoksenhaku vaihtelee merkittävästi.  Siitä mitä tapaa pitää käyttää, kerrotaan näillä sivuilla kunkin päätöksen kohdassa Muutoksenhaku.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Aika käynnistyy siitä, kun päätös tulee nähtäväksi kaupungin verkkosivuille. Nähtäväksi tulon päivämäärä ilmoitetaan aina päätöksen yhteydessä.

Jos olet tyytymätön kaupunginhallituksen, kaupungin lautakunnan ja jaoston tai niiden alaisuudessa toimivan kaupungin viranhaltijan päätökseen, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle. Viranhaltijan kohdalla tämä tarkoittaa toimielintä, joka toimii lähinnä viranhaltijan yläpuolella. Toimielinten yhteystiedot löydät niiden omilta sivuilta.

Jos olet tyytymätön kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen, voit hakea muutosta hallinto-oikeudelta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kunnallisvalituksella.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16. luvusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen, joka arvioi, että kaupungin toiminnassa on tapahtunut virheellinen virkatoimi. Hallintokantelulla tehdään ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), eduskunnan oikeusasiamies(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Hallintokantelulle ei ole asetettu määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.