Kuka päättää ja mistä?

Sivulla kerrotaan Helsingin kaupungin päättävien toimielinten rooleista päätöksenteossa.

Tällä sivulla

Kaupunginvaltuusto on Helsingin ylin päättävä elin

Helsingissä, kuten kaikissa Suomen kunnissa, ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Se valitaan kuntavaaleissa joka neljäs vuosi. Kaupunginvaltuuston vastuulla ovat kaupungin toiminta ja talous. Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on, niiden kokoonpanon, sekä sen miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Hallintosäännön lisäksi valtuusto päättää Helsingin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista kaupunkistrategiassa ja jokavuotisesta kaupungin talousarviosta eli resurssien jakamisesta eri kaupungin toimintoihin. Tämän lisäksi valtuusto valitsee lautakuntien ja jaostojen jäsenet, ylimmät johtajat sekä tekee periaatteelliselta ja taloudelliselta kannalta kaupungin suurimmat päätökset.

Valtuuston lisäksi muita kaupungin päätöksentekijöitä ovat muut luottamushenkilöistä koostuvat toimielimet, pormestari, apulaispormestarit sekä lukuisa joukko viranhaltijoita.

Yksittäiset viranhaltijat päättävät usein henkilöstöasioista, palvelujen ja toimialojen hankinnoista sekä toiminnan järjestämisestä tai lakisääteisissä viranomaistehtävissä yksittäistä asianosaista koskevista asioista, kuten sosiaali- tai opetustoimen asioista. Osasta viranhaltijoiden päätöksenteosta pidetään pöytäkirjaa. Muut päätökset tehdään kirjallisesti tai eri tietojärjestelmissä. Viranhaltijoiden pöytäkirjapäätökset löytyvät kaupungin verkkosivuilla (linkki viranhaltijapäätökset-koostesivulle).

Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kuntien itsehallinnosta säädetään perustuslaissa ja toiminnasta kuntalaissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Päätöksentekomenettelystä kunnassa säädetään pääosin kuntalaissa ja hallintolaissa. Eri hallinnonalojen lainsäädännössä on lisäksi lukuisia omia menettelysäännöksiä.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa

Kaupunginhallitus toimii kaupunginvaltuuston alaisena. Se johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, edustaa kaupunkia eri yhteyksissä ja käyttää yleistä toimivaltaa asioissa, joiden päättämisestä ei ole säädetty tai määrätty. Kaupunginhallitus vastaa koko kaupungin toiminnan sovittamisesta yhteen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari. Apulaispormestarit ovat kaupunginhallituksen jäseniä, ja muut jäsenet valitsee valtuusto.

Helsingissä kaupunginhallituksella on myös kaksi jaostoa. Konsernijaosto valvoo tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa. Elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa.  Jaostojen jäsenet valitsee valtuusto.

Toimialalautakunnat ohjaavat toimialojen toimintaa

Helsingin kaupungin organisaatio on jakautunut keskushallintoon ja neljään toimialaan: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimiala.

Jokaisella neljällä toimialalla on toimialalautakunta sekä 1–3 jaostoa, jolla on toimialalautakunnan alaisuudessa tarkemmin rajattuja tehtäviä. Toimialalautakuntien puheenjohtajana toimii kyseisen toimialan apulaispormestari. Lautakuntien tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa toimialan toimintaa sekä päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista. Keskushallinnossa ei ole lautakuntaa, vaan se toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Toimialalautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Lautakuntien ja jaostojen sivut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimiala

Muut lautakunnat ja johtokunnat

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin. Tarkastuslautakunta ei toimi muiden toimielinten tavoin kaupunginhallituksen alaisuudessa. Tarkastus- ja arviointitoiminnan riippumattomuuden varmistamiseksi se vastaa ja raportoi toiminnastaan suoraan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto.

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilaissa kunnalle määriteltyjä tehtäviä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä. Valtiollisissa vaaleissa tehtäviä on vähemmän, mutta vaalien käytännön järjestelytehtävät ovat niissäkin keskusvaalilautakunnan vastuulla. Keskusvaalilautakunnan asettaa kaupunginvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa mukana olleita äänestäjäryhmiä.

Kaupunkiympäristön toimialalla toimii myös liikenneliikelaitoksen johtokunta, joka ohjaa liikenneliikelaitos HKL:n toimintaa. Johtokunnan jäsenet valitsee kaupunginhallitus.

Keskushallinnossa toimii lisäksi neljä liikelaitosten johtokuntaa: Palvelukeskusliikelaitoksen (Palvelukeskus Helsinki), rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara), työterveysliikelaitoksen (Työterveys Helsinki) sekä taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) johtokunnat. Näiden liikelaitosten johtokuntien jäsenet valitsee kaupunginhallitus. Keskushallinnon liikelaitokset huolehtivat pääasiassa kaupungin sisäisistä tukitehtävistä.

Muiden lauta- ja johtokuntien sivuille pääset täältä kunkin toimiala alta.

Pormestari ja apulaispormestarit

Helsingissä kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisena pormestari, jonka valtuusto valitsee valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta valtuuston neljän vuoden toimikaudeksi. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö ja kaupunginhallituksen ja sen elinkeinojaoston puheenjohtaja.

Helsingissä on myös neljä päätoimista apulaispormestaria, kukin toimialallaan. Apulaispormestarit seuraavat toimialojensa toimintaa ja toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina. Myös apulaispormestarit valtuusto valitsee toimikaudekseen valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta.

Pormestarikunnan sivut löydät täältä.