Sörnäisten (10.ko), Kallion (11.ko) ja Kruununhaan (1.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12575, Hakaniemenranta

HEL 2013-002028
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 502 §

Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutoksen nro 12575 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12575 tulemaan voimaan lukuun ottamatta Kruununhaan kaupunginosan alueita sekä nykyisiä ja tulevia vesialueita (liitekartalla 1 määritelty alue).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020, 112 § hyväksynyt 1. kaupunginosan (Kruununhaka) venesatamaa ja vesialuetta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) puisto-, vesi- ja katualueita, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- ja katualueiden asemakaavan ja 1. kaupunginosan (Kruununhaka) puisto-, vesi- ja katualueita, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) venesatamaa ja katualuetta, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen numero 12552 mukaisena.

Asunto Oy Pohjoisranta 22 on valittanut asiassa Helsingin hallinto-oikeuteen pyytäen, että Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena.

Helsingin kaupungilta on pyydetty valituksesta lausuntoa. Kaupunki on toimittanut vastineen hallinto-oikeudelle 23.7.2020.

Sulje

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Valittajan mukaan asemakaavan muutos ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma uhkaavat heikentää elinympäristöä, tuomalla suuren määrän liikennettä sekä satamasta tulevaa raskasta liikennettä lähemmäs asuintaloja. Lisäksi sillan kohdalle suunnitellut liikennevalot lisäävät Katajanokan satamasta purkautuvan ajoneuvoliikenteen pysähdyksiä ja käynnistyksiä asuintalojen edessä. Olemassa olevien asuntojen ilmanottoa ei ole mahdollista säädellä.

Valittaja katsoo, että rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön vaalimista ja niihin liittyvien erityisten arvojen hävittämisen kieltämistä ei ole selvitetty riittävän huolellisesti eikä saatuja viranomaislausuntoja ja asukkaiden kannanottoja ole huomioitu. Valittaja pitää kaavamuutosta Kruununhaan puolen liikennejärjestelyjen kannalta toiminnallisesti epäonnistuneena ja sen vuoksi lainvastaisena. Useita kymmeniä asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja tulee vähenemään.

Valittajan mukaan kaava aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja vaarantaa asukkaiden terveyden ja viihtyisyyden, mikä johtuu erityisesti suunnitellusta Pohjoisrannan pääkatuluokkaisen sisääntuloväylän tuomisesta lähemmäksi valittajana olevaa asunto-osakeyhtiötä. Lisäksi vesialueen mittavasta ruoppauksesta ja täytöistä aiheutuu Siltavuorenrannan arvokkaaseen maisemaan ja vesialueeseen huomattavia haittoja.

Helsingin kaupungin käsityksen mukaan valitus ei kohdistu voimaan saatettavaan osaan kaavasta. Kaavamuutos on perusteltua saattaa voimaan lukuun ottamatta Kruununhaan kaupunginosan alueita sekä nykyisiä ja tulevia vesialueita, joihin valitus kohdistuu. Valituksen kohteena oleva kaava-alueen osa jota MRL 201 §:n mukainen voimaan tulo ei koske on määritelty liitekartalla 1.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään tärkeänä Kruunusillat-raitiotien rakentamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Kruunusillat-raitiotie luo toimivan ja nopean joukkoliikenneyhteyden osittain jo rakentuneen ja parhaillaan rakentuvalle Kruunuvuorenrannan asuinalueelle. Kruunusillat raitiotien tavoiteaikataulu käyttöönotolle on vuonna 2026.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 08.04.2020 § 112

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1. kaupunginosan (Kruununhaka) venesatamaa ja vesialuetta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) puisto-, vesi- ja katualueita, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- ja katualueita koskevan asemakaavan sekä 1. kaupunginosan (Kruununhaka) puisto-, vesi- ja katualueita, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) venesatamaa ja katualuetta, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet korttelit 10397, 11207 ja 11209) koskevan asemakaavan muutoksen 9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12575 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 
Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muualle kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aikana. Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin strategian mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannattavuutta. (Arja Karhuvaara)
 
 
 
Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät ainakaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyksiä. (Risto Rautava)
Käsittely

Keskustelun kuluessa esitettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muualle kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aikana. Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin strategian mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannattavuutta.

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät ainakaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muualle kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aikana.
Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin strategian mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannattavuutta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Ville Jalovaara, Otto Meri

Tyhjä: 33
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Hannu Oskala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Risto Rautavan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät ainakaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyksiä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 69
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 15
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Risto Rautavan ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi