Asemakaavan muutos, Taka-Töölö, Topeliuksenkatu 16, asemakaavan nro 12493

HEL 2013-009433
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 164 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun Tontin ja Asunto Oy Castellum, Helsingin kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen hyväksymisestä liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12493

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kiinteistön 91-14-503-1 omistajan Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun Tontin (y-tunnus 2752976-4) ja tontin vuokralaisen Asunto Oy Castellum, Helsingin (y-tunnus 2683294-8) kanssa solmittavan liitteen nro 3 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA114-6)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taka-Töölössä on vireillä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja asuinkerrostalojen rakentaminen.

Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityiselle maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus. Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 2 220 000 euron rahakorvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Sulje

Asemakaavan muutosehdotus nro 12493

Nykytilanne ja maanomistus

Vireillä oleva asemakaavan muutos koskee opetustoimintaa palvelevien rakennusten tonttia 91-14-503-1 (YO). Tontin pinta-ala on 2 781 m² ja rakennusoikeus 3 059 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1964 valmistunut 2 729 k-m²:n suuruinen koulurakennus.

Tontin omistaa Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun Tontti. Yhtiö on vuokrannut tontin Asunto Oy Castellum, Helsingille, joka omistaa tontilla sijaitsevat rakennukset.

Muutosehdotuksen sisältö

Muutos mahdollistaa koulurakennuksen purkamisen ja kolmen asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Kaavamuutoksen mukainen asuntokerrosala on 5 040 k-m² ja liiketilan 130 k-m².

Maankäyttösopimus

Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Tontin vuokralainen tulee rakennuttamaan sopimuksen kohteena olevalle kiinteistölle uudisrakennuksia ja on sitoutunut tulemaan maankäyttösopimuksen osapuoleksi

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva sopimus.

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 2 220 000 euroa.

Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9-kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 perusteella kaupunginhallitus päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 272

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

21.11.2017 Pöydälle

09.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.10.2017 § 49

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.6.2017

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi