Husön Ratsastuskeskus Oy, vuokrasopimuksen jatkaminen Talosaarentie 283, maa-alueet ja rakennus

HEL 2015-002493
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Maa-alueiden vuokraaminen ratsastustoimintaa varten Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Talosaaresta

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Helsingin kaupungin 57. kaupunginosassa (Talosaari) sijaitsevat, liitekarttaan merkityt 127 670 m²:n maa-alueet (laidunalueet 2 745 m², jaloittelualue 121 425 m²ja kenttäalue 3 500 m²), jotka ovat osa kiinteistöä 091-439-001-0058 ja 091-441-0001-0042. Alueet vuokrataan ratsastustoimintaan 1.4.2015 - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 5 272,90 euroa.

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntapalvelukokonaisuuteen on saapunut Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n 23.2.2015 päivätty hakemus vuokrasopimuksen jatkamiseksi.

Vuokrien määräytymisen laskentakaavat ovat seuraavat:

Laidunalueet:

Laidunalueiden vuokrat lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,012 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2014 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1910) on 121 425 m² x 0,012 euroa/m² x 19,10 x 0,05 = 1 391,53 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.8.2019 131 § päätöksen perusteella palvelujen päälliköt voivat päättää vuoden 2020 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Talviaikoina kahden laidunalueen reunalla kulkee hiihtoreitti, jonka vuoksi liikuntajohtaja päätti alentaa laidunalueiden vuosivuokraa 300 eurolla. Vuosittain perittävä laidunalueiden vuosivuokra on 1 091,53 euroa.

Jaloittelualueet

Jaloittelualueiden vuokrat lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,32 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2014 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1910) on 2 745 m² x 0,32 euroa/m² x 19,10 x 0,05 = 838,87 euroa.

Kenttä:

Kentän vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2014 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 100) on 3 500 m² x 1 euroa/m² x 19,10 x 0,05 = 3 342,5 euroa.

Kaikkien alueiden yhteenlaskettu vuokra on 5 272,90 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, 5 § päätöksen perusteella liikuntajohtajalla on oikeus vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan seuraavin perustein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun perusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuokrauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Päätös tullut nähtäväksi 30.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87812

mia.savolainen@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja