Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2015-002494
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 820 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, alakohdista seuraavasti:

TA-alakohta
Euroa
8 03 02 02  
Länsisatama
5 400 000
8 03 02 05  
Pasila          
3 900 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta
Euroa
8 03 02 05 Pasila
6 900 000
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti
4 400 000
8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
2 500 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion 2018 kohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt eri projektialueille Kaupunkiympäristön toimialan käyttöön yhteensä 68,425 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 aikana on ollut tarve poiketa talousarvion kohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta.

Länsisataman alueella määrärahatarpeet ovat täsmentyneet, mm. Länsisatamankatu-Salmisaarenkadun liikennejärjestelyjen toteutus alkoi kesällä, Saukonkanavan ja Telakkarannan rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta. Lisärahoitusta esitetään Länsisataman projektialueelle varatusta määrärahasta.

Kamppi-Töölönlahti alueella on ollut tarve rakentaa joulukuussa valmistuvan keskustakirjasto Oodin ympäristö taloussuunnitelmavaiheesta poiketen mahdollisimman valmiiksi kirjaston rakentamisen aikataulun mukaisesti ja siihen on käynnissä olevassa urakassa jo varauduttu. Keskustakirjaston ympäristön mahdollisimman valmiiksi rakentaminen vuoden 2018 aikana mahdollistaa myös katualueiden viimeistelytöiden valmistumisen ennen EU-puheenjohtajuuskauden alkua 1.7.2019. Kansalaistori ja Makasiinipuisto on hyväksytty Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelmana kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017 ja kohteen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Eero Erkon kadun katusuunnitelman on maankäyttöjohtaja hyväksynyt 6.2.2018 ja sen kustannusarvio oli 0,265 milj. euroa. Lisäksi urakka-alueeseen kuuluu Töölönlahdenkadusta kirjaston viereinen osuus (1,0 milj. euroa). Koko kohteesta laaditun rakennussuunnitelman kustannusarvio oli 10,0 milj. euroa ja urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, josta urakka 9,4 milj. euroa ja rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövaraus 2,0 milj. euroa. Katualueiden osuus urakasta on 6,1 milj. euroa. Vuonna 2018 katu-urakkaan ennustetaan tarvittavan 5,1 milj. euroa ja lisäksi alueen katusuunnitteluun 0,8 milj. euroa eli yhteensä 5,9 milj. euroa.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen määrärahatarve on ylittänyt talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan. Määrärahalla on jatkettu Laajasalon keskuksen alueen katujen ja Tankovainion alueen katujen toteutusta. Lisäksi määrärahaa on käytetty Hakaniemi-Merihaka alueen yleissuunnitelman laatimiseen. Ylitystarpeet on katettavissa siirtoina Pasilan projektialueelta käyttämättä jäävistä määrärahoista.

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti katuihin on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 14.5.2018. Kokonaismäärärahan tarve on 5,9 milj. euroa, joten esitetty lisämääräraha on 4,4 milj. euroa.

8 03 02 02 Länsisataman katuihin on talousarviossa varattu 10,4 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 5,0 milj. euroa 14.5.2018. Ennusteen mukaan arvioitu määrärahatarve on 10,4 milj. euroa, joten esitetty lisämääräraha on 5,4 milj. euroa.

8 03 02 05 Pasilan katuihin on talousarviossa varattu 39,0 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialalle 33,0 milj. euroa. Ennusteen mukaan Pasilaan myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä 3,0 milj. euroa, mm. Veturitien urakan määrärahatarve tänä vuonna on arvioitua pienempi. Lisäksi Pasilan katuihin varatusta määrärahasta on myöntämättä 6,0 milj. euroa, josta 3,9 milj. euroa voidaan käyttää muiden projektialueiden katumäärärahojen ylityksiin.

8 03 02 08 Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen on talousarviossa osoitettu 0,975 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 14.5.2018. Ennusteen mukaan määräraha ylittyy 2,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut yhteensä 9,3 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille seuraavasti:

8 03 02 02 Länsisatama 5,4 milj. euroa

8 03 02 05 Pasila 3,9 milj. euroa

Edelleen kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2018 talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut sisäistä määrärahajakoa muutettavaksi seuraavasti:

Alakohdasta

8 03 02 05 Pasilan kadut 6,9 milj. euroa

Siirretään alakohtiin

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti 4,4 milj. euroa

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täyd. rakentaminen 2,5 milj. euroa

Edellä esitetyn mukaisesti on perusteltua, että kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi myönnetään kaupunginhallituksen käytössä olevien määrärahojen puitteissa vielä myöntämättömiä määrärahoja. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää Kamppi-Töölönlahteen tarvittava 4,4 milj. euroa ja Uudet projektialueet ja muu täyd. rakentamiseen tarvittava 3,9 milj. euroa kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle eri alueille myöntämistä ja käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Sulje

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 339

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

 
1 500 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katujen rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 02 02 Länsisatama

 
5 000 000 euroa Länsisataman katujen rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 02 03 Kalasatama

 
15 200 000 euroa Kalasataman alueen katujen rakentamiseen ja rantarakentamiseen,

alakohdasta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

 
6 870 000 euroa Kruunuvuorenrannan katujen toteuttamiseen sekä Itäväylän ja Suunnittelijankadun rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 02 05 Pasila

 
33 000 000 euroa Pasilan alueen katujen rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 02 06 Kuninkaankolmio

 
3 280 000 euroa Kuninkaantammen ja Honkasuon alueiden katujen rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 02 07 Kruunusillat

 
2 600 000 euroa Kruunusiltoihin liittyvään suunnitteluun ja

alakohdasta 8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

 
975 000 euroa täydennysrakentamisen edellyttämien katujen toteuttamiseen.

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2017 Ehdotuksen mukaan

04.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

19.12.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.12.2015 Ehdotuksen mukaan

16.11.2015 Ehdotuksen mukaan

15.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi