Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista varten vuodelle 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2015-002684
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 380 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamista varten

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 04 02 01, Kamppi-Töölönlahti alueen puistot

 
1 400 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

 
2 881 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet

 
200 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

 
255 000 euroa alueen puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen,

alakohdasta 8 04 02 05 Pasilan puistot

 
257 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen ja

alakohdasta 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

 
255 000 euroa alueen puistojen toteuttamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2018 talousarviossa projektialueiden puisto- ja liikunta-alueiden määrärahat yhteensä
5,095 milj. euroa on varattu kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi. Lisäksi määrärahaa on käytettävissä vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta yhteensä 0,525 milj. euroa.

Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden puistot on vuodelle 2018 varattu 1,4 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahden puistojen rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 14 milj. euroa. Vuosina 2018 - 2020 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan yhteensä 6 milj. euroa.

Vuonna 2018 rakennetaan keskustakirjasto Oodin viereinen Makasiinipuisto. Arvioitu määrärahatarve on 4,5 milj. euroa, johon käytetään talousarvioon kohteelle varattu määräraha 1,4 milj. euroa ja muilta talousarviokohdilta siirrettäviä käyttämättä jääviä määrärahoja 3,1 milj. euroa. Lopullinen määrärahatarve tarkentuu alueen urakkakilpailun päätyttyä.

Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2018 varattu 2,571 milj. euroa. Lisäksi talousarvion alakohdassa on käytettävänä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,31 milj. euroa. Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 8 milj. euroa. Vuosina 2018–2027 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 23 milj. euroa.

Käynnissä olevat puistokohteet ovat Hyväntoivonpuiston pohjoisosa ja Saukonpaadenpuisto. Lisäksi täyttötöitä tehdään puiston eteläosassa. Arvioitu määrärahatarve on 2,881 milj. euroa.

Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2018 varattu 0,357 milj. euroa. Lisäksi talousarvion alakohdassa on käytettävänä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,2 milj. euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 3 milj. euroa. Vuosina 2018–2027 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 5 milj. euroa. Lovisenholminpuiston suunnittelu jatkuu ja puiston rakentaminen alkaa tänä vuonna. Kalasatamaa palvelevan Mustikkamaan koirapuiston rakentaminen alkoi viime vuonna ja se valmistuu kesällä. Kalasataman puistojen suunnittelun ja rakentamisen arvioitu määrärahatarve on 0,20 milj. euroa.

Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2018 varattu 0,255 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan puistojen rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 0,1 milj. euroa. Vuosina 2018–2026 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 8,10 milj. euroa Kruunuvuoren alueella rakennetaan Kaitalahdenpuistoa ja laaditaan Saaristonfregatinpuiston puistosuunnitelma. Arvioitu määrärahatarve on 0,255 milj. euroa.

Pasila

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2018 varattu 0,257 milj. euroa. Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 0,3 milj. euroa. Vuosina 2018–2026 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 7 milj. euroa Pasilan projektialueella jatketaan Konepajanpuiston rakentamista. Arvioitu määrärahatarve on 0,257 milj. euroa.

Kuninkaankolmio

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot on vuodelle 2018 varattu 0,255 euroa. Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 1 milj. euroa. Vuosina 2018–2027 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 5 milj. euroa.

Helene Schjerfbeckin puiston rakentamista jatketaan. Puistojen rakentaminen etenee kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa. Arvioitu määrärahatarve on 0,255 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 5 248 000 euron määräraha vuoden 2018 talousarvion kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi ao. alakohdista.

Sulje

Kaupunginhallitus 05.03.2018 § 123

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristötoimialalle aiemmin myöntämiä vuoden 2017 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta
 
Euroa
8 04 02 02
Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
- 109 000
8 04 02 05
Pasilan puistot
+109 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristötoimialalle aiemmin myöntämiä vuoden 2017 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta
 
Euroa
8 03 02 04
Kruunuvuorenranta
- 7 000
8 03 02 07
Kruunusillat
+7 000

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi