Alppiharjun (12. ko) asemakaavan muutos nro 12395, Josafatinkalliot (Helsinginkatu)

HEL 2015-002916
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 206 §

V 10.4.2019, Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) puisto- ja katualueen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 päivätyn ja 18.4.2018 tarkistetun piirustuksen numero 12395 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa puisto- ja katualuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.

Tavoitteena on sähköverkon varmuuden parantaminen laajentuvassa kantakaupungissa. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Sähköaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallininkadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatinkalliot säilyvät arvokkaana puistona. Sähköaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta kasvavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Sulje

Kaavaratkaisu on voimassa olevan uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan katualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoihin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rinteeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvät kalliorinteen alle Helsinginkadun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköaseman toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.2−26.3.2018.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat vesihuoltolinja on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että asemakaavaehdotus täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset.

Lopuksi

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 18.4.2018

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 6.2.2018 päivätyn 12. kaupunginosan (Alppiharju) puisto- ja katualueen asemakaavan muutosehdotusta nro 12395.

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoaluetta, joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.

Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuuden parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Sähköaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallininkadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatinkallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollista turvata. Sähköaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta kasvavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan katualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoihin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rinteeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvä kalliorinteen alle Helsinginkadun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköaseman toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.2.–26.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.2.2018 ja lautakunta päätti 6.2.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2018

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Josafatinkallioiden asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12395). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Josafatinkallioiden puiston suojeleminen sekä uuden sähköaseman rakentaminen Alppiharjun alueelle. Helsingin kantakaupungin sähköverkon varmuus pyritään näin turvaamaan uusien alueiden, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Pasilan valmistuessa. Asemakaavalla on osoitettu uusi sähkön jakeluasema (n. 1 600 m2) maanalaiseen tilaan puiston alle, sisäänajoramppi Helsinginkadun varteen Wallininkadun sillan Iänsipuolelle, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varteen ja hätäpoistumistie-ja hyökkäystieporras Josafatinkadun kallioleikkauspintaan.

Josafatinkallioiden puisto on kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokas Helsingin arvoympäristökohteisiin kuuluva kaupunkipuisto. Asemakaavan luonnosvaiheen lausunnossa (6.10.2015) kaupunginmuseo korosti, että puiston arvojen säilymisen kannalta on olennaista, että sille annetaan asemakaavaluonnoksessa suojelumerkintä VP/s ja asianmukainen suojelumääräys. Lisäksi kaupunginmuseo piti valitettavana, että puiston koilliskulmaan oli kaavaluonnoksessa esitetty ilmanvaihtorakennukselle verraten suuri, enintään 35 m2:n rakennusala.

Kaavaehdotuksen suojelumääräys takaa puiston keskeisten arvojen säilymisen myös tulevaisuudessa. Lisäksi kaavaehdotukseen liitetyn viitesuunnitelman (Arkkitehtitoimisto Markus Lindroos Ky & Futudesign Oy) mukaan ilmanvaihtorakennus on siirretty puiston koilliskulmasta vähemmän näkyvään paikkaan Kirstinkadun jalkakäytävän varteen. Rakennus ollaan toteuttamassa verraten pienenä, teräspaneeliseinäisenä suorakaidemassana, joka pyritään maisemoimaan viherkatolla ja rei’ittämällä seinäpaneeleihin kalliomotiivi.

Kaupunginmuseolla ei ole Josafatinkallioiden asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 53

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

  • asettaa 6.2.2018 päivätyn  asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kaupunginosan (Alppiharju, Harju, Alppila) katu- ja puistoalueita.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
  • valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka@hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.12.2017 § 61

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12395 pohjakartan kaupunginosassa 12 Alppiharju.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12395
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 8/2015
Pohjakartta valmistunut: 18.12.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Rakennusvirasto 29.9.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 5.10.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1221-00/15 sekä asemakaavamuutosluonnoksesta, Josafatinkalliot.

Alue sijaitsee 12. kaupunginosassa (Alppiharju), Helsinginkadun varressa. Alue rajoittuu lisäksi Sturenkatuun, Josafatinkatuun sekä Kirstinkatuun.

Asemakaavan tavoitteena on uuden sähköjakeluaseman mahdollistaminen Alppiharjun alueelle, koska Helsingin keskustan sähköverkon varmuus halutaan varmistaa uusien alueiden, kuten Kalasataman ja Pasilan valmistuessa. Tavoitteena on mahdollistaa uuden sähkön jakeluaseman (n. 1 600 m²) sijoittaminen maanalaiseen tilaan puiston alle siten, että sisäänajoramppi sijoittuu Helsinginkadun varteen Wallininkadun sillan länsipuolelle ja poistumis- ja ilmanvaihtorakennus puiston koillisreunaan. Josafatinkalliot suojellaan arvokkaana puistoalueena.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja arviontisuunnitelmaan eikä asemakaavamuutosluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi