Rakennusosakeyhtiö Hartela, suunnitteluvaraushakemus kortteli 17096/6 Ilmala ja 17096/7-8 Ilmalantori, Pasila

HEL 2015-006826
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 294 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin (KTY) varauksen jatkamisesta Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Ilmalanrinteen toimistohankkeen suunnittelua koskevan varauksen jatkamista Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) seuraavasti:

  • varausalue on edelleen tontti 17056/6 (pinta-ala 2 142 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)
  • varaus on voimassa 31.12.2023 saakka
  • varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa

L1117-53

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hartela Etelä-Suomi Oy:n varausta Ilmalanrinteen toimistohankkeen suunnittelua varten esitetään jatkettavaksi 31.12.2023 saakka. Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hakija on edistänyt alueen kehittämistä ansiokkaasti, ja koronapandemia on aiheuttanut laajaa epävarmuutta toimistohankkeisiin ja siten viivästyttänyt hankkeen aloitusta.

Sulje

Hakemus ja suunniteltava hanke

Hartela Etelä-Suomi Oy pyytää tontin varauksen jatkamista. Tontille on tarkoitus suunnitella noin 10 000 k-m²:n suuruinen toimistorakennus ”Ilmalan Tori”. Toimistorakennus yhdistetään Hartelan naapuritontille 17056/10 toteuttamaan ”Ilmalan Asema” –hankkeeseen, johon ovat sijoittuneet Hartelan ja HSY:n toimistot.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalla tontilla on voimassa asemakaava nro 11561, joka on tullut voimaan 5.1.2012. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KTY). Kaavamääräyksen mukaan tontin rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Tontin rakennusoikeus on 10 000 k-m². Hanke on asemakaavan mukainen.

Sijainti- ja varausaluekartta on esityksen liitteenä 1.

Aikaisemmat varaukset

Kaupunginhallitus päätti alun perin (7.9.2015 § 841) varata tontin 17056/6 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 31.12.2016 saakka. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on sittemmin päättänyt jatkaa varausta kaksi kertaa; 8.4.2019 varausta jatkettiin 31.12.2019 saakka ja 4.2.2020 taasen 31.12.2021 saakka.

Rakennusosakeyhtiö Hartelan nimi on muuttunut Hartela Etelä-Suomi Oy:ksi 31.12.2016.

Varauksen jatkaminen

Esittelijä esittää tonttivarauksen jatkamista hakijalle päätösesityksen mukaisesti.

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hakija on edistänyt alueen kehittämistä toteuttamalla viereiselle tontille 17056/10 ”Ilmalan asema” toimitilarakennuksen 7.12.2017, ja markkinoimalla aktiivisesti Ilmalanrinteen toimitila-aluetta viime vuosina. Lisäksi ”Ilmalan aura” –hanke läheiselle tontille 17053/14 on lähdössä käyntiin tänä keväänä koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista huolimatta, parantaen yhdessä Ilmalantorille valmistuneen raitiovaunupysäkin kanssa alueen haluttavuutta.

On myös selvää, että koronapandemia on viivästyttänyt yleisesti ottaen toimistohankkeita yhteiskunnan sulkeutuessa ja työntekijöiden siirtyessä etätöihin.

Toteutuessaan hanke edistää alueen rakentamista ja on kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikan mukainen.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.03.2020 § 12

08.04.2019 Ehdotuksen mukaan

19.03.2018 Ehdotuksen mukaan

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

15.01.2019 Ehdotuksen mukaan

23.01.2018 Ehdotuksen mukaan

23.02.2017 Ehdotuksen mukaan

26.11.2015 Ehdotuksen mukaan

20.08.2015 Ehdotuksen mukaan

07.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi