Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12458)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2015-007362
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 371 §

V 13.6.2018, Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12458)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180 tontteja 6–12, korttelin 54186 tontteja 1 ja 2, korttelin 54187 tonttia 1 sekä katu- ja yleisiä pysäköintialueita koskevan asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12458 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutosehdotus koskee liike- ja toimistorakennusten (yhteensä 43 320 k-m2), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (yhteensä 31 550 k-m2), autopaikkojen kortteli- ja yleisiä pysäköintialueita sekä katualueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyisen kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan kehittyminen monipuolisesti asumisen, liiketilojen, palveluiden ja toimitilojen kokonaisuutena. Vuosaaren kävelykeskusta-alue laajentuu kohti Aurinkolahden itäisiä ja kaakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja.

Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m², ja asukasmäärän lisäys on 1 700 asukasta.

Kaavaratkaisun myötä asukasmäärä Vuosaaren keskustassa kasvaa ja palvelut sekä liiketilatarjonta paranevat. Huonot ja katkonaiset jalankulkuyhteydet Valkopaadentien liikenneterminaaleilta ympäristöön parantuvat ja samalla mahdollistetaan liiketilojen laajeneminen uusien asiakasvirtojen varrelle. Asukasmäärän kasvu lisää palveluiden käyttöastetta ja tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden monipalvelukeskus, perhekeskus ja terveyskeskuksen laajennus muodostavat julkisen liikenteen ääreen suuren palvelukokonaisuuden, joka tarjoaa monipuolisia tiloja myös yksityisille palveluille.

Sulje

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaramuutos tiivistää asuinrakentamista raideliikenteen varteen esikaupungin keskustassa.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta C1-aluetta.

Kaavaratkaisu perustuu Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteisiin (Kslk 14.11.2016 § 377).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Palvelukeskus Albatrossi ja rakentamattomat alueet. Alueen pohjoispuolella sijaitsee moottoritiemäinen Vuotie ja metroraide. Alueen luoteiskulmassa sijaitsee kauppakeskus Columbus. Alueen länsipuolella sijaitsevat Vuosaaren metroasema ja linja-autoterminaali. Nykyinen rakennuskanta edustaa 1990-luvun puolivälin linjakasta toimitila-arkkitehtuuria. Alueen itäpuolella sijaitsee asuinkortteleita 2000-luvulta. Alueen eteläpuolelle on rakenteilla suuria asuinkortteleita, joiden odotetaan olevan valmiit kokonaisuudessaan 2020-luvulla. Asuinkorttelit edustavat 2010-luvun suurikokoista umpikortteliarkkitehtuuria.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1998–2005) ja niissä alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten, liike- ja toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-, autopaikkojen kortteli- ja yleiseksi pysäköintialueeksi.

Kustannukset

Aromikujan ympäristön liikennesuunnitelman mukaisista liikennejärjestelyjen muutoksista aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa arviolta 300 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa korttelin 54187 tontin 1 ja korttelin 54180 tontin 7. Korttelialueet 54180 ja 54186 ovat muilta osin yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty alueiden omistajien hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.5. - 5.6.2017. Kaavaehdotukseen tehtiin kahdeksan muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat vuorovaikutukseen ja suunnitteluprosessiin, toiminnallisiin kävelyalueisiin, katutasoon ja ihmisen mittakaavaan, kaupunkikuvaan, korkeaan rakentamiseen Aurinkolahdessa ja työpaikkoihin, liiketiloihin ja palveluihin sekä tuulisuuteen ja varjoisuuteen.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden asuntotuotannon (asuntotuotantotoimisto), pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveystoimialan lausunnot. Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

HSL totesi lausunnossaan, että alueen liikennettä tarkemmin suunniteltaessa joukkoliikennettä ja sen saavutettavuutta koskevat ratkaisut tehdään tiiviissä yhteistyössä yhtymän kanssa.

HSY totesi lausunnossaan, että Maustetehtaankadun alle suunniteltu maanalainen pysäköintilaitos edellyttää vesihuollon johtosiirtoja ja että johdoille varattu alue tulee kasvattaa kuusi metriä leveäksi. Hankkeeseen ryhtyvän tulee suunnitella ja toteuttaa siirrot HSY:n hyväksymällä tavalla ja vastata aiheutuneista kustannuksista. Vesijohtopaineen korotus alueella tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti ja kiinteistön kustannuksella. Lisäksi pyydetään varaamaan asemakaavaan mahdollisuuksien mukaan tila kierrätyspisteelle kauppojen yhteyteen.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannon lausunto kohdistui monipuolisen palvelukeskuksen toteutettavuuteen tontille 54180/14 ja siihen onko tontin kautta tapahtuva ajolle varattu vapaa korkeus 4,2 m riittävä kuorma- ja jäteautojen korkeudelle. Tontin kerrosluvun lähtötasoa koskeva määräys on epätarkka. Edellytetyt runkomeluriskiä kartoittava värähtely- ja tuuliselvitys eivät ole runkomeluselvityksen mukaan ja korkeiden rakennusten puutteessa tarpeen tontilla. Tonttien vihertehokkuuskertoimen määrittely ja tavoitetaso tulee olla ennakoitava ja yksiselitteinen. Korttelin monitoimitilojen määritelmään tulee lisätä sallituksi käytöksi monipuolisen palvelukeskuksen palvelutoiminta.

Pelastuslautakunta totesi lausunnossaan, että uudisrakennuksista ja niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia pelastussuunnitelma, jossa huomioidaan korkeiden rakennusten, yhteisen kannenalaisen autosuojan ja rakennusten aurinkopaneeleiden riskit.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunnossa todettiin, että monipuolisen palvelukeskuksen lävistävä yleiselle jalankululle varattu alueen osa on haasteellinen muistisairaiden asukkaiden turvallisuuden ja valvonnan kannalta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa (liite 2) ja tehdyt muutokset -liitteessä (liite 6).

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lopuksi

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 6765, liite 4), jossa Gustav Pauligin kadun ylimääräiset kaistat on esitetty muutettavaksi tulevien kivijalkaliikkeiden asiointipysäköintipaikoiksi ja Bertha Pauligin kadun ja Gustav Pauligin kadun risteys on esitetty korotettavaksi. Lisäksi kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu luonnos kaava-aluetta laajemmasta Vuotien liikennejärjestelystä, jossa maantiemäinen nelikaistainen katu muutettaisiin kaksikaistaiseksi keskustamaiseksi kulkuväyläksi. Vapautuva tila Aromikujan korttelin kohdalla varattaisiin jalankululle, pyöräilylle ja puille sekä kauppakeskus Columbuksen tonttiliittymän kohdalla kääntyville ajoneuvoille ajokaistojen välillä.

Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 27.2.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.11.2017 § 211

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180 tontteja 6–12, korttelin 54186 tontteja 1 ja 2, korttelin 54187 tonttia 1 sekä katu- ja yleisiä pysäköintialueita.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko
 • Ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kauppakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhteyteen Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kauppakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhteyteen Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuksen.

07.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala@hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.09.2017 § 19

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12458 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12458
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 53/2016
Pohjakartta valmistunut: 13.1.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 6.7.2017

HKL:lta ei ole tulossa lausuntoa koskien kyseistä asiaa.

Lisätiedot

Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 27.06.2017 § 3

Päätös

Pelastuslaitos katsoo, että uudisrakennuksista ja niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. Uudisrakentamiseen liittyy haasteita kuten rakennusten korkeus sekä korttelialueiden yhteinen kannenalainen autosuoja. Rakennuksiin on suunniteltu myös aurinkopaneeleja.

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- ja toimistorakennusten (yhteensä 43 320 k-m²), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (yhteensä 31 550 k-m²), autopaikkojen kortteli- ja yleisiä pysäköintialueita sekä katualueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyisen kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja.

Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on 1700 asukasta.

Suunnitelmassa korkeampi, 2–31-kerroksinen rakentaminen sijoitetaan Vuotien varteen. Matalampi 3–8-kerroksinen rakentaminen sijoittuu Bertha Pauligin kadun varrelle. Kiinteistö Oy Albatrossia laajennetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen monipalvelukeskukseksi.

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Asuntotuotanto Hankekehitysyksikkö 22.6.2017

Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumisen, palveluiden ja liiketilojen sijoittuminen nykyisin pääosin rakentamattomalle alueelle ja laajentaa Vuosaaren keskusta-aluetta Vuotien eteläpuolella kohti Aurinkolahden itä- ja kaakkoisosaa. Alue sijaitsee metroaseman ja kauppakeskuksen tarjoamien kaupallisten palvelujen läheisyydessä ja tarkoitus on kehittää aluetta ja yhteyksiä jalankulkua ja pyöräilyä painottaen.

Lausunto on laadittu Monipuolisen palvelukeskuksen toteutettavuuden näkökulmasta.

Ajo tontille 54180/14 on osoitettu Vuotieltä tontin 54180/13 kautta ja yhteyden vapaan korkeuden vaatimukseksi on kirjattu 4,2 m. Onko korkeusvaatimus riittävä ja yleisesti käytetty alueilla, joissa jäte- ja jakeluautojen tulee voida operoida? (RT 98-11213 kuorma-autojen ja jäteautojen korkeus 4,2m)

Kaavassa on merkintä, jossa alleviivattu roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan velvoitetun kerrosluvun. Merkinnän tekstiosuudessa määritellään, miltä tasolta kerrosluku lasketaan (jalustakerroksen päältä). Kyseistä velvoittavaa kerroslukumerkintää ei ole tontilla 54180/14, mutta tekstissä määritellään kuitenkin, että velvoittava kerrosluku tontin 54180/14 kohdalla lasketaan tasolta +10,5.

Tonttia koskee merkintä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta, mutta kyseisen merkinnän teksti ei määrittele miltä tasolta kerrosluku lasketaan. Asia olisi hyvä esittää myös tämän merkinnän kohdalla, mikäli suurin sallittu kerrosluku on tarkoitus laskea tasolta +10,5, kuten muista määräyksistä voisi päätellä.

Asemakaavaehdotus edellyttää värähtelyselvityksen tekoa ennen rakennusluvan jättämistä runkomeluriskin kartoittamiseksi. Kaavaselostuksen tärinä ja runkomeluselvityksen kuvan 1 mukaan mm. tontti 54180/14 on sen alueen ulkopuolella, jolla metroliikenteen aiheuttama runkomelu saattaa ylittää suositusarvot. Tarpeettomien selvitysten välttämiseksi olisi hyvä rajata määräys koskemaan vain kortteleita, joilla riski runkomeluhaitasta on selvityksen mukaan olemassa. Samaten onko tuulisuustarkastelu tarpeellinen korttelissa 54180/14, jossa ei ole tavanomaista korkeampaa rakentamista?

Kaavaehdotuksen mukaan ”tonttien vihertehokkuus tulee tonttia 43125/9 lukuun ottamatta täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku”. Kaavamääräystä tulisi täsmentää siten, että kertoimen määrittely ja tavoitetaso olisi ennakoitava ja yksiselitteinen.

Asemakaavaehdotuksen mukaan ”AL- ja C-kortteleissa rakennusten katutaso on ensisijaisesti monitoimitilaa” ja ”monikäyttötiloihin voi rakentaa liike-, ravintola-, toimisto- ja työtiloja”. Kaavan tulkintavaiheessa olisi selkeämpää, jos ko. tiloista käytettäisiin yhtä termiä (monitoimi/monikäyttö). C-korttelin osalta tilatyyppilistaan olisi tarve lisätä palvelutila, jotta määräys antaisi mahdollisuudet sijoittaa katutasoon esim. vanhusten ryhmätoiminnan tiloja.

Lisätiedot

Seidi Kivisyrjä, Yksikön päällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja@att.hel.fi

Marja-Liisa Heikkilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32396

marjaliisa.heikkila@att.hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 172

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 • asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54180 tontteja 6-12, 54186 tontteja 1-2 ja 54187 tonttia 1 sekä yleistä pysäköintialuetta ja katualueita.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko
 • että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
 • valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.
 • kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Käsittely

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käsitellä virastopäällikön esityslistan asian 6 ennen virastopäällikön esityslistan asiaa 5.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho
Lisätiedot

Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden@hel.fi

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala@hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, pelastusturvallisuus, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen@hel.fi

Kati Immonen, insinööri, maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus, puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen@hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen@hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Nimistötoimikunta 08.03.2017 § 16

Nimistötoimikunta otti uuteen käsittelyyn edellisessä kokouksessa 8.2.2017 käsittelemänsä asian, jossa Vuosaaren kaupunginosassa Keski-Vuosaaren ja Aurinkolahden osa-alueiden rajalla sijaitsevalle aukiotilalle esitettiin nimeä Espressoaukio–Espressoplatsen. Uuden asemakaavan myötä Vuosaaren kävelykeskusta laajenee yhä pidemmälle Aurinkolahden ja Uutelan suuntaan. Nimettävä aukio tulee luomaan nykyisen Paahtajankujan kanssa yhtenäisen jalankulkuyhteyden etelää kohti.

Nimistötoimikunta päätti esittää aukiolle aiemmin (8.2.2017, § 7) esitetyn nimen Espressoaukio–Espressoplatsen tilalle nimeä

Paahtajanaukio–Rostarplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (Pauligin tehtaan historia ja alueella harjoitettu teollisuustuotanto); liitynnäinen, Paahtajankujan mukaan. Paahtaja on eräs alan ammattinimikkeistä.

08.02.2017 Käsitelty

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Rakennusvirasto 28.6.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Vuosaaren tontin 54180/8-11 asemakaavan muutoshakemusta. Määräaika on 1.7.2016.

Aromikujan ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita. Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin pysäköintialueita, rakentamatonta aluetta sekä kauppakeskus Columbus.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeissa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

Kohde sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Maanpinnan korkeusasema on noin +8…+10 ja se viettää luoteeseen. Suunnittelualueen länsiosiin sijoittuu paikallinen avokallio, jonka pinta on noin tasolla +11. Alueen luoteisosassa kallionpinta on havaittu noin tasolla +7. Itään päin kuljettaessa maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti. Kairaussyvyydet alueen keski- ja itäosissa ovat noin 4…18 m, tällä alueella kallionpinnanvarmistuksia ei ole tehty. Pohjamaa on hiekkaa. Paikoin esiintyy pehmeitä/löyhiä kerroksia noin 3…4,5 m syvyyteen maanpinnasta.

Alueen pohjavedenpinta on noin tasolla +3,5…4,7. Kohde sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle, jonne rakentaminen edellyttää Rakennusvalvontaviraston julkaisemien rakentamistapaohjeiden noudattamista.

Lisätiedot

Markku Savolainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 71368

markku.savolainen@hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 20.06.2016 § 9

Päätös

Pelastustoiminnan järjestelyt kaava-alueella tulee jatkossa suunnitella yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastustoiminnan järjestelyiden vaatimukset tulevat olemaan laajempia ja tavanomaisesta poikkeavia kaava-alueen ominaisuuksien, kuten ylikorkeiden rakennusten vuoksi.

Jatkosuunnittelussa on huolehdittava alueella riittävän sammutusveden saannista. Lisäksi maanpäälliset sammutusvesiasemat tulee sallia kaavassa tai vaihtoehtoisesti kaavassa tulee varata sammutusvesiasemille tarvittavat tilat rakennuksista (ns. rakennuspaloposti). Ylikorkeiden rakennusten automaattisten sammutusjärjestelmien, rakennusten sisäisten sammutukseen käytettävien märkänousuputkien ja maanpäällisten sammutusvesipostien tarvitsemat vesimäärät tulee huomioida suunnittelussa.

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee Vuosaaren keskustassa sijaitsevaa liike-, toimisto-, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten ja autopaikkojen korttelialuetta. Kaava ei ole toteutunut. Aromikujan ympäristöön suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita. Suunnitelmassa korkeampi, 3–33-kerroksinen rakentaminen sijoitetaan Vuotien varteen. Matalampi 3–8-kerroksinen rakentaminen sijoittuu Bertha Pauligin kadun varrelle. Lisäksi tutkitaan päivittäistavarakaupan sijoittamista alueelle. Kiinteistö Oy Albatrossia laajennetaan Sosiaali- ja terveyspalvelujen monipalvelukeskukseksi.

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi