Ruskeasuon (16.ko) asemakaavan muutos nro 12482, Tenholantie 10 ja 12

HEL 2015-007624
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 129 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Invalidisäätiön kanssa tehtävän maakäyttösopimuksen hyväksymisestä liittyen Ruskeasuon kaavamuutokseen nro 12482

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Vanha Ruskeasuo) kiinteistöjen 91-16-729-10 ja 91-16-729-20 omistajan Invalidisäätiön (Y-tunnus 0201375-3) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA116-6)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa keskuspuiston laidalla on valmisteilla asemakaavan muutos, joka mahdollistaa asuntojen täydennysrakentamisen nykyisen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) korttelialueelle sekä mahdollistaa alueen kehittämisen monipuoliseksi terveys- ja hyvinvointipalvelukeskukseksi.

Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityiselle maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa maanomistaja sitoutuu suorittamaan osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille 3 076 000 euron rahakorvauksen.

Sulje

Asemakaavan muutosehdotus nro 12482

Nykytilanne ja maanomistus

Asemakaavan muutos koskee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa Keskuspuiston laidalla sijaitsevia rakennettuja tontteja 16729/10 ja 20. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit kuuluvat sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YS).

Tontit omistaa Invalidisäätiö.

Muutosehdotuksen sisältö

Kaavaratkaisussa tontista 16729/10 ja osasta tonttia 16729/20 muodostetaan uusi asuinkerrostalojen tontti (AK) 16729/21.Tontilta puretaan nykyinen liikerakennus (ns. proteesipaja) ja tilalle rakennetaan kolme uutta asuinkerrostaloa sekä maanalainen paikoitushalli. Lisäksi tontilla sijaitseva nykyinen asuntolarakennus muutetaan asuinrakennukseksi ja sen julkisivut suojellaan merkinnällä sr-2. Tontille on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 10 720 k-m², josta 9 550 k-m² sijoittuu uudisrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asuntolarakennukseen.

Tontin16729/20 eteläosasta muodostetaan uusi kaavatontti 16729/22. Tontin käyttötarkoitus säilyy sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena (YS). Kaavamuutoksessa sairaalarakennuksen suojelumääräyksiä ajanmukaistetaan ja kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin kehittäminen monipuoliseksi terveys- ja hyvinvointipalvelukeskukseksi. Tontille on osoitettu YS- rakennusoikeutta yhteensä 33 850 k-m².

Maankäyttösopimus

Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 2 oleva sopimus.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 3 076 000 euroa.

Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Vaihtoehtoisesti korvaus on mahdollista maksaa kolmessa erässä liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan yksityisen maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan maankäyttösopimuksilla.

Hankkeelta edellytettävä jakauma määritellään yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Koska Ruskeasuon alueen asuntotuotanto on AM-ohjelman mukaisten hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta tasapainossa, asuntotuotannon toteuttamista ei ole katsottu tarpeelliseksi ohjata tällä maankäyttösopimuksella.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9-kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 perusteella kaupunginhallitus päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 10.12.2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 26.1.2018

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 52

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.09.2017 § 18

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.11.2016

Rakennusvirasto 11.10.2016

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen@hel.fi