Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muuttaminen (nro 12460)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2015-007839
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 606 §

V 10.10.2018, Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muuttaminen (nro 12460)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 12/358 tonttien 59 ja 61 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 16.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12460 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutos koskee Hämeentien ja Kinaporinkaudun risteyksessä sijaitsevaa asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevien asuinkerrostalojen korottamisen. Lisäksi Hämeentie 62 (12/358/59) tontilla piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan kokonaan asumiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 70.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Sulje

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on kaksi pääosin viisikerroksista asuinkerrostaloa, Hämeentie 62 ja 64. Tontit ovat osa Sörnäisten metroasemaan liittyvää Kinaporin korttelia.

Alueen voimassa oleva asemakaava numero 8347 on tullut voimaan 19.3.1982. Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).

Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.5.2017, jolloin lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus ja osallistumissuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.6. - 10.7.2017.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), pelastuslautakunnan, kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot.

HSY totesi lausunnossaan, että alueen vesihuolto on rakennettu valmiiksi, eikä kaavan muutos aiheuta lisärakentamista.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaava-alueella on varmistuttava siitä, että melun osalta minimivaatimustaso täyttyy ja tuuletusikkunan kohdalla on saavutettava vähintään valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset meluvarvot.

Pelastuslautakunnalla ja kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Helen Oy, Helsingin Sähköverkko Oy ja rakennusvirasto ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa asiassa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Tonttien arvonnousu on alle kaupunginhallituksen maankäyttö- ja kehittämiskorvauksesta antaman päätöksen (9.6.2014 § 685) arvonnousun alarajan 1 000 000 euroa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa ja tehdyt muutokset -liitteessä.

Lopuksi

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 16.11.2017

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 9.5.2017 päivättyä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 12/358 tonttien 59 ja 61 nro 12460 asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta, joka sijaitsee Hämeentien ja Kinaporinkadun risteyksessä, Sörnäisten metroaseman läheisyydessä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevien asuinkerrostalojen korottamisen. Lisäksi Hämeentie 62 (12/358/59) tontilla piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan kokonaan asumiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 70.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on kaksi pääosin viisikerroksista asuinkerrostaloa, Hämeentie 62 ja 64. Tontit ovat osa Sörnäisten metroasemaan liittyvää Kinaporin korttelia.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8347 (tullut voimaan 19.3.1982). Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja maankäyttösopimusneuvotteluiden kautta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 9.6.–10.7.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.5.2017 ja lautakunta päätti 9.5.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat melun riittävään huomioimiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
  • pelastuslautakunta
  • ympäristönsuojeluyksikkö/ympäristökeskus

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo, rakennusvirasto (nyk. kaupunkitila ja maisemapalvelu).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Hakijoita, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla ja puhelimitse.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 53

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12460 pohjakartan kaupunginosassa 12 Alppiharju. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12460
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 38/2015
Pohjakartta valmistunut: 16.3.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 8

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Alppiharjun (12.ko) asemakaavan muutoksesta, nro 12460, Hämeentie 62 ja 64:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano@hel.fi

Kaupunginmuseo 9.6.2017

Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisten asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Rakennusten korottamista perustellaan alueen kaupunkikuvan eheyttämisellä ja parantamisella sekä Hämeentien ja Mäkelänkadun talojen yhtenäisemmällä mittakaavalla.

Kaupunginmuseo on lausunut yllämainitun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 17.12.2015. Museo huomautti, että yksityiskohtaisten määräysten antaminen asemakaavassa, tässä tapauksessa mm. jyrkän kattokulman määrittäminen (kattokulman tulee olla noin 70 astetta) viitesuunnitelman mukaan, saattaa muodostua ongelmalliseksi, jos asemakaava ei toteudu lähivuosina.

Kaupunginmuseo on tutustunut 9.5.2017 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

Lisätiedot

Sanna Granbacka, puhelin:

sanna.granbacka@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 228

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

  • asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 358 tontteja 59 ja 61.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko
  • että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
  • valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.
  • kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies
Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka@hel.fi

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander@hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta (HKL) lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1226-00/15. Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.

Suunnittelualueen reunalla Hämeentiellä sijaitsee raitiotie.

HKLn kantana on, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitiotietä, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovaunuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieliikenteen tarvitsemaa ratasähköistystä varten tulee huomioida ripustusten vaatima tila ja kiinnitysratkaisut kiinteistössä.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 18.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnosmateriaalista 1226-00/15. Muutosalue sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa Hämeentien ja Kinaporinkadun kulmassa, osoitteessa Hämeentie 62 ja 64.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella sekä Hämeentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai luonnosmateriaalista.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindèn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi