Jätkäsaari/Atlantinkatu, ratasuunnitelman tekeminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-001635
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 170 §

Katujen suunnittelupalveluiden hankintaa koskevan puitesopimuksen optiokauden käyttäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan katujen suunnittelupalveluista tehdyn puitesopimuksen optiokaudella 1.1.2019 – 31.12.2019 (toinen optiokausi) esityslistassa määritellyiltä toimittajilta suunnittelupalveluita yhteensä enintään 500.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Katusuunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa katusuunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1, Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu

Ramboll Finland Oy
Sito Oy (nyk. Sitowise Oy)
Finnmap Infra Oy
Pöyry Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
WSP Finland Oy
Destia Oy

Tehtävä 2, Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot
Formacad Oy
Destia Oy
Finnmap Infra Oy
KON-INS Oy
WSP Finland Oy
Pöyry Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tehtävä 5, Melu-, tärinä- ja runkomeluselvityksien laadinta

Akukon Oy
Sito Oy (nyk. Sitowise Oy)
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
WSP Finland Oy
Ramboll Finland Oy

Sulje

Katusuunnitelmia tilataan optiokaudelle 1.1. – 31.12.2019 Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (16.10.2015) perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska kilpailutettuja konsultteja hyödynnetään kaupunkiorganisaatioiden välisissä yhteisissä työmaissa, mikä yksinkertaistaa suunnittelun hankintaa. Suunnittelulle on edelleen tarvetta HKL:n nykyisissä sekä tulevissa projekteissa. HKL:n asiantuntijoiden mukaan kilpailutetut hinnat ovat markkinatasoisia ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kyseisiä tehtäviä ilman kaupunkiorganisaatioiden välistä yhteistyötä saavutettavien volyymietujen vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:
Johtokunnan päätös 36 §, 18.2.2016: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan katujen suunnittelua yhteensä enintään 1.600.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017. Sopimuskaudella hankintojen toteuma oli 797.917,75 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 65 §, 21.12.2017: Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana katujen suunnittelua puitejärjestelynä optiokaudelle 1.1.2018 – 31.12.2018 yhteensä enintään 400.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Optiokaudella hankintojen toteuma oli 280.235,50 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen katujen suunnittelua on tilattu puitesopimuksen ehdoin sopimuskaudella ja optiokausilla yhteensä enintään 1.578.153,25 eurolla (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 27.04.2018 § 70

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Herttoniemen metroaseman työnaikaiset liikenteelliset simuloinnit ja toimivuustarkastelut sekä liikennejärjestelyn suunnittelutehtävät WSP Finland Oy:n tarjouksen 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 69.270,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

WSP Finland Oy on ollut Hertsin ja Hertan liikennesuunnitteluissa mukana alusta saakka, ja nimetty projektipäällikkö on ollut myös mukana Herttoniemen metroaseman liikennejärjestelyjä ja pysäköintivaihtoehtoja suunnittelemassa.

Hankinta tehdään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan sekä WSP Finland Oy:n välisen Katujen suunnittelun puitesopimuksen 2016 – 2017 optiokauden 2018 / tehtävä 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu mukaisesti.

HKL:n toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen puitesopimuksen optiokauden käytöstä HKL:n osalta (toimitusjohtajan päätös 65 §, 21.12.2017).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, §29, mom 6: ”hankintasopimus tehdään 26§:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella.”

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.12.2017 § 65

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana katujen suunnittelua puitejärjestelynä optiokaudelle 1.1.2018 – 31.12.2018 yhteensä enintään 400.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Katusuunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa katusuunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1, Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu

Ramboll Finland Oy
Sito Oy
Finnmap Infra Oy
Pöyry Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
WSP Finland Oy
Destia Oy

Tehtävä 2, Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot

Formacad Oy
Destia Oy
Finnmap Infra Oy
KON-INS Oy
WSP Finland Oy
Pöyry Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tehtävä 5, Melu-, tärinä- ja runkomeluselvityksien laadinta

Akukon Oy
Sito Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
WSP Finland Oy
Ramboll Finland Oy

Päätöksen perustelut

Katusuunnitelmia tilataan optiokaudelle 1.1. – 31.12.2018 Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (16.10.2015) perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Optiokauden hyödyntäminen on perusteltua, koska kilpailutettuja konsultteja hyödynnetään kaupunkiorganisaatioiden välisissä yhteisissä työmaissa, mikä yksinkertaistaa suunnittelun hankintaa. Suunnittelulle on edelleen tarvetta HKL:n nykyisissä ja tulevissa projekteissa. HKL:n asiantuntijoiden mukaan kilpailutetut hinnat ovat markkinatasoisia ja siten hyväksyttävällä tasolla. HKL:n ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa kyseisiä tehtäviä ilman kaupunkiorganisaatioiden välistä yhteistyötä saavutettavien volyymietujen vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:
Johtokunnan päätös 36 §, 18.2.2016: Katujen suunnittelun puitejärjestely sopimuskaudelle 1.1.2016 – 31.12.2017 yhteensä 1.600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 16.06.2016 § 77

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Mannerheimintien raitiotien korotussuunnitelmien lisätyön WSP Finland Oy:ltä yhteensä enintään 34.995,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työt tilataan puitesopimuksen, HKL:n katujen suunnittelun puitesopimus 2016 – 2017, tehtävä 1 Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu mukaisin ehdoin (johtokunnan päätös 36 §, 18.2.2016).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Lisätiedot

Topias Pihlava, projektipäällikkö, puhelin: 310 35471

topias.pihlava@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 36

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan katujen suunnittelua yhteensä enintään 1.600.000,00 euron (alv 0 %) arvosta ajalla 1.1.2016 – 31.12.2017.

Katusuunnitelmia tilataan yllä mainittuna aikana Helsingin kaupungin rakennusviraston hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun (16.10.2015) perusteella, puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Katusuunnittelu tilataan sopimuskauden aikana halvin hinta huomioon ottaen toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. Suuremmissa katusuunnittelutöissä käytetään minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Puitejärjestelyyn on valittu edellä mainittujen arviointiperusteiden mukaisesti alla olevat toimittajat eri osakokonaisuuksille.

Tehtävä 1, Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu

Ramboll Finland Oy
Sito Oy
Finnmap Infra Oy
Pöyry Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
WSP Finland Oy
Destia Oy

Tehtävä 2, Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot

Formacad Oy
Destia Oy
Finnmap Infra Oy
KON-INS Oy
WSP Finland Oy
Pöyry Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tehtävä 5, Melu-, tärinä- ja runkomeluselvityksien laadinta

Akukon Oy
Sito Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
WSP Finland Oy
Ramboll Finland Oy

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Juha Saarikoski, hankepäällikkö, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jan Koskenmäki, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 35399

jan.koskenmaki@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi