HKL, Hastus -lisenssien jakaminen sekä Hastus -ohjelmiston 2017 päivityksen hankinta

HEL 2016-002881
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 166 §

Hastus-ohjelman ylläpidon tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Giro Inc:ltä Hastus-ohjelman ylläpidon vuodelle 2022 yhteensä enintään 55.902,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:llä on toistaiseksi voimassa oleva tuki- ja ylläpitosopimus Giro Inc:n kanssa, jonka mukaisesti Giro Inc laskuttaa HKL:ltä vuosittaisen ylläpitomaksun. Lisenssien hinnoittelu perustuu sopimuksen mukaiseen hinnastoon, jossa on huomioitu pitkä asiakassuhde. Vuoden 2022 Hastus-lisenssien ylläpidon hinta on 55.902,00 euroa (alv 0 %).

Hastus on liikenteen suunnitteluohjelmisto, jota käyttävät sekä liikenteen tuottaja HKL että liikenteen tilaaja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL). HKL tuottaa Hastus-ohjelmalla tilattavan liikenteen ajosarjat HSL:ltä saadun tietoaineiston perusteella. Kuljettajien ja kaluston päivittäinen sijoittaminen ajosarjoihin sekä poikkeusten käsittely liikenteen päivittäistuotannossa tehdään toisella ohjelmistolla.

Ylläpidon tilaaminen on edellytys ajosarjojen tietokoneavusteiselle laatimiselle ja sitä kautta liikennetuotannon jatkamiselle taloudellisesti. Ajosarjojen laatiminen manuaalisesti ei ole mahdollista nykyisellä henkilöstömäärällä, eikä se olisi tarkoituksenmukaista henkilöstömäärää lisäämällä. Giro Inc. omistaa ohjelmiston oikeudet ja on ainoa toimittaja Hastus-ohjelman ylläpidolle. Ohjelmiston vaihtaminen aiheuttaisi merkittävästi suuremmat kulut kuin nykyisen ohjelmiston käytön jatkaminen.

Tämän päätöksen jälkeen Hastus-ohjelman ylläpidon ja ohjelman päivitysten kustannukset HKL:lle vuodesta 2003 alkaen ovat yhteensä enintään 1.715.246,36 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 89

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Giro Inc:ltä Hastus-ohjelman ylläpidon vuodelle 2021 ja lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n korottamaan aiempaa hankintapäätöstä (toimitusjohtajan päätös 44 §, 9.3.2016) yhteensä enintään 84.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi
Lisätiedot

Kalle Muilu, tekninen, liikennemestari, puhelin: 310 79581

kalle.muilu@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.03.2016 § 44

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Hastus-lisenssien jakamisen Giro Inc:ltä tarjouksen 26.2.2016 mukaisesti yhteensä enintään 42.538,00 euron arvonlisäverottomaan yhteishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Giro Inc:ltä Hastus-ohjelmiston version 2017 lisenssit, päivityksen ja ylläpidon ajalle 2017 – 2020 saman tarjouksen mukaisesti niin, että lisenssien hinta on 89.180,00 euroa alv 0 %, päivityksen hinta 101.250,00 euroa alv 0 % ja ylläpidon hinta yllä mainitulle ajanjaksolle on 160.164,00 euroa alv 0 %.

Hastus-lisenssien jakamisen sekä Hastus-ohjelmiston 2017 päivityksen hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 393.132,00 euroa.

Päätöksen perustelut

HKL on käyttänyt Hastus-ohjelmaa liikenteen tuottamisen suunnitteluun yhteistyössä Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa. Käytössä olleiden ohjelmistolisenssien omistaja on HKL ja lisenssien hinnoittelu on perustunut julkisyhteisöjen hinnastoon. HKL on tuottanut molemmille osapuolille yhteiskäytön käyttöpalvelut, josta Helsingin Bussiliikenne Oy on maksanut HKL:lle käyvän korvauksen.

Koiviston Auto Oy -konserniin kuuluva Viikin linja Oy on ostanut Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan. Siirtymäkauden tietoteknisten palvelujen tuottamiseksi HKL ja Viikin linja Oy ovat 14.12.2015 tehneet IT-palvelusopimuksen, jonka mukaisesti HKL:n Helsingin Bussiliikenne Oy:lle tuottamat tietotekniset palvelut, kuten Hastus-ohjelman yhteiskäyttö, jatkuvat entisin ehdoin yhteisesti sovitun siirtymäkauden, jonka jälkeen Viikin linja Oy tuottaa tai hankkii tarvitsemansa tietotekniset palvelut itse.

Koska Helsingin Bussiliikenne Oy:n uusi omistaja ei kuulu kaupunkikonserniin, niin Tietotekniikka-alan yleisten käytäntöjen ja ohjelmiston lisenssiehtojen mukaisesti ohjelmiston valmistaja ei jatkossa hyväksy ohjelmiston yhteiskäyttöä, vaan lisenssit on joko jaettava tai jommankumman käyttäjäosapuolen on luovuttava ohjelmiston käytöstä. Sekä HKL että Viikin linja Oy haluavat jatkaa Hastus-ohjelman käyttöä, joten ohjelmistolisenssit on jaettava. Kustannukset jaetaan HKL:n ja Viikin linja Oy:n keskinäisen sopimuksen mukaisesti samassa suhteessa, missä HKL ja Helsingin Bussiliikenne Oy ovat yhteiskäytön kuluja aiemmin maksaneet.

Lisäksi HKL hankkii Hastus-ohjelmasta uuden version (versio 2017), jonka suunnittelutoiminnot ovat nyt käytössä olevaa versiota kehittyneemmät.

Erityisalojen hankintalaki (30.3.2007/349) 29 § mom. 3: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Tero Hagberg, liikennetuotantopäällikkö, puhelin: 09 310 34774

tero.hagberg@hel.fi

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 09 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi