Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-003580
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 494 §

V 29.8.2018, Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) puisto-, katu-, suojaviher- ja rautatiealueita (muodostuu uusi kortteli 28044) koskevan asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12440 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutos koskee katu-, viher- ja varikkoalueita, jotka sijaitsevat Oulunkylän Veräjämäessä pääradan kaakkoispuolella. Kaavaratkaisu ja sen yhteydessä laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 6630) mahdollistavat Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja poikittaista joukkoliikennettä parantavan pikaraitiolinjan, Raide-Jokerin, toteuttamisen.

Maaherrantien mutkan ja pääradan väliselle alueelle kaavaratkaisu mahdollistaa 10 150 k-m2 uutta asuntokerrosalaa. Asukasmäärän lisäys on noin 250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja lisää asukkaiden määrää erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pyöräilyyn tarkoitettujen baanojen rakentaminen parantaa pyöräilyn olosuhteita. Baana tulee osittain kulkemaan valtion omistamalla rautatiealueella, josta tehdään liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välinen käyttöoikeussopimus. Raide-Jokerin rakentuessa henkilöautoliikenne Veräjälaaksoon ohjataan Kirkkoherrantien ja Jokiniementien kautta.

Sulje

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen sekä edesauttaa kaupungin strategisten, joukkoliikenteen parantamiseen ja täydennysrakentamisen edistämiseen liittyvien tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Kaavaratkaisu poikkeaa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta siten, että uusi asuinkerrostalojen kortteli on suunniteltu yleiskaavan osoittamalle liikennealueelle. Valtio on luopunut alueesta, jolla ei enää ole rautatieliikenteeseen liittyvää roolia. Tältä osin yleiskaava 2002 on ilmeisen vanhentunut (MRL 42 §, 4. mom.).

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1953 – 2000), joissa alue on merkitty katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueeksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue on pääosin katu- ja varikkoaluetta. Alueen ainoat rakennukset ovat kaksi huonokuntoista, nykyisellä varikkoalueella sijaitsevaa hallirakennusta. Suunnittelualueen länsipäässä on Larin Kyöstin tien ja Oulunkyläntien välinen puistoalue, joka periytyy 1800-luvun loppupuolelta Oulunkylän kylmävesikylpylaitoksen ja pensionaatin ajoilta.

Maaherrantie on suunniteltu ja rakennettu 2000-luvulla busseilla liikennöitävää Jokeri-linjaa varten. Veräjä-kadusta itään Maaherrantie on varattu joukkoliikenteelle.

Suunnittelualueen itäpään varikkoalue ei enää palvele pääradan kunnossapitoa, joten valtio on myynyt määräalan yksityiselle rakennuttajataholle. Yksityisomistukseen siirtyneellä määräalalla sijaitsee myös yleisessä käytössä olevia jalankulku- ja pyöräteitä.

Kustannukset

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 esitettyjen, raitiotieyhteyden toteuttamiseen liittyvien kustannusten lisäksi kaupungille arvioidaan aiheutuvan noin 200 000 euroa kustannuksia ilman arvonlisäveroa korttelin 28044 toteuttamiseen liittyvistä katu- ja puistoalueiden muutoksista. Kustannusarvio ei sisällä Maexmontaninpuiston kunnostamista eikä korttelin 28044 alueella sijaitsevan tietoliikennekaapelin johtosiirtoa.

Korttelin 28044 rakentamisesta on arvioitu aiheutuvan kustannuksia ilman arvonlisäveroa sähköverkon osalta Helen Sähköverkko Oy:lle 150 000 euroa, kaukolämmön osalta Helen Oy:lle 100 000 euroa ja vesihuollon osalta HSY:lle 250 000 euroa. Näistä kustannuksista vastaavat verkonhaltijat.

Asemakaavamuutoksesta koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Kaupungille maksettavista maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen koillisosassa sijaitseva nykyinen varikkoalue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty yksityisen maanomistajan ja kaupungin aloitteesta. Korttelista 28044 laadittua viitesuunnitelmaa on kehitetty yhteistyössä maanomistajan konsulttien ja kaupungin edustajien kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.4 - 8.5.2017. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY), Liikennevirastolta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL), kaupunginmuseolta, kiinteistölautakunnalta, pelastuslautakunnalta, rakennusvalvontalautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta.

HSL toteaa lausunnossaan, että täydennysrakentaminen on perusteltua joukkoliikenteen korkean palvelutason vuoksi. Maaherrantien varaaminen joukkoliikenteelle on hyvä asia. Pyöräilyn pääreitit tulee suunnitella ja rakentaa korkealaatuisiksi, turvallisiksi ja nopeiksi.

HSY ilmoittaa asemakaavan muutoksen edellyttävän jätevesiviemärin ja vesijohdon rakentamista noin 200 metrin matkalle. Lisäksi kaavamuutos edellyttää hulevesiviemärin siirtoa noin 900 metrin matkalta.

Liikennevirasto ilmoittaa, että Pasila-Kerava -rataosalla tulee pitkällä tähtäimellä varautua kahteen lisäraiteeseen, jotka sijoittuvat nykyisen radan molemmille puolille. Mikäli lisäraide radan itäpuolelle toteutuu, kaavassa osoitettu rautatiealue jää yksinomaan radanpitäjän käyttöön eikä alueella voi sijaita muita kuin rataan liittyviä rakenteita. Pyöräilybaana ei voi sijoittua rautatiealueelle lisäraidevarauksen kohdalle ilman Liikenneviraston hyväksymää suunnitelmaan ja baanaa koskevaa sopimusta. Lisäksi edellytetään, että otetaan huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat ja kiinnitetään erityistä huomiota haittojen ennaltaehkäisyyn.

Uudenmaan ELY -keskus katsoo, että kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot ylittyvät rakennusten julkisivulla. Runkomelu- ja tärinämittaustulokset osoittavat, että raideliikenteen aiheuttamat tärinä- ja runkomeluhaitat ovat tarkastelualueella merkittäviä ja ne muodostavat selvityksen mukaan riskin alueen asuinrakentamiselle. Otettaessa huomioon korttelin 28044 sijainti pääradan ja tulevan Raide-Jokerin liikennemelun vaikutusalueella, liikenteen meluselvitykset, runkomelu- ja tärinäselvitykset, ei asemakaava täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimuksia elinympäristön viihtyisyyden osalta.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön kulku. Pikaraitiotie aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnittelussa.

Pelastuslautakunta ilmoitti, että uudisrakennusten yhteyteen sijoittuvan pelastustien tulisi olla läpiajettava. Onnettomuustilanteessa rakennuksia tulisi päästä lähestymään kahdesta eri suunnasta.

Rakennusvalvontavirasto totesi lausunnossaan, että uuden kapean asuinkorttelin sijoittuminen kahden melulähteen väliin tekee suunnittelusta erityisen haastavaa.

Kiinteistölautakunta toteaa, että tontti nro 280441/1 on yksityisomistuksessa ja voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu rata-alueeksi (LR). Kyseisen kerrostalotontin esitetty rakennusoikeus tarkoittaa maanomistajan kannalta merkittävää arvonnousua. Kaupungin tulee käydä maanomistajan kanssa maankäyttösopimusneuvottelut ennen kaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä.

Yleisten töiden lautakunta totesi, että suunnittelualueen länsipäähän muodostuu nykyistä eheämpi puistoalue.

Ympäristölautakunta pitää AK-korttelialueen 28044 meluhaittojen torjumista poikkeuksellisen haastavana, koska rakennukset sijaitsevat aivan pääradan vieressä ja Raide-Jokerin linjan välittömässä läheisyydessä. Raideliikenteen aiheuttamat tärinä- ja runkomeluhaitat ovat merkittäviä.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja yksityistä maanomistajaa, jonka etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Lopuksi

Kaavaa laadittaessa on tunnistettu asuinkorttelin 28044 sijoittuminen
liikenteen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden osalta haastavalle paikalle.
Tämän vuoksi kokeneet akustiikkasuunnittelijat ovat korttelin suunnitteluun liittyen laatineet liikennemeluselvityksen sekä runkomelu- ja tärinäselvityksen (liite 2. asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen liite 4., korttelia 28044 koskevia suunnitelmia ja selvityksiä). Näihin selvityksiin perustuen kaavassa on annettu monipuoliset ja riittävät määräykset, joilla luodaan edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.

Maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin on sovittu maankäyttösopimuksessa.

Asemakaavaan sisältyy liikennesuunnitelma (liite 4).

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 10.10.2017 § 143

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 28.2.2017 päivätyn ja 10.10.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) puisto-, katu-, suojaviher- ja rautatiealueita (muodostuu uusi kortteli 28044).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom@hel.fi

Heidi Hellgren-Suomalainen, Liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

heidi.hellgrensuomalainen@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.08.2017 § 8

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12440 pohjakartan kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12440
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 46/16
Pohjakartta valmistunut: 03.11.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyrö@hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 9.5.2017

Maaherrantien ympäristö, uusi asuinkortteli 28044

Uuden kapean asuinkorttelin sijoittuminen kahden melulähteen, pääradan ja raidejokerin väliin tekee suunnittelusta erittäin haastavan.

Kommentteja muutamaan kohtaan:

Asemakaavamerkinnät

Ehdotetaan poistettavaksi kokonaan merkintä: ”Autohalliin ja pihakanteen toteutettava maanvarainen alue, jolle tulee istuttaa suuria puita. Alueen sijainti on likimääräinen”. Perusteluna on se, että pihakannen alle toteutettava pysäköinti ja pihan pelastusreitit tekevät maanvaraisten suurien puiden istuttamisen epärealistiseksi.

Ehdotetaan täsmennettäväksi ah-merkinnän viimeistä sanaa muotoon: ”Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen autohallin asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Autohallin poistoilmaa ei saa johtaa pihalle”.

Melu, asumisterveys ja maaperä

Ehdotetaan poistettavaksi lausetta ”Asuntojen oleskeluparvekkeet on lasitettava liikennemelun torjumiseksi ja tarvittaessa korvattava viherhuoneilla.” Perusteluna on se, että kaavassa on esitetty ääneneristysvaatimukset, joihin ratkaisut tulee etsiä suunnittelun kautta. Esimerkiksi kaikkiin pihan puolen parvekkeisiin ei välttämättä tarvita lasituksia ääneneristysvaatimusten perusteella.

Ehdotetaan lisättäväksi lause kohdan ”Julkisivurakenteiden ja rakenneosien ääneneristysmitoitukseen ja asuntojen lämpöolosuhteisiin tulee kiinnittää eritystä huomiota” loppuun: Huoneistojen ylilämpenemisen estäminen tulee suunnitella toteutettavaksi pääosin ulkoisilla varjostavilla rakenteilla.

Lisätiedot

Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti, puhelin: 310 26421

pirjo.pekkarinen-kanerva@hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.5.2017

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Oulunkylän Veräjämäen Maaherrantien ympäristöä koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Esillä oleva asemakaavan muutosehdotus koskee katu-, viher- ja varikkoalueita, joka sijaitsevat Oulunkylän Veräjämäessä pääradan kaakkoispuolella. Kaupunginmuseo antoi lausuntonsa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 20.5.2016. Tämän jälkeen suunnittelualuetta on supistettu jättämällä pois Larin Kyöstin tie 4 ja 6 ja niiden välinen yleinen pysäköintialue sekä Larin Kyöstin tie 8 tontti. Asemakaavan muutosehdotuksen alueeseen kuuluvat nyt Oulunkylän Seurahuoneen edustan puistoalue ja siihen liittyvä päärataan ulottuva suojaviheralue, jolla nykyisellään kulkee Maaherrantien lounaispää. Lisäksi alueeseen kuuluu radan varressa kulkeva Maaherrantien osuus sekä Maaherrantien ja pääradan väliin jäävä kaistale rautatieliikenteen aluetta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on linjata pikaraitiolinja eli Raide-Jokeri kulkemaan Maaherrantiellä ja muuttaa Maaherrantie kokonaan joukkoliikennekaduksi. Myös Maaherrantien ja pääradan välissä sijaitseva liikennealue on tarkoitus muuttaa asuntotontiksi. Raide-Jokerin hankesuunnitelman mukaan Raide-Jokerin reitti tulisi kulkemaan pääosin runkobussilinjan 550 reittiä, eli edelleen Maaherrantietä pitkin. Myös Maaherrantien linjausta suunnitellaan hieman muutettavaksi. Lisäksi suunnittelualueelle on tarkoitus mahdollistaa baanaverkoston toteuttaminen pääradan varteen ja Viikin suuntaan. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tärkeä tavoite on Oulunkylän Seurahuoneen edustan suunnittelu aluetta kokoavaksi rakennetuksi puistoksi. Itse Seurahuoneen rakennuksen tonttia ei kuitenkaan ole sisällytetty kaavahankkeeseen ja suunnittelualueeseen.

Osallistumis- ja arviontisuunnitelmavaiheessa kaupunginmuseo piti Maaherrantien ympäristön asemakaavan muutokselle asetettuja tavoitteita mahdollisina. Kaava-alueelle suunnitellun uudisrakentamisen osalta kaupunginmuseo piti tärkeänä, että mittakaavassa ja sijoittelussa tulee ottaa huomioon lähiympäristö ja sen olemassa oleva ja säilyvä rakennuskanta. Lisäksi kaupunginmuseo korosti, että suunnittelualueen katualueiden ja reittiverkostojen sekä rakentamiselle osoitettujen alueiden laajetessa uusilla kaavamääräyksillä tulee myös tukea ja varmistaa Oulunkylälle ominaisen vehreyden säilyminen. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä olevassa kaavaehdotuksessa on edellä mainitut seikat riittävällä tavalla otettu huomioon mm. rakennusten kerrosluvuissa ja istutusmääräyksissä. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta koettiin tärkeimmäksi seikaksi Seurahuoneen edustan ja sen lähiympäristön suunnittelu. Kaupunginmuseo katsoi, että aluetta tulee arvioida osana Veräjämäen huvilayhdyskunnan kulttuurihistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta ja tämän tulee myös ohjata suunnittelua. Kaupunginmuseo esitti, että Seurahuoneen edustan puistoalueen vaiheet selvitetään ja selvityksen pohjalta saataisiin asemakaavalliset reunaehdot puistoalueen ilmeen ja laajuuden suunnittelulle ja toteutukselle.

Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteenä on nyt kaavatyön kuluessa laadittu Oulunkylän Seurahuoneen ympäristöhistoriallinen selvitys 2017, laatijana kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ympäristötoimisto maisema-arkkitehti Niina Strengell. Kyseisestä selvityksestä käy ilmi, että tietoja Oulunkylän Pensionaattiin liittyneestä puistoalueesta on löydettävissä hyvin niukasti. Ne perustuvat yhteen valokuvaan puutarhan kukoistuskaudelta, muutaman lehtijutun kuvailuihin pensionaatin ympäristöstä ja kiinteistön myynti-ilmoituksessa eriteltyihin piirteisiin. Varsinaisia suunnitelmia ei löydy. Puistoalueen kukoistuskausi oli lyhyt ja ainakin pensionaatin edustan puistosommitelmat ja –istutukset menetettiin ja muokattiin pelloiksi jo ennen 1920-lukua. Alkuperäisestä Oulunkylän Pensionaatista on säilynyt lähinnä päärakennus eli Seurahuone ja sen edustan avoin viheralue myöhempien vuosikymmenten aihein ja sommitelmin.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa kaava-alueen Oulunkyläntien, Larin Kyöstin tien, korttelin 28004 ja rata-alueen väliin jäävä alue on kokonaisuudessaan määritelty puistoksi VP, jossa kulkee joukkoliikenteelle varattu, nurmipintaisena toteutettava alueen osa jl. Lisäksi määrätään, että Maexmontaninpuistoon sijoitettavat muuntamot ja muut laitetilat tulee saumattomasti sovittaa puistoalueeseen esim. pengertämällä rinteeseen. Muita määräyksiä ei puistoa ja sen käsittelyä tai siinä käytettäviä materiaaleja koskien ole annettu. Ympäristöhistoriallisen selvityksen perusteella voidaan todeta, ettei alkuperäisten suunnitelmien puutteen ja ympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi tulevaa Maexmontaninpuistoa voida lähteä palauttamaan Oulunkylän Pensionaatin aikaiseen asuun. Tämän kaltaisia määräyksiä ei puistolle siten voida edellyttää. Kaupunginmuseo kuitenkin korostaa, että Seurahuoneen edustan puistoalueen tulee tulevaisuudessakin säilyä vehreänä vyöhykkeenä, mikä tulee varmistaa jatkosuunnittelussa. Kaavaselostuksen mukaan puiston jatkosuunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös alueen mielenkiintoinen historia. Kaupunginmuseo pitää tätä lähtökohtaa suunnittelulle kannatettavana. Alueen menneisyyteen viittaa myös puistolle esitetty nimi Maexmontaninpuisto, mitä kaupunginmuseo pitää kunnianosoituksena Oulunkylän Pensionaatin varsinaiselle perustajalle ja kukoistusajan emännälle Joanna Charlotta Maexmontan-Kniefille.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Oulunkylän Veräjämäen Maaherrantientien ympäristön asemakaavan muutosehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.5.2016

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen@hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 47

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotuksesta nro 12440:

Uudisrakennusten yhteyteen sijoittuva pelastustie tulisi olla läpiajettava.

Asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä olevan pelastuskaavion mukaan useaa rakennusta palveleva pelastustie olisi ns. "umpiperä". Tällaisessa ratkaisussa yksikin väärin pysäköity ajoneuvo tai väärään paikkaan aurattu lumikasa voivat estää pelastusajoneuvojen pääsyn mahdolliseen onnettomuuskohteeseen. Lisäksi onnettomuustilanteen aikainen pelastusajoneuvojen (erityisesti nostolava-auton) sijoittuminen pelastustielle vaikeutuu huomattavasti mikäli rakennuksia ei päästä lähestymään kahdesta eri suunnasta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo@hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 151

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset pikaraitiotien eli Raide-Jokerin rakentamiselle Maaherrantielle. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokerin turvallinen, nopea ja häiriötön liikennöinti muuttamalla Maaherrantie kokonaan joukkoliikennekaduksi.

Suunnittelualueen länsipäähän muodostuu nykyistä eheämpi puistoalue. Alueen koillisosaan syntyy uuden asuinkerrostalokorttelin lisäksi Jokiniementien jatke, joka varataan jalankululle ja polkupyöräilylle sekä puistoalue.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa esitettyjen kustannusten lisäksi kaupungille arvioidaan aiheutuvan noin 200 000 euroa kustannuksia korttelin 28044 toteuttamiseen liittyvistä katu- ja puistoalueiden muutoksista.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad
Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen@hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 132

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kaava-alueen koillisosaan sijoittuvan asuinkerrostalojen korttelialueen 28044 meluhaittojen torjuminen on poikkeuksellisen haastavaa, koska rakennukset sijaitsevat aivan pääradan vieressä ja Raide-Jokerin linjan välittömässä läheisyydessä, jolloin voimakasta melua tulee kahdesta suunnasta.

Pääradan junaliikenteen melu aiheuttaa radan puoleisille kerrostalojen julkisivuille huomattavan korkean 42–43 dB äänitasoerovaatimuksen. Tämä on saavutettavissa, mutta se vaatii todennäköisesti tavanomaisesta poikkeavia suunnitteluteknisiä ratkaisuja. Kun melutaso meluisimman julkisivun puolella on todella korkea, tulee kaikkien asuntojen avautua myös ns. hiljaisen julkisivun puolelle, eli suuntaan, jossa melutason ohjearvot alittuvat. Tässä kohteessa kaikkiin kerrostaloihin ei kuitenkaan muodostu lainkaan tällaista ns. hiljaista julkisivua useammasta suunnasta tulevasta voimakkaasta melusta johtuen.

Melutilanne on heikko asuinkerrostalojen korttelialueella ja ympäristölautakunnan mielestä etenkin läntisimmän kerrostalon soveltuvuus asumiseen on huono. Vaikka kaupunkirakennetta tiivistetään, on paikkoja ja tontteja, joilla hyvän ääniympäristön saavuttaminen ei ole mahdollista hyvilläkään suunnitteluratkaisuilla.

Kaavamääräyksellä yhtenäisistä melua torjuvista parvekevyöhykkeistä pyritään varmistamaan mahdollisimman hiljainen julkisivu ja parveke kaikkiin kerrostaloihin. Määräystä on syytä täsmentää siten, että oleskeluparvekkeilla tulee saavuttaa melutason ohjearvotaso 55 dB.

Raideliikenteen aiheuttamat tärinä- ja runkomeluhaitat ovat myös merkittäviä asuinkerrostalojen korttelialueella. Tärinä- ja runkomeluhaitat on mahdollista hallita teknisin ratkaisuin, vaikka kortteli onkin hyvin haastava myös näiden haittojen torjunnan kannalta.

Kohteen jatkosuunnittelussa ei tule tinkiä asuinympäristön melun-, tärinän- tai runkoäänentorjuntavaatimuksista, vaikka toteutus vaatisi erityisratkaisuja. Myös asuntoihin muodostuviin lämpöolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota kaavamääräyksen mukaisesti.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HKL lausuu seuraavaa:

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee myös taata esteetön kulku. Liikennöintiolosuhteet tulee tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajoneuvoliikenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. määritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkiratkaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnittelussa.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 8.3.2017

Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi@hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.04.2017 § 168

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Veräjämäen ja Maaherrantien ympäristöä koskevasta asemakaavamuutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Asemakaavaehdotus luo edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle ja alueen kevyen liikenteen verkoston toimivuudelle.

Asemakaavaehdotuksessa esitetty tontti nro 28044-1 on yksityisomistuksessa ja voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu rata-alueeksi (LR). Kyseisen toteuttamisedellytyksiltään haastavan kerrostalotontin esitetty rakennusoikeus 8 800 k-m² tarkoittaa maanomistajan kannalta merkittävää arvonnousua, minkä takia kaupungin on käytävä maanomistajan kanssa maankäyttösopimusneuvottelut ennen asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyä.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot

Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 108

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

  • asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) puisto-, katu-, suojaviher- ja rautatiealueita (muodostuu uusi kortteli 28044).
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko
  • että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
  • valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
  • kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom@hel.fi

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 08.02.2017 § 8

Nimistötoimikunta käsitteli Oulunkylän kaupunginosassa Veräjämäen osa-alueella sijaitsevan, virallisesti nimeämättömän viheralueen nimeämistä. Rakennusvirasto on tähän asti käyttänyt puistosta epävirallista nimeä Kestipuisto. Valmisteilla olevassa asemakaavassa osa puistosta jää kaavamuutoksen ulkopuolelle.

Nimistötoimikunta päätti esittää puistolle nimeä

Kestipuisto–Gästparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Kestikujan mukaan.

Kestikuja on nimetty lähellä sijaitsevan Oulunkylän Seurahuoneen innoittamana.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 14.12.2016

Maaherrantien suunnittelualue sijaitsee pääosin Maaherrantien suuntaisella savikon reuna-alueella. Savea on Oulunkyläntien ylittävän ratasillan kohdalla enimmillään noin 8 m ja nykyisen varikkoalueen kohdalla koillisessa noin 4 m. Muualla saven paksuus vaihtelee noin rajoissa 0…3 m. Suunnittelualueella ei ole mitattu pohjavedenpintaa, mutta lähialueella pohjaveden painetaso on vaihdellut noin rajoissa 0,5…2 m syvyydellä maanpinnasta. Suunnittelualueen lounaisosassa sijaitsee Larin Kyöstin tie-Pikkukoski -viemäritunneli, ja pohjoisosassa Pitkäkoski-Vanhakaupunki -raakavesitunneli.

Alueella tehtävissä maarakennustöissä tulee ottaa huomioon radan ja ratapenkereen läheisyys. Ratapenkereen vierellä tehtävissä kaivutöissä (kellarit) tulee ottaa huomioon ratapenkereen perustamistapa ja stabiliteetti. Junaradan mahdollisesti aiheuttamat tärinävaikutukset suunniteltuihin asuinrakennuksiin tulee arvioida, ja ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 6.5.2016

Lisätiedot

Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen@hel.fi

Suomenkielinen työväenopisto Asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto 5.12.2016

Suomenkielisellä työväenopistolla ei ole erityistä lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1238-01/16. Työväenopistolla on toimipiste Oulunkylässä Kylävanhimmantie 25:ssä, joka palvelee alueen asukkaita yhdessä Maunulatalon kanssa alueella.

Suomenkielinen työväenopisto Asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto 9.5.2016

Lisätiedot

Marko Enberg, asiakaspalvelu ja hallinto-osaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88591

marko.enberg@hel.fi

Rakennusvirasto 1.12.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1238-01/16, Viikin ja Oulunkylän asemakaavan muutoksesta, 12.12.2016 mennessä.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa 6.4.2016 päivätyn aikaisemman osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Raide-Jokeri -pikaraitiotien suunnittelun aikataulusta johtuen suunnittelualue on jaettu pienempiin osiin. Maaherrantien tuleva katualue sekä Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävä nykyinen varikkoalue suunnitellaan nyt erikseen nopeammassa aikataulussa.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1238-1/16

Rakennusvirasto 10.5.2016

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen@hel.fi

Kiinteistövirasto 23.11.2016

Suunnittelualueen pienentäminen on Maaherrantien asemakaava-alueella kannatettava lähtökohta, sillä se tukee periaatetta, jonka mukaan Raide-Jokerin rakentamisaikataulua ei tule vaarantaa tonteille ulottuvilla katualueiden laajennuksilla. Sellaiset Raide-Jokerin mukanaan tuomat katujärjestelyt, jotka vaativat katualueiden leventämistä tonttialueille, olisi ripeästi syytä käsitellä erillisinä täydennysrakentamista edistävinä asemakaavan muutoshankkeina.

Lisätiedot

Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi