Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-004996
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 474 §

Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat aluesuunnittelija Aino Leskinen ja metsäsuunnittelija Markus Holstein. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Meilahden huvila-alue sijaitsee Meilahden kaupunginosassa. Suunnittelualuetta rajaavat idässä Paciuksenkatu, etelässä Humallahti ja Seurasaarensalmi sekä lännessä Saunalahti ja Munkkiniemen silta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 106 hehtaaria, josta 4,8 hehtaaria on katualueita ja 54,8 hehtaaria viheralueita.

Suunnittelualueella asuu noin 300 asukasta. Meilahden huvila-alue on osa Helsingin läntistä vihersormea, Länsipuistoa, ja tärkeä virkistysalue läntisen kantakaupungin asukkaille. Seurasaaren suosion vuoksi ulkoilijoita ja matkailijoita tulee alueelle ulkomaita myöten.

Huvila-alueelle on valmisteilla asemakaavan muutos (ehdotus Kslk 23.3.2018). Huvila-alue on kaavaehdotuksessa pääosin puisto- (VP), virkistys- (VL) sekä lähivirkistys- ja asuinaluetta (VLA/s), jolla luonnonympäristö, huvilakulttuuri, maisemalliset arvot ja pihapiirien arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Lisäksi alueella on palstaviljelyaluetta (RP) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Alueella on asuinrakennusten (A/s), valtion asuin-, edustus- ja hallintorakennusten (YH-v/s), sosiaalitointa- ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten (YS) sekä kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET). Kaavaan sisältyy myös pyöräilyn laatukäytävä baanan ohjeellinen sijainti. Hoito- ja kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaavan valmistelun kanssa.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma antaa suuntaviivat Meilahden huvila-alueen yleisten alueiden kehittämiselle. Päämääränä on yleisten alueiden turvallisuuden, kestävyyden, toimivuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden parantaminen.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelman laati MA-arkkitehdit Oy Helsingin kaupungin ohjaamana. Luonnonhoidon suunnittelun osuudesta vastasi Helsingin kaupunki yhteistyössä konsultin kanssa. Suunnitelmassa korostuu alueen merkittävien luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvojen vaaliminen ja yhteensovittaminen virkistyskäytön kanssa. Toimenpide-esityksissä on otettu huomioon kunnossapidon vaatimukset ja asukastoiveet. Suunnitelmaan on tehty tarkistuksia asukkaiden ja luonnonhoidon työryhmästä saadun palautteen pohjalta.

Suunnitelma

Meilahden huvila-alue on viherrakenteeltaan hyvin monimuotoinen ja pienipiirteinen. Alue vaihtelee avarista kallioista puustoisempiin notkoihin ja rinteisiin, entisiin viljelymaihin, pihoja reunustaviin lehtoihin, rantoihin, vanhoihin huvilapuutarhoihin ja rakennettuihin puistoihin. Kulttuurivaikutteisten biotooppien ja vanhojen huvilapuutarhojen säilyminen edellyttää monin paikoin säännöllisempää hoitoa. Luontoalueet toimivat alueen asukkaiden ja muidenkin ulkoilijoiden virkistysalueina. Pihojen tuntumassa, muilla toiminnallisilla alueilla ja reittien varsilla on luontoarvojen ja maiseman ohella tärkeää huomioida ihmisten turvallisuus ja viihtyvyys. Luontoa hoidetaan hyvin pienipiirteisesti alueen moninaiset arvot huomioon ottaen. Myös hoitamattomia, luonnonmukaisia alueita on runsaasti. Luonnonhoidon toimenpiteet keskittyvät käytetyimmille alueille, pihojen ja puistojen reunamille sekä katujen ja reittien varsille. Olosuhteita merkittävästi muuttavia hakkuita ei tehdä lainkaan, vaan maisemaa, puustoa, puiden taimia, pensaita ja muuta kasvillisuutta ylläpidetään ja kehitetään pienin, varovaisin ja vaiheittaisin toimenpitein.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma noudattaa Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjausta. Suunnitelmassa luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet on otettu huomioon ja luokiteltu uuden hoitoluokituksen mukaisesti suojelualueisiin, arvometsiin ja arvoniittyihin. Niittyjen ja vanhojen huvilapuutarhojen hoidolla pyritään säilyttämään kauniit perinneympäristöt, mahdollistamaan niiden virkistyskäyttö ja turvaamaan niiden eliölajisto. Tavoitteena on monimuotoinen ja monipuolinen luontoympäristö, jossa sekä turvallisuuden että luonnonsuojelun merkitystä korostetaan. Metsien jatkuvuus ja säilyminen turvataan luontaisen uudistumisen avulla, lehtipuustoa ja paikoin hyvin runsasta jalopuustoa kehittäen.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa on esitetty seuraavat investointihankkeet:

  1. Meilahden rantareitin rakentaminen
  2. Maila Talvion puiston peruskorjaus
  3. Meilahden kartanon puiston ja Villa Solhemin puutarhan peruskorjaus
  4. Meilahden arboretumin vesiaiheen kehittäminen

Näiden lisäksi on esitetty pienempiä kunnostustoimenpiteitä ja reitistön kehittämistoimenpiteitä. Ulkoilua ja virkistyskäyttöä ohjaamalla luonnonmonimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet säilyvät liialta kulumiselta.

Rahoitustarve ja suunnitelman kustannukset

Meilahden huvila-alueen hoito-ja kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kokonaisrahoitustarve on noin 3 326 000 euroa.

Kustannukset laskettiin neljälle investointihankkeelle seuraavasti:

  1. Meilahden rantareitti (ei sisällä baanaosuutta) 1 180 000 euroa.
  2. Maila Talvion puisto 450 000 euroa.
  3. Meilahden kartanon puisto ja Villa Solhemin puutarha 915 000 euroa
  4. Meilahden arboretumin vesiaihe 385 000 euroa

Lisäksi muiden investointirahoitustarvetta vaativien toimenpidetarpeiden yhteiskustannukseksi on arvioitu 275 000 euroa ja luonnonhoidon kustannuksiksi 10-vuotiskaudelle 121 000 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Aino Leskinen, aluesuunnittelija, puhelin: 09 310 20825

aino.leskinen@hel.fi

Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 09 310 64829

markus.holstein@hel.fi