Rosina Heikelin puiston asemakaavan muuttaminen (nro 12441)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-005595
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 210 §

Rosina Heikelin puiston asemakaavan muuttaminen (nro 12441)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • hyväksyä 24.4.2018 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12441 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan (Meilahti) puisto- ja katualueita
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee puisto- ja katualuetta, joka sijaitsee Tukholmankadun ja Haartmaninkadun kulmassa. Alue kuuluu Meilahden sairaalan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Museovirasto, RKY2009). Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiolinja 7:n uuden päätepysäkin rakentamisen puiston kaakkoisreunalle. Linja tulee Tukholmankatua pitkin Pasilan suunnasta ja kääntyy päätepysäkille Haartmaninkadun kautta.

Huonokuntoinen puisto kunnostetaan raitiotien ja kadunrakentamisen yhteydessä. Puiston pinta-ala pienenee uusien liikennejärjestelyiden takia. Raitiovaunun kääntösäteiden vaatiman tilan takia uusi raitiovaunupysäkki sijoitetaan osittain korttelin 15529 tontin 7 puolelle ja Haartmaninkadun lounaispuoleisen bussipysäkin katos sekä jalankulku sijoitetaan korttelin 15526 tontille 9. Kyseiset tontit eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta pysäkkien ja jalankulun sijoittamisesta tehdään niiden kanssa erilliset sopimukset. Näillä tonteilla liikennesuunnitelma perustuu voimassaoleviin kaavoihin.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 6807), jonka mukaan raitiovaunupysäkki saadaan sovitettua olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Kaavaratkaisu perustuu liikennesuunnitelmaan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Rosina Heikelin puisto sijaitsee Helsingin suurimman sairaalakeskittymän, Meilahden sairaala-alueen itäpuolella. Puiston kaakkoispuolella on HUSLABin rakennuksia. Tukholmankadun pohjoispuolella on Tukholmanpuisto ja sitä ympäröivä 1940- ja 1950-luvuilla rakennettu Meilahden asuinkerrostaloalue. Alueella on hyvät, kovassa käytössä olevat joukkoliikenneyhteydet, joiden kapasiteettia pyritään asemakaavan muutoksella ja liikennesuunnitelmalla parantamaan.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2010.

Helsingin kaupunki omistaa puisto- ja katualueet. Kaavarajauksen ulkopuolella puiston kaakkoispuolella sijaitseva tontti 15529/7 on Helsingin Yliopistokiinteistöjen omistuksessa. Haartmaninkadun lounaispuoleisen tontin 15529/9 omistaa HUS-kuntayhtymä. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Pysäkkien sijoittelusta kaavarajauksen ulkopuolisille tonteille on neuvoteltu tontinomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti (10/2017):

Katualueet   280 000 euroa  
Viheralueet 350 000 euroa  
Yhteensä 630 000 euroa  

Katualueiden kustannusarvioon sisältyvät Haartmaninkadun katualueen leventäminen sekä raitiotien rakentaminen. Haartmaninkadun kustannuksiin sisältyvät uusi jalkakäytävä ja linja-autopysäkki, joiden arvioidaan maksavan 30 000 euroa. Raitiotien rakentamisen kustannusarvio kaava-alueella on 250 000 euroa. Hinta sisältää radan, pysäkin ja radan sähköistyksen. Rosina Heikelin puiston muutosten arvioidaan maksavan noin 350 000 euroa.

Lisäksi liikennesuunnitelman mukaiset, raitiotien rakentamisen mahdollistavat muutokset Haartmaninkadulla kaava-alueen ulkopuolella maksavat arviolta 1,3 milj. euroa, mistä raitiotien osuus on noin 1,0 milj. euroa, liikennejärjestelyiden osuus noin 0,1 milj. euroa ja johtosiirtojen osuus noin 0,2 milj. euroa. Lisäksi kaukolämpöverkon muutokset Haartmaninkadun ja Tukholmankadun liittymässä aiheuttavat kustannuksia. Niiden määrittely edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat etupäässä jatkosuunnitteluun ja tekniseen toteutettavuuteen, eivät niinkään kaavan sisältöön. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uuden raitiotien ja puiston naapuritontilla 15529/7 sijaitsevan Helsingin Yliopistokiinteistöjen omistaman HUSLAB-laboratoriorakennuksen rakenteiden (esim. ajoramppi) tekniseen yhteensovittamiseen. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.2.–5.3.2018

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on tiedotettu tonttien 15526/9 ja 15529/7 omistajia.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat toteutussuunnitteluun. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi, että asemakaavamuutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista ja mahdolliset raitiotiekiskoista aiheutuvat vesihuollon johtosiirrot tulee suunnitella ja toteuttaa katu- ja raitiotiehankkeen yhteydessä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) totesi liikennesuunnitelman vastaavan toiminnallisilta ratkaisuiltaan raitioliikenteen liikennöinnin tarpeita. HSL huomautti, että puiston eteläreunassa sijaitsevan bussipysäkin siirtäminen etelämmäksi heikentäisi pysäkkiverkon palvelua ja aiheuttaisi tarpeen tarkastella koko Haartmaninkadun mitan pysäkkikokonaisuuttaa uudestaan. Varsinaiseen kaavaehdotukseen ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 • Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy ja HKL.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole ollut tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä, joten kaavaehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupungin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on laajentanut lautakunnan toimivaltaa asemakaavojen osalta. Poiketen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta, kaavan hyväksyy kaupunginvaltuuston sijaan kaupunkiympäristölautakunta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 1.8.2016

Rakennusvirasto 28.6.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.6.2016

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja)
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
 • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero
(09) 655 783
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 09 310 64424

leena.paavilainen@hel.fi

Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37285

tuomas.eskola@hel.fi

Tiia Numminen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37404

tiia.numminen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknis-taloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi