Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-006422
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 619 §

V 10.10.2018, Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tontin 5 asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 16.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12483 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Ruskeasuon kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m². Lisäystä nykyiseen kerrosalaan on 1250 k-m². Tonttitehokkuus on e = 2,18. Asuinrakennuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 m²:n liike- tai työtila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on noin 90 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uudet asukkaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen. Mannerheimintien ympäristöhäiriöt on otettu huomioon kaavamääräyksissä.

Sulje

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta. Kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta, mutta käyttötarkoitus on 24.5.2002 voimaan tulleen asemakaavan mukainen.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen. Tontti sijoittuu kantakaupungin C2-alueelle. Aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Aluetta kehitetään erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Muutosalue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varteen, Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisen 1940- ja 1950-luvun rakentamisen, Pikku Huopalahden uudemman rakennuskannan sekä Tilkan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkohtaan. Tontilla sijaitseva asuntolarakennus vuodelta 1952 (2324 k-m²) esitetään purettavaksi.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2002, jonka mukaan tontin käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue (A).

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Hakija on laatinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 23.1.2018 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus ja osallistumissuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.2 - 5.3.2018.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kustannukset

Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin.

Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia noin 50 000 euroa, alv 0.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksina. Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 22.8.2018.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että aikaisemman vaiheen suunnitelmista madallettu asuinrakennus on parannus ja ympäristöä paremmin huomioon ottava ratkaisu. Uuden piharakennuksen osalta ei ollut huomautettavaa ja puuston säilyttämiseen sekä tontin ja katutilan vehreän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät.

Helen Sähköverkko Oy ja pelastuslaitos ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa asiassa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen. Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Lopuksi

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 16.5.2018

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 23.1.2018 päivättyä 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tontin 5 asemakaavan muutosehdotusta nro 12483. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Ruskeasuon kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m². Lisäystä nykyiseen kerrosalaan on 1250 k-m². Tonttitehokkuus on e = 2,18. Asuinrakennuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 m²:n liike- tai työtila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on n. 90 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uudet asukkaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ääreen. Mannerheimintien ympäristöhäiriöt on otettu huomioon kaavamääräyksissä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta, mutta käyttötarkoitus on 24.5.2002 voimaan tulleen asemakaavan mukainen.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet, jossa tontti sijoittuu kantakaupungin C2-alueelle. Aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Muutosalue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varteen, Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisen 1940- ja 1950-luvun rakentamisen, Pikku Huopalahden uudemman rakennuskannan sekä Tilkan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkohtaan. Tontilla sijaitseva asuntolarakennus vuodelta 1952 (2324 k-m²) esitetään purettavaksi.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2002, jonka mukaan tontin käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue (A).

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Hakija on laatinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin.

Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia noin 50 000 euroa, alv 0.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksina. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.2.–5.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 23.1.2018 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto sen ollessa julkisesti nähtävillä. Kaupunginmuseo pitää kaavaehdotusvaiheessa madallettua asuinrakennusta parannuksena ja ympäristöä paremmin huomioon ottavana ratkaisuna verrattuna aikaisemman vaiheen suunnitelmiin. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa uuteen piharakennukseen. Kaupunginmuseo katsoo, että puuston säilyttämiseen sekä tontin ja katutilan vehreän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Mannerheimintie 162:n asemakaavan muutosehdotuksesta.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy ja pelastuslaitos.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen jatkosuunnittelun johdosta muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Lisätiedot

Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2018

Asemakaavoitus Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa Ruskeasuolla osoitteessa Mannerheimintie 162 sijaitsevaa eli korttelin 16700 tonttia 5 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut 23.1.2018 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja -selostukseen sekä muuhun liitemateriaaliin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena on Ruskeasuolla, Mannerheimintie 162:ssa sijaitseva tontti. Kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu uuden asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen tontilla nykyisin sijaitsevan, alun perin Tilkan sotilassairaalan sairaanhoitajien asuntolaksi rakennetun kerrostalon tilalle. Asuntolarakennuksen suunnitteli puolustusministeriön rakennusosaston arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä ja se valmistui vuonna 1952. Asemakaavan valmistelutyön yhteydessä keväällä 2016 kaupunginmuseo totesi, että Tilkan sairaanhoitajattarien asuintaloon sisältyy historiallisia, arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista rakennuskantaa. Kaupunginmuseo ei edellyttänyt rakennuksen suojelemista tai säilyttämistä, koska korjaaminen tulisi olemaan uudisrakentamiseen verrattavaa johtuen rakennuspaikan melun, liikenteen ja ilmanlaadun sekä itse rakennuksen, kuten keskikäytävään perustuneesta pohjakaavaratkaisusta tuomista reunaehdoista. Kaupunginmuseo edellytti kuitenkin, että asuntolarakennukseen liittyvä piirustus- ja valokuva-aineisto tulee koota yhteen ja täydentää kaupunkikuvallisella tarkastelulla sekä kuvauksella rakennuksen arvoista ja säilyneisyydestä. Asuntolarakennuksesta on laadittu edellä mainitun kaltainen suppea rakennushistorianselvitys.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on määritelty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Asemakaavaluonnokseen verrattuna tontin rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on pysynyt samana. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan ehdottomasti käytettävä kerrosluku oli asemakaavaluonnoksessa rakennuksen eteläosalla kahdeksan ja pohjoisosalla yhdeksän. Nyt ehdotuksessa kerrosluku on kahdeksan, eikä sitä ole osoitettu ehdottomasti käytettäväksi. Samoin vesikaton ylin korkeusasema on nyt matalampi ja katon viistous pienempi kuin asemakaavaluonnoksessa. Kaupunginmuseo pitää tätä parannuksena ja ympäristön paremmin huomioon ottavana ratkaisuna. Kaavaselostuksen mukaan uudisrakennuksen ylin korko ei näin nouse Sanitäärinkadun rakennusrivistöä korkeammaksi, jolloin kyseisen kadun päätteenä sijaitseva, valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (Puolustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Helsingissä, RKY 2009) kuuluva Tilkan sotilassairaala jää alueen korkeimmaksi rakennukseksi ja säilyttää maamerkin asemansa. Muilta uudisrakennuksen ulkoasuun liittyviltä määräyksiltään esillä oleva asemakaavaehdotus on pitkälti asemakaavaluonnoksen mukainen.

Kuten kaupunginmuseo on aiemmin todennut, tontilla sijaitsevaan asuntolarakennukseen sisältyy historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja sekä kaupunkikuvallisia arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista rakennuskantaa. Tontille ja rakentamisaikakaudelle ominaista vehreää kaupunkikuvaa on asemakaavan muutosehdotuksessa pyritty ottamaan huomioon määrittelemällä tontin länsireunalle selkeä istutusvyöhyke. Luonnoksesta poiketen tontin länsiosaan on merkitty myös rakennusala enintään 60 k-m2 laajuiselle viherkattoiselle talousrakennukselle, mihin kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa. Säilytettäväksi määriteltyjä puita on luonnokseen verrattuna vähemmän. Tontin Mannerheimintien puoleinen osa ja pääosin myös rakennuksen päätyihin jäävät alueet on kuitenkin edelleen merkitty istutettavaksi alueen osaksi, jolla isoskokoiset puut tulee säilyttää ja tarvittaessa korvata uusilla puilla. Lisäksi määrätään, että rakennusalojen ulkopuolella sijaitsevia arvokkaita puita ei saa vahingoittaa työmaan aikana. Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavan tavoite puuston säilyttämisestä tontin Mannerheimintien puoleisella välittyy hyvin kaavamääräyksistä. Tontin ja katutilan vehreän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Mannerheimintie 162:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen@hel.fi

Pelastuslautakunta 06.02.2018 § 25

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pikku Huopalahti, Mannerheimintie 162, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12483:

Pelastustoimella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotuksesta.

Esittelijä
pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen
Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 6

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

  • asettaa 23.1.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tonttia 5
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
  • valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162: 5 000 euroa.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell@hel.fi

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka@hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 26

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12483 pohjakartan kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12483
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 25/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.7.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Rakennusvirasto 27.4.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1290-00/17 sekä asemakaavaluonnoksesta Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162:sta, asemakaavan muutoshakemuksesta Ruskeasuon tontille 700/5. Määräaika on 5.5.2017 mennessä.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle.

Katualueen puolella lähellä tontin rajaa sijaitsee nykyisin rakennusviraston vastuulla oleva tukimuuri ja sen päällä kaide. Asemakaavan valmistelun yhteydessä on noussut esiin tarve uusia kaide muun muassa kaupunkikuvallisista syistä. Kaiteen ja mahdollisesti myös tukimuurin uusimisen kustannuksia ei ole vielä arvioitu.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedon-antajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri , puhelin: 310 38237

olli.haanpera@hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 155

Lausunto

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.|

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad
Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri , puhelin: 310 38237

olli.haanpera@hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 18.04.2017 § 37

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon koskien asemakaavan muutosehdotusta osoitteessa Mannerheimintie 162:

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotukseen.

Toteutettavan hankkeen palotekniset ratkaisut varmistetaan kohteen rakennuslupavaiheessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta Kruunuasunnot Oy:n hakemuksen johdosta. Kruunuasunnot Oy:n hakemus koskee tonttia osoitteessa Mannerheimintie 162 (091-016-0700-0005).

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa koskien edellä mainittua asemakaavanmuutosta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. Uudisrakennuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, johon sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Tontin koko on 1655 m2. Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 2350 m2. Uudessa asemakaavassa rakennusoikeus on nostettu 3600 m2, jolloin tonttitehokkuus nousee e=1.42 → e=2.18.

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162, asemakaavan muutoshakemus Ruskeasuon tontille 700/5

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Alle 40 m päähän rakennuspaikan itäpuolelle sijoittuu Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhteiskäyttötunneli. Lisäksi alle 30 m päähän rakennuspaikan pohjoispuolelle sijoittuu kiinteistöjen välinen Majblomman alikulkutunneli. Louhinnassa on noudatettava ohjetta ”Tunneleiden päälle rakentamisesta” (HSY 21.10.2015). Louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä osastolla.

Lisätiedot

Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.